LOGO VNBET
35. Luận răn đời của Tử Hư Nguyên Quân

Phước sinh ra từ sự trong sạch, kiệm ước; đức sinh ra từ sự khiêm nhượng; đạo sinh ra từ sự an ổn, vắng lặng; mạng sinh ra từ sự hòa hợp, vui sướng; bệnh tật sinh ra vì quá dâm dục; tai vạ sinh ra vì quá tham lam; lầm lỗi sinh ra vì kiêu mạn, khinh người; tội ác sinh ra vì thiếu lòng nhân ái.
Răn giữ đôi mắt đừng nhìn chỗ sai quấy của người; răn giữ lời nói đừng bàn luận chỗ kém khuyết của người; răn giữ tâm ý đừng buông thả theo lòng tham và sự nóng giận; răn giữ tự thân đừng học theo bạn bè xấu ác.
Lời không có ích đừng nói bậy; việc không liên can chớ làm càn.
Vắng lặng an nhiên, các bậc thần tiên từ đó được.
Khoan dung tha thứ, bao nhiêu tai họa thảy đều tiêu.
Kham nhẫn nhận chịu, oán thù muôn kiếp nhờ đó dứt.
Buông bỏ việc đời, công danh buộc trói có là chi!

康節先生勸善文

            上品之人,不教而善。中品之人,教而後善。下品之人,教亦不善。
            不教而善,非聖而何。教後而善,非賢而何。教而不善,非愚而何。

* Trang 1188 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ