LOGO VNBET
於戲。食之者,不仁人。仁人者,不食矣。明道先生曰。人吾同胞,畜吾同氣。
              裴相國云。血氣之屬,必有知。凡有知者,必同體。
              孟子曰。見其生,不忍見其死。聞其聲,不忍食其肉。
              是故君子所當深戒也。
7. Đông Pha Học sĩ thuyết về việc ăn uống

Giữa khoảng âm dương trong vòng trời đất phát sanh muôn loài muôn vật. Muôn vật đều có ích cho sanh linh, mà trong tất cả sanh linh thì con người là cao trổi nhất. Tuy là cao trổi nhất nhưng vẫn phải nương vào việc ăn uống làm gốc. Có ăn uống no đủ rồi mới có thể lập thân, lập hạnh.
Muốn nuôi thân cần phải dùng những vật như lúa, nếp, bắp, đậu cùng là dưa, trái, cà, rau... Muốn lập hạnh, ắt phải thực hành những đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và theo những nghề nghiệp thuộc các giới sĩ, nông công, thương. Cho nên, người đời đều có thể tùy ý mà lập thân và lập hạnh.
Vả  lại,  loài  vật  cũng  là  sanh  linh,  cũng  có  mạng  sống, cũng có cái lý Ngũ thường, cũng biết vui mừng, nóng giận,

* Trang 542 *
device

Ô hô! Thực chi giả, bất nhân nhân. Nhân nhân giả, bất thực hỹ. Minh Đạo tiên sanh viết: Nhân ngô đồng bào, súc ngô đồng khí.
Bùi Tướng quốc vân: Khí huyết chi thuộc, tất hữu tri. Phàm hữu tri giả, tất đồng thể.
Mạnh tử viết: Kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục.
Thị cố quân tử sở đương thâm giới dã.
_________________________________
buồn đau, sợ sệt, cử động tới lui, lên xuống. Chúng cũng biết đau đớn, ngứa ngáy, biết no, biết đói, có sự sanh sản, trìu mến, đùm bọc nhau như ta vậy. Than ôi! Người đời vì tham ăn uống nên bắt chúng mà nướng, mà trui, thật đáng thương thay!
Ôi! Hình thể tuy chẳng đồng với ta, nhưng mạng sống vẫn không khác! Nấu nướng thân xác chúng để nuôi dưỡng thân ta, giết hại mạng sống của chúng để nuôi sống mạng mình, thật không phải là lòng nhân, chính là ý tưởng ngu si. Phàm những kẻ ăn thịt đều là phạm vào Ngũ thường.
Giết mổ thân chúng để được miếng ăn ngon béo, đó là không có nhân. Chia lìa quyến thuộc chúng, nhóm họp người thân của mình, đó là không có nghĩa. Đem xác thịt chúng mà hiến cúng thần linh của mình, đó là không có lễ. Nói rằng được hưởng lộc mà chúng phải chịu nạn dao

* Trang 543 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ