LOGO VNBET
是知善者也,吉之謂也。不善者也,凶之謂也。吉也者,目不觀非禮之色,耳不聽非禮之聲,口不道非禮之言,足不踐非禮之地。人非善不交,物非義不取。
            親賢如就芝蘭,避惡如畏蛇蝎。或曰不謂之吉人,則吾不信也。
            凶也者,語言詭譎,動止陰險,好利飾非,貪婬樂禍,疾良善如讐隙,犯刑憲如飲食。小則殞身滅性,大則覆宗絶嗣。或曰不謂之凶人,則吾不信也。
            傳有之曰。吉人爲善,惟日不足。凶人爲不善,亦惟日不足。汝等欲爲吉人乎。欲爲凶人乎。 

36. Văn khuyến thiện của tiên sanh Khang Tiết
Hạ ng người cao cả nhất, không cần dạy bảo đã tự là người tốt. Hạng người trung bình, nhờ được dạy bảo rồi sau thành người tốt. Hạng người kém cỏi nhất, dù được dạy bảo vẫn không thành người tốt.
Không  cần  dạy  bảo  đã  tự  là  người  tốt,  chẳng  phải  bậc thánh đó sao? Nhờ được dạy bảo rồi sau thành người tốt, chẳng phải người hiền đó sao? Dù được dạy bảo vẫn

* Trang 1190 *
device

Thị tri thiện giả dã, kiết chi vị dã. Bất thiện giả dã, hung chi vị dã. Kiết dã giả, mục bất quan phi lễ chi sắc, nhĩ bất thính phi lễ chi thanh, khẩu bất đạo phi lễ chi ngôn, túc bất tiễn phi lễ chi địa, nhân phi thiện bất giao, vật phi nghĩa bất thủ.
Thân hiền như tựu chi lan, tỵ ác như úy xà yết. Hoặc viết bất vị chi kiết nhân, tắc ngô bất tín dã.
Hung dã giả, ngữ ngôn quỷ quyệt, động chỉ âm hiểm, háo lợi sức phi, tham dâm nhạo họa, tật lương thiện như thù khích, phạm hình hiến như ẩm thực. Tiểu tắc vẫn thân diệt tánh, đại tắc phú tông tuyệt tự. Hoặc viết, bất vị chi hung nhân, tắc ngô bất tín dã.
Truyện hữu chi viết: Kiết nhân vi thiện, duy nhật bất túc. Hung nhân vi bất thiện, diệc duy nhật bất túc. Nhữ đẳng dục vi kiết nhân hồ? Dục vi hung nhân hồ? 

vẫn không thành người tốt, chẳng phải người ngu đó sao? Vậy nên biết rằng, do nơi việc làm lành mà gọi là người tốt, do nơi việc làm dữ mà gọi là kẻ xấu.
Người  tốt  thì  mắt  chẳng  nhìn  những  cảnh  không  hợp lễ nghĩa; tai chẳng nghe những tiếng không hợp lễ nghĩa, miệng chẳng nói những lời không hợp lễ nghĩa; chân chẳng bước đến những chỗ không hợp lễ nghĩa; chẳng giao du với người không tốt, chẳng nhận những vật phi

* Trang 1191 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ