LOGO VNBET
Biện minh Dương, Mặc

Thái Nguyên viết: Hoặc vị Phật học vi cửu lưu chi số, hựu loại Dương, Mặc chi lưu, thử sự thật nhiên phủ?
Không cốc viết: Thậm hỹ, tử hồ bất tri dã? Cửu lưu tải ư Sử ký, Hán Võ đế thời, Tư Mã Tương Như chi sở thuật dã. Thử thời vị hữu Phật pháp, hà dĩ tri Phật vi cửu lưu dã? Phù Dương, Mặc nhất hành chi sĩ dã, Phật thị hoằng đạo đại thánh nhân dã, khởi khả loại ư Dương, Mặc da?
Dương, Mặc dĩ hành sự vi giáo, vô đại đạo chi pháp ngôn. Mạnh tử phi chi, công phi dã. Phật dĩ đại đạo vi giáo, thống thiên địa tam giáo chi cực tổ dã, Tích Tương Như chi bất ngộ hồ, ngộ tắc suy tôn nhi thượng chi, tất hữu khả quan dã.
Viết: Phật hữu kiêm ái, cận hồ Mặc dã?
Viết: Từ bi hỷ xả Phật chi đức dã, khởi thị nịch tình mịch chí chi ái hồ? Từ bi chi ái giả, đức dã. Nịch tình chi ái giả, tư dã. Hàn Xương Lê viết: Bác ái chi vị nhân. Thử lưu ư tình nhi hỗn hào dã.
Khổng tử viết: Bác thí ư dân nhi năng tế chúng, tất dã thánh hồ? Mạnh tử viết: Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan dã. Khổng Mạnh phi nịch tình cốt chí, diệc phi chân vọng hỗn hào, cố khả dữ từ bi chi ái tương biểu lý.

* Trang 825 *
device

嗚呼。儒宗以綱常爲先,明道兼之。釋宗以明道爲先,綱常兼之。衆人觀之似乎不同。達人觀之而實同也。
法華經云。是法住法位,世間相常住。若說俗閒經書,治世語言,貲資生業等皆順正法。
華嚴經云。佛法不異世閒法,世間法不異佛法。若如是,豈無綱常之道耶。
老子曰。愛民治國能無爲乎。凡如是者,佛老皆有綱常也。旣有綱常之道,豈不忠於君,不孝於親,不修道德,不弘仁義。由此觀之,佛老豈違綱常乎。
三教聖人鼎立天下,司大道之化權也。旣不識佛老之道,是不智也。曲排佛老,是無仁也。
孔孟之學教人學仁義也。讀其書而遺其仁義,輒攻於文藝乎。恃彼文藝肆於己意,而至曲排佛老,誤之甚矣。丧其心德,亦誤後學。諸人當自省察而已矣。

* Trang 826 *
device

Ô hô! Nho tông dĩ cang thường vi tiên, minh đạo kiêm chi. Thích tông dĩ minh đạo vi tiên, cang thường kiêm chi. Chúng nhân quan chi tự hồ bất đồng, đạt nhân quan chi nhi thật đồng dã.
Pháp Hoa kinh vân: Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường  trụ.  Nhược  thuyết  tục  gian  kinh  thư,  trị  thế  ngữ ngôn, tư sanh nghiệp đẳng, giai thuận chánh pháp.
Hoa Nghiêm kinh vân: Phật pháp bất dị thế gian pháp, thế  gian  pháp  bất  dị  Phật  pháp.  Nhược  như  thị,  khởi  vô cang thường chi đạo da?
Lão tử viết: Ái dân trị quốc năng vô vi hồ? Phàm như thị giả, Phật, Lão giai hữu cang thường dã. Ký hữu cang thường chi đạo, khởi bất trung ư quân, bất hiếu ư thân, bất tu đạo đức, bất hoằng nhân nghĩa? Do thử quan chi, Phật, Lão khởi vi cang thường hồ?
Tam giáo thánh nhân đỉnh lập thiên hạ, tư đại đạo chi hóa quyền dã. Ký bất thức Phật, Lão chi đạo, thị bất trí dã. Khúc bài Phật, Lão, thị vô nhân dã.
Khổng,  Mạnh  chi  học,  giáo  nhân  học  nhân  nghĩa  dã. Độc kỳ thư nhi di kỳ nhân nghĩa, triếp công ư văn nghệ hồ. Thị bỉ văn nghệ tứ ư kỷ ý, nhi chí khúc bài Phật, Lão, ngộ chi thậm hỹ. Táng kỳ tâm đức, diệc ngộ hậu học, chư nhân đương tự tỉnh sát nhi dĩ hỹ.

* Trang 827 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ