LOGO VNBET
出興之後,又四小劫無佛出世。至第二十小劫,從十歲增至八萬四千歲住劫滿,樓至佛出世,本願出增劫故。
            壞劫時至,大三災豈。大小三災事相盡載中卷,龍華三會,覽者宜悉。 

32. Bàn về ba đại kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai

Trong tạng Kinh chép rằng: Kiếp quá khứ tên là Trang nghiêm, kiếp hiện tại tên là Nhân hiền, kiếp tương lai tên là Tinh tú. Trong ba kiếp ấy, mỗi kiếp đều có đủ bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại, không. Bốn giai đoạn này hợp lại thành một Đại kiếp.
Nay tạm gác lại không bàn đến kiếp quá khứ và kiếp vị lai, chỉ nói về kiếp hiện tại là Nhân hiền.
Giai đoạn thành có 20 tiểu kiếp, giai đoạn trụ có 20 tiểu kiếp, giai đoạn hoại có 20 tiểu kiếp, giai đoạn không có 20 tiểu kiếp.
Khoảng thời gian của một tiểu kiếplà một lần tăng và một lần giảm. Khởi đầu từ lúc tuổi thọ con người được 84.000 tuổi, là lúc kiếp tăng hết mức.
Trải qua 100 năm thì tuổi thọ con người giảm đi 1 tuổi,

* Trang 1146 *
device

Xuất hưng chi hậu, hựu tứ tiểu kiếp vô Phật xuất thế, Chí đệ nhị thập cửu kiếp, tùng thập tuế tăng chí bát vạn tứ thiên tuế trụ kiếp mãn, Lâu-chí Phật xuất thế, bổn nguyện xuất tăng kiếp cố.
Hoại kiếp thời chí, đại tam tai khởi. Đại tiểu tam tai sự tướng, tận tải trung quyển, Long Hoa tam hội, lãm giả nghi tất. 

giảm dần cho tới khi tuổi thọ con người còn 30 tuổi thì nạn đói khởi lên; giảm đến còn 20 tuổi thì bệnh dịch khởi lên; giảm đến còn 10 tuổi là hết mức, nạn đao binh khởi lên.
Sau nạn đao binh rồi thì cứ qua 100 năm tuổi thọ con người lại tăng lên 1 tuổi. Tăng mãi cho đến 84.000 tuổi là đủ một tiểu kiếp.
Mỗi giai đoạn thành, trụ, hoại, không đều có đủ 20 tiểu kiếp; 20 tiểu kiếp hợp thành 1 trung kiếp; 4 trung kiếp hợp thành một đại kiếp.
Lại nói về giai đoạn trụ hiện nay có 20 tiểu kiếp. Trong 8 tiểu kiếp không có Phật ra đời, đến tiểu kiếp thứ chín, từ khi tuổi thọ con người là 84.000 tuổi giảm dần cho đến còn 60.000 tuổi thì đức Phật Câu-lưu-tôn ra đời.
Từ lúc tuổi thọ con người là 60.000 tuổi giảm dần cho đến còn 40.000 tuổi thì đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni ra đời.

* Trang 1147 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ