LOGO VNBET
惜字萬千,
延壽一紀。
子貴孫賢,
綿綿不已。
諸仁者。再能行善戒殺,持齋念佛,决定往生淨土,靣見阿彌陀佛。此事眞實不虛,唯要信受奉行矣。 
39. Khuyên người tôn trọng giữ gìn giấy có chữ viết

Khoảng  niên  hiệu  Đại  Minh,(1) sách  Khuyến thiệndạy rằng: “Kẻ sĩ trong đạo Nho đều nên kính trọng giấy có chữ viết.”
Lại như vào triều Tống, người cha của Vương Nghi Công mỗi khi thấy giấy có chữ viết rơi dưới đất thì nhặt lên, dùng nước thơm rửa sạch chỗ dơ, rồi sau mới đốt đi.
Một đêm kia ông nằm mộng thấy Tiên Thánh(2)vỗ vai bảo rằng: “Ta cảm cái công khó của ông kính trọng giấy có chữ viết của ta, nhưng tiếc vì ông đã lớn tuổi không còn thành tựu được nữa. Ngày sau sẽ cho Tăng Sâm(3)sanh vào nhà ông, làm hiển vinh gia thế.”
___________________________________________________________
(1)Niên hiệu Đại Minh, vào đời Tống Vũ Đế, từ năm 457 đến năm 464.
(2)Tiên Thánh: chỉ đức Khổng tử.
(3)Tăng Sâm: tức Tăng tử, đệ tử của đức Khổng tử, là người biên thuật sách Đại học trong bộ Tứ thư và trước thuật sách Hiếu kinh.

* Trang 1216 *
device

Tích tự vạn thiên.
Diên thọ nhất kỷ.
Tử quý tôn hiền.
Miên miên bất dĩ.
Chư nhân giả! Tái năng hành thiện giới sát, trì trai niệm Phật, quyết định vãng sanh Tịnh độ, diện kiến A-di-đà Phật. Thử sự chân thật bất hư, duy yếu tín thọ phụng hành hỹ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sanh được một con trai, liền đặt tên là Vương Sâm, thông minh, ham đọc sách, về sau thi đỗ Trạng nguyên.”
Theo đó mà suy ra, đối với giấy có chữ viết thật không nên vất bỏ bừa bãi và giày đạp lên. Nếu biết y theo lời dạy của người xưa mà kính trọng giữ gìn giấy có chữ viết, thì đời đời sanh ra đều được tài biện luận. Nếu không làm như vậy ắt phải chịu tội báo lớn.
Kệ rằng:
Giấy mang chữ viết cũng như kinh,
Rơi vãi, nhặt cho vào lửa hồng,
Hoặc thả trôi sông, chôn đất sạch,
Mai sau được phước thọ khôn cùng.

* Trang 1217 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ