LOGO VNBET
37. Phương thuốc trị tâm của Đại sư Vô Tế
Đại sư(1) khi giảng dụ người đời có dạy rằng: “Những ai muốn sửa sang việc nhà, trị yên việc nước, học theo chánh đạo, tu dưỡng thân mình thì trước hết nên dùng phương thuốc hay mười vị của ta, sau mới có thể thành tựu.
“Mười vị là gì? Đó là:
1. Lòng tốt  ...............................một đoạn
2. Tâm từ bi  .............................một tấm
3. Ôn hòa nhu thuận .................nửa lượng
4. Đạo lý  ..................................ba phân
5. Tín hạnh  ..............................rất cần thiết
6. Lòng trung trực .....................một khối
7. Hiếu thuận  ...........................mười phân
8. Chân thật  .............................một tấm
9. Phước nghiệp  .......................dùng trọn
10. Phương tiện  ........................gia giảm tùy ý
____________________________________________
(1)Đại sư Vô Tế: cao tăng đời Đường, hiệu Thạch Đầu Hy Thiên, người đất Việt, họ Trần. Đại sư nghe danh Lục tổ ở Tào Khê nên tìm đến theo học. Sau khi Lục tổ viên tịch vẫn chưa chứng ngộ, ngài đến núi La Phù thọ giới, tình cờ nghe tiếng thiền sư Hành Tư ở núi Thanh Nguyên (cũng là đệ tử của Lục tổ), liền tìm đến theo học, sau được truyền pháp. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (720), ngài đến núi Nam Nhạc, dựng am nhỏ trên một tảng đá lớn để tu trì. Người bấy giờ tôn kính gọi ngài là Hòa thượng Thạch Đầu. Năm 785, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 16, ngài viên tịch, thọ 91 tuổi. Vua ban sắc phong là Vô Tế Đại sư.

* Trang 1196 *
device

“Cho mười vị ấy chung vào loại nồi khoan dung mà sao, không được nôn nao, không được gấp rút, khử bớt ba phần tánh nóng, rồi để vào loại chậu bình đẳngmà nghiền cho thật nhỏ, dùng loại bột cân nhắc thận trọng(1) trộn đều với sáu ba-la-mật(2) mà vò thành hoàn cỡ hạt Bồ-đề.
“Mỗi  ngày  dùng  ba  lần,  lúc  nào  cũng  được.  Dùng  chất nước dẫn thuốc là hòa khíđể đưa xuống.
“Nếu dùng đúng như vậy, không bệnh nào không khỏi.
“Thuốc này kiêng kỵ nhất là nói lời thanh bai mà hành động xấu xa, mưu lợi cho mình mà tổn hại người khác, lén lút hại người, lòng dạ độc ác, ngoài miệng cười đùa trong lòng mưu hại, cư xử như rắn hai đầu, vô cớ gây ra xung đột. Cho nên, bảy việc vừa kể trên phải mau mau ngăn giữ.
“Mười  vị  thuốc  này  nếu  dùng  trọn  vẹn  thì  có  thể  được phước lớn, tuổi thọ dài lâu, cho đến thành Phật, làm Tổ. Nếu chỉ dùng trong ấy chừng bốn, năm vị cũng được dứt tội, sống lâu, tai qua nạn khỏi.
“Như không dùng bất cứ vị nào trong phương thuốc này,
_________________________________
(1) Nguyên tác dùng “tam tư”, nghĩa là ba lần suy nghĩ. Mọi hành vi của con người, nếu cân nhắc kỹ đều có ba lần suy nghĩ. Một là khi sắp nói hay làm điều gì có sự suy nghĩ phán xét, thẩm định trước về lời nói hay việc làm ấy, gọi là Thẩm lự tư. Hai là sự suy nghĩ quyết định sẽ nói ra hay sẽ làm, gọi là Quyết định tư. Ba là sự suy nghĩ mạnh mẽ nhất về hành động thiện hay ác chính thức được thực hiện, gọi là Động phát thắng tư. Hai sự suy nghĩ trước thuộc về ý nghiệp, vì chưa phát khởi ra lời nói hay việc làm. Sự suy nghĩ thứ ba thuộc về thân nghiệp, khẩu nghiệp, vì chính nó xác định tính chất thiện ác của lời nói hay việc làm.
(2) Sáu ba-la-mật: gồm các pháp tu bố thí ba-la-mật, trì giới ba-la-mật, nhẫn nhục ba-la-mật, tinh tấn ba-la-mật, định tâm ba-la-mật và trí huệ ba-la-mật.

* Trang 1197 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ