LOGO VNBET
十六觀經云。至心念南無阿彌陀佛一聲,滅八十億劫生死重罪。上至一心不亂。下至十念成功。接向九蓮,令辭五濁。
            苟能心心不昧,念念無差,則疑情永斷,決定往生。
            可謂。
十萬億程彈指到,
絲毫擬議隔千山。

44. Ba điều nghi lúc lâm chung

Trong sách Tịnh độ thập môn cáo giới,(1) ngài Từ Chiếu Tông chủ có dạy rằng: “Những người niệm Phật, nếu lúc lâm chung có ba điều nghi thì không vãng sanh Tịnh độ.
“Thứ nhất là nghi mình suốt đời tạo nhiều nghiệp nặng, việc tu hành chưa được bao lâu, có lẽ không được vãng sanh.
“Thứ hai là nghi mình còn thiếu nợ người, hoặc có điều tâm nguyện chưa làm xong, lòng tham lam, sân hận, si mê chưa dứt, có lẽ không được vãng sanh.
_________________________________
(1)Sách Lô sơn Liên tông bảo giám niệm Phật chánh hạnh gọi tên tác phẩm này là Tịnh độ thập môn giáo giới.

* Trang 1248 *
device

Thập lục quán kinh vân: Chí tâm niệm Nam mô A-di-đà Phật nhất thanh, diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội. Thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công, tiếp hướng cửu liên, linh từ ngũ trược.
Cẩu năng tâm tâm bất muội, niệm niệm vô sai, tắc nghi tình vĩnh đoạn, quyết định vãng sanh.
Khả vị:
Thập vạn ức trình đàn chỉ đáo,
Ty hào nghĩ nghị cách thiên san.


“Ba là nghi mình tuy có niệm Phật A-di-đà, nhưng sợ vào lúc lâm chung Phật không đến tiếp dẫn.
“Do nơi ba mối nghi này mà thành chướng ngại, để mất chánh niệm, không được vãng sanh.”
Cho nên, người niệm Phật cần phải hết lòng tin tưởng vào những gì đã nói rõ trong kinh Phật, chớ sinh lòng nghi.
Trong  kinh Thập  lục  quán có  dạy:  “Chí  tâm  niệm  một tiếng Nam mô A-di-đà Phậtcó thể diệt được tội nặng trong tám mươi ức kiếp sanh tử. Trên từ hàng thượng căn nhất tâm bất loạn, dưới cho đến kẻ hạ căn niệm tròn

* Trang 1249 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ