LOGO VNBET
爐炭鑊湯何處避。
勸賢豪須戒忌,
莫把眾生當容易。
貪他一臠臠還他,
古聖畱言終不僞。
戒殺念佛兼放生,
决到西方上品會。
___________________________
9. Văn giới sát của Thiền sư Phật Ấn

 
Hết thảy muôn loài lông, cánh, vảy...
Chúng sanh cùng Phật đồng một tâm.
Chỉ bởi xưa kia dụng tâm nhầm,
Nay mới thọ hình hài muôn thú.
Từng nước thẳm, rừng xa vui thửa,
Sao nỡ đem làm bữa hằng ngày?
Phút đâu bắt sống về đây,
Hoặc dùi đập, hoặc là dao mổ,
Nồi chảo đun, cực khổ xót xa!
Cạo lông, nhổ cánh, lột da,
Róc xương, rạch ruột, thở ra hơi tàn.
Nấu nướng dọn lên bàn vừa miệng,
Khuyên vợ con no miếng ngon lành.

* Trang 552 *
device

Lô thán hoạch than hà xứ tỵ.
Khuyến hiền hào tu giới kỵ.
Mạc bả chúng sanh đương dung dịch.
Tham tha nhất luyến luyến hoàn tha.
Cổ thánh lưu ngôn chung bất ngụy.
Giới sát niệm Phật kiêm phóng sanh.
Quyết đáo Tây phương thượng phẩm hội.
 _______________________
Chỉ thường buông thả vô minh,
Tạo nhân, tác nghiệp có ngày khổ thân.
Oan nghiệp để tới khi chung mạng,
Chạy đường nào thoát lưới nghiệp nhân?
Xưa nay quả báo tỏ tường,
Vạc dầu, lò lửa, không đường tránh qua!
Khuyên thiện hữu để lòng răn giữ,
Chớ xem thường sanh mạng chúng sanh.
Miếng ăn, miếng trả ắt chẳng sai,
Lời chư thánh xưa không hư dối:
Giới sát, niệm Phật, thường phóng sanh,
Quyết về Tây phương, bậc Thượng phẩm.

* Trang 553 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ