LOGO VNBET
41. Rộng khuyên việc tu trì Tịnh độ

Ông  Long  Thư  nói  rằng:  “Ở  đời,  đã  nhận  sự khuyên dạy của thầy hay bạn tốt, nhận sự dìu dắt của người ơn, nhận sự đãi ngộ của những kẻ mình giao du, ắt nên đem pháp tu Tịnh độ nói cho họ biết để báo đáp.
“Cho đến đối với hết thảy mọi người, dù mình đã chịu ơn một bữa cơm, một tách trà, hoặc chỉ là một lời chào đón, một chỗ mời ngồi, thậm chí với những kẻ giúp việc đã có công phục vụ mình... nói chung là đối với tất cả những ai từng đem công sức, trí tuệ ra phục vụ cho mình, đều nên đem pháp tu Tịnh độ này nói cho họ biết, giúp họ được thoát khỏi biển khổ.
“Không chỉ là như thế, mà đối với hết thảy mọi người, dù có quen biết hay không, mình đều muốn đem pháp tu Tịnh độ mà giáo hóa, khiến cho tất cả đều được cùng nhau sanh về Tịnh độ.
“Lại không chỉ là như thế, vào thời đức Phật Thích-ca còn tại thế, dân chúng trong một thành kia rất khó giáo hóa. Phật nói: ‘Dân trong thành ấy có nhân duyên với Mục-kiềnliên.’ Liền bảo Mục-kiền-liên đến thành ấy giáo hóa, dân trong thành đều nghe theo lời dạy của ông.
“Đại chúng thưa hỏi Phật: ‘Dân trong thành ấy có nhân duyên gì với Mục-kiền-liên?’ Phật dạy: ‘Vào đời quá khứ, Mục-kiền-liên từng làm một tiều phu, một hôm ở trong núi làm kinh động cả đàn ong. Mục-kiền-liên khi ấy nói với đàn ong rằng: Sau khi ta đắc đạo sẽ hóa độ tất cả các ngươi. Ngày nay, dân trong thành ấy chính là đàn ong

* Trang 1230 *
device

ngày xưa. Vì Mục-kiền-liêncó nói ra một lời lành với họ, nên có nhân duyên.’
“Theo đó mà suy ra, không những đối với hết thảy mọi người nên khuyên tu Tịnh độ, cho đến đối với tất cả các loài chim, thú, cho đến các loài côn trùng động vật, nói chung hết thảy các loài có hình tướng nhìn thấy được, nhân khi nhìn thấy ta liền vì chúng mà niệm mấy câu A-di-đàPhật, phát  nguyện  lành  rằng:  ‘Nguyện  cho  các  ngươi  đều  được sanh về thế giới Cực Lạc.’ Hoặc là: ‘Sau khi ta đắc đạo sẽ hóa độ tất cả các ngươi.’
“Cũng không chỉ là đối với các loài có hình tướng nhìn thấy được như vậy, mà ngay cả đối với các loài không thấy được hình tướng, ta cũng nên niệm Phật như vậy, phát nguyện lành như vậy.
“Cứ như vậy thì cái tâm niệm lành của ta sẽ rất thuần thục, đối với hết thảy chúng sanh đều là có nhân duyên, việc vãng sanh vào hàng Thượng phẩm thượng sanh ắt là chắc chắn, mà ngày sau hóa độ chúng sanh ai ai cũng sẽ vui lòng tin theo.”
Tông  Bổn  này(1)nói:  “Nên  biết  rằng  tâm  niệm  của  ông Long Thư chính là ý nguyện của đức Phổ Hiền, tất cả đều phù hợp với lời vàng,(2)đều có chỗ căn cứ. Xin lược dẫn một đoạn  trong  kinh Phạm  võng:  ‘Như  người  Phật  tử  thường khởi lòng đại bi... nếu thấy những loài bò ngựa, dê lợn, hết thảy  súc  sanh,  nên  khởi  tâm  niệm,  miệng  nói  rằng:  ‘Các ngươi là súc sanh, hãy qui y Tam bảo, phát Bồ-đềtâm.’ Khi Bồ Tát đi vào hết thảy các nơi như núi rừng,
_____________________________________
(1) Đây là lời ngài Tông Bổn đưa thêm vào khi soạn lại bài này.
(2) Lời vàng (kim văn): chỉ những điều được ghi chép trong kinh điển.

* Trang 1231 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ