LOGO VNBET
曰。譬如世人唯識常見之物,不識難見之物,忽遇明月之珠,夜光之璧,光華璀璨,流輝奪目,不識是寶,疑之爲恠,尋握利劍,猛力而拒之。爭知此物能使貧者富,賤者貴,有如是功與德也。
亦猶瞽者,不見日月之光,欲令盡天下人皆瞽其目,同說日月無光也。
嗚呼。此等愚夫譬如蚯蚓唯知一尺地中食泥之樂,不知蒼龍深躍海淵飛騰在天。
尺鷃唯知竹籬寸竅左之右之之樂。不知大鵬一舉則九萬里扶搖風斯在下。然亦不足恠也,囿於器量不能化耳。 
9. Nghe theo người khác bài bác Phật, thêm ý kiến mình để bài bác Phật

Ông Thái Nguyên thưa hỏi rằng: “Trừ ông Hối Am ra còn có những người khác bài bác Phật, việc ấy thế nào?”
Thiền sư Không Cốc đáp: “Tự mình không có chủ kiến, chẳng  biết  được  đạo  Phật  sâu  cạn  thế  nào,  chỉ  dựa  vào thuyết của Hối Am, nghe theo đó mà bài bác, như vậy

* Trang 934 *
device

Viết: Thí như thế nhân duy thức thường kiến chi vật, bất thức nan kiến chi vật. Hốt ngộ minh nguyệt chi châu, dạ quang chi bích, quang hoa thổi sán, lưu huy đoạt mục, bất thức thị bảo, nghi chi vi quái, tầm ác lợi kiếm, mãnh lực nhi cự chi. Tranh tri thử vật năng sử bần giả phú, tiện giả quý, hữu như thị công dữ đức dã.
Diệc do cổ giả, bất kiến nhật nguyệt chi quang, dục linh tận thiên hạ nhân giai cổ kỳ mục, đồng thuyết nhật nguyệt vô quang dã.
Ô hô! Thử đẳng ngu phu thí như khưu dẫn, duy tri nhất xích địa trung thực nê chi lạc, bất tri thương long thâm dược hải uyên phi đằng tại thiên.
Xích yếu duy tri trúc ly thốn khiếu tả chi hữu chi chi lạc, bất tri đại bằng nhất cử tắc cửu vạn lý phò diêu phong tư tại hạ. Nhiên diệc bất túc quái dã, hữu ư khí lượng bất năng hóa nhĩ.
______________________________________
khác nào kẻ bước đi theo dấu chân người khác. Lại cũng ví như con sứa dùng con tôm làm mắt, khi có con tôm thì di chuyển được, còn không có con tôm thì phải hoang mang, ngơ ngáo. Lại ví như con ngao dùng con cua làm chân, nhờ có con cua mới đi được, còn không có con cua liền trở nên hoang mang, ngơ ngáo. Người đời sau dựa theo Hối Am mà bài bác đạo Phật, khác nào như hai con vật kia chỉ dựa theo vật khác mà thôi!”

* Trang 935 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ