LOGO VNBET
Biện minh đông tây giới vực

Khách vấn Diệu Minh thiền sư viết: Phật giáo thị di địch  chi pháp, ngã trung quốc bất nghi pháp chi. Khổng tử viết: Di địch chi hữu quân, bất như chư hạ chi vong dã. Mạnh tử viết: Ngô văn dĩ hạ biến di giả, vị văn biến ư di giả dã. Thả ngô tử nẵng thời học nhị đế tam vương chi pháp, tập lục kinh chư tử chi thư, kim cánh xả chi, phản học Tây vực chi ngôn, bất diệc lậu hồ?
Diệu Minh viết: Ngô tích vị kiến đại thánh vi diệu chi chỉ, diệc thường xuất thử ngữ. Dữ tử chi kiến, bất tương viễn dã. Kim tắc bất nhiên.
Nhược tử chỉ tri lễ nhạc chi hoa, nhi ám đạo đức chi thật, khuy tước hỏa chi chiếu, nhi vị đổ nhật nguyệt chi minh dã. Khổng tử sở ngữ, tật thời quân chi phế lễ. Mạnh tử ky Trần Tương chi chuyên nông, ý hữu sở chủ, lý phi quyết nhiên.
Thả Thuấn sanh ư Đông di, Văn vương sanh ư Tây di, Đại võ sanh ư Thạch Điền, Nhật Đạn sanh ư Phiên, Do Dư xuất ư Nhung, Quý Trát xuất ư Man, thử tam thánh tam hiền giai sanh ư di địch, khởi khả dĩ di địch nhi bất pháp chi dã?
Thả Thái Khang, Chu U quân chi hoang giả dã; Thạch Triệu, Doanh Tần quân chi bạo giả dã; Triệu Cao, Lý Tư

* Trang 1017 *
device

文,臣之悖者也。此四君四臣皆生於中夏。豈可以中夏而法之也。
            昔孔子欲居九夷。或曰。陋,如之何。子曰。君子居之,何陋之有。
            夫如是非聖賢拘於夷夏,而人自夷夏耳。
            且北辰之星在天之中,在齊之北。以此觀之,齊魯漢魏之地未必爲中也。
            若此以彼爲西戎,彼必以此爲東夷矣。而又且孰爲其中耶。
            自高天之所覆,厚地之所載,山川之廣,邦域之多,不可以億兆而記。又焉知此爲中乎,彼爲邊乎。
            佛以百億日月世界如一芥子,况一日月之小世界乎。
            語云。多聞擇其善者而從之。吾是以尊其大而學之。譬如大海一滴,味具百川。出世之道頗知,則世閒之道不勞自得矣。

* Trang 1018 *
device

thần chi nịnh giả dã; Hầu Cảnh, Vũ Văn thần chi bội giả dã; thử tứ quân tứ thần giai sanh ư trung hạ, khởi khả dĩ trung hạ nhi pháp chi dã?
Tích Khổng tử dục cư cửu di, hoặc viết: Lậu, như chi hà? Tử viết: Quân tử cư chi, hà lậu chi hữu?
Phù như thị, phi thánh hiền câu ư Di, Hạ, nhi nhân tự Di, Hạ nhĩ.
Thả bắc thần chi tinh tại thiên chi trung, tại Tề chi bắc.
Dĩ thử quan chi, Tề, Lỗ, Hán, Ngụy chi địa vị tất vi trung dã.
Nhược thử dĩ bỉ vi tây nhung, bỉ tất dĩ thử vi đông di hỹ. Nhi hựu thả thục vi kỳ trung da?
Tự cao thiên chi sở phú, hậu địa chi sở tải, sơn xuyên chi quảng, bang vực chi đa, bất khả dĩ ức triệu nhi ký, hựu yên tri thử vi trung hồ, bỉ vi biên hồ.
Phật dĩ bách ức nhật nguyệt thế giới như nhất giới tử, huống nhất nhật nhất nguyệt chi tiểu thế giới hồ?
Ngữ vân: Đa văn, trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi. Ngô thị dĩ tôn kỳ đại nhi học chi. Thí như đại hải nhất tích, vị cụ bá xuyên. Xuất thế chi đạo phả tri, tắc thế gian chi đạo bất lao tự đắc hỹ.

* Trang 1019 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ