LOGO VNBET
34. Lời dạy của các vị Thái Thượng, Đông Nhạc

Ngài  Thái  Thượng,  trong  thiên Cảm  ứng có dạy:  “Họa  phước  không  có  cửa  vào,  chỉ  do người tự chuốc lấy.
“Việc báo ứng thiện ác cũng như bóng theo hình. Mỗi khi trong lòng khởi lên điều thiện, tuy chưa làm nhưng vị thần ban phước lộc đã theo rồi. Mỗi khi trong lòng khởi lên điều ác, tuy chưa lộ ra bên ngoài nhưng vị thần gieo tai họa đã theo rồi.
“Như có người đã từng làm việc ác, rồi sau tự mình hối cải, lâu ngày ắt được phước lành. Đó là chuyển họa thành phước vậy.”
Ngài Đông Nhạc Thánh đế có dạy rằng: “Trời đất không thiên vị, thần minh ngấm ngầm soi xét; không vì hưởng sự cúng tế mà ban phước, không vì thiếu lễ cúng mà giáng họa.
“Người đời khi được thế lực cũng đừng hết sức dựa vào, được phước lộc cũng đừng bo bo hưởng trọn, với kẻ nghèo cùng khốn khổ cũng đừng ra sức chèn ép. Ba việc ấy là sự xoay vần của trời đất, trải qua đủ rồi thì trở lại như xưa.

* Trang 1184 *
device

“Cho nên, làm thiện một ngày thì phước tuy chưa đến mà họa đã tránh xa; làm ác một ngày thì họa dù chưa đến mà phước đã rời xa.
“Người làm thiện như cỏ trong mùa xuân, không thấy cỏ tăng trưởng, nhưng mỗi ngày mỗi lớn lên. Kẻ làm ác như hòn đá mài dao, không thấy đá hao tổn, nhưng mỗi ngày mỗi nhỏ lại. Nên những việc hại người để có lợi cho mình phải tự răn giữ chớ phạm vào.”
Lại dạy rằng: “Thấy việc lành dù nhỏ, cũng nên tạo điều kiện  để  người  thực  hiện;  thấy  việc  ác  dù  nhỏ,  cũng  nên khuyên  người  đừng  làm.  Việc  ăn  mặc  biết  tùy  theo  phận mình(1) thì tự nhiên được vui vẻ, khoan khoái.
“Cần chi đến những việc bói toán, xem vận mạng? Hại người  là  gây  họa,  giúp  người  là  tạo  phước.  Lưới  trời  lồng lộng, báo ứng rất nhanh.
“Lắng nghe, xét kỹ những lời này ắt quỷ thần đều khâm phục.”
____________________________________________
(1)Ăn mặc tùy theo phận mình (y thực tùy phận): nghĩa là không đua đòi theo người khác, chỉ dựa theo khả năng thu nhập của chính mình, thích hợp với hoàn cảnh của mình.

* Trang 1185 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ