LOGO VNBET
hay giải thoát, thì có gì là giới, định, huệ, có gì là thiền, giáo, luật?
Tâm mình và tâm Phật chẳng sai khác nhau, đó là chỗ tột cùng trong phép tu Tịnh độ. Có nước tám công đức,(1)có đài sen vàng, cần chi phải nghi ngờ nữa? Chỗ cốt yếu nhất trong pháp môn Tịnh độ là phải gắng sức mà thực hành.
_______________________________
(1)Bát công đức thủy: Nước có tám công đức, đó là:
1. Trừng tịnh: lắng gạn trong sạch
2. Thanh lãnh: trong trẻo mát lạnh
3. Cam mỹ: mùi vị ngon ngọt
4. Khinh nhuyễn: nhẹ nhàng mềm mại
5. Nhuận trạch: thấm nhuần tươi mát
6. An hòa: yên ổn hòa nhã
7. Trừ được đói khát và vô số khổ não
8. Trưởng dưỡng thân tứ đại, tăng trưởng các thiện căn
 
Biện minh Lục Tổ Đại sư Tây phương Tịnh độ thuyết

Thiền giả vấn viết: Sư ngôn niệm Phật định sanh Tây phương. Lục Tổ ngôn: Tây phương thị tự tánh, hà dụng cánh cầu sanh? Lưỡng gia chi ngôn, vân hà bất nhất?
Tông Bổn viết: Lục Tổ chi ngôn dĩ lý đoạt sự, chung vô sự ngoại chi lý. Ngô chi sở ngôn dĩ sự hiển lý, chung vô lý ngoại chi sự. Yếu tri tâm ngoại vô cảnh, cảnh toàn thị tâm.

* Trang 255 *
device

心外無境,境全是心。心法徧周,事理平等。秖因人有利鈍遂成見有差殊。
            果能到六祖地位,尙無佛可念,有何淨土可生。其或未然,聽吾究竟。
            曰。願聞。
            曰。六祖大師,乃是再來古佛。非今凡夫所能及也。六祖說法專談性理。要人放下諸緣,立地成佛。今人不解他義,只學他言,猶鸚鵡無異也。鸚鵡但能學得人語,不能行得人事。此所謂無異也。未到祖師田地,先談祖師語句,可笑其不揣己也。
            問。六祖又言東方人造罪,念佛求生西方。西方人造罪,念佛求生何國。
            答。六祖只說僧俗,喩於東西,何曾說無佛國。不見壇經云。在家能行,如東方人無罪。出家不修,如西方人有愆。今人不竆古教,強要狐言鳥語。
            况以六祖開示教人,斷除妄想心,貪瞋心,疾妒心,愚癡心,煩惱心,諂誑心,邪僞心,懀愛心,散亂心,是非心,貢高心,能所心,染著

* Trang 256 *
device

Tâm pháp biến châu, sự lý bình đẳng. Chỉ nhân nhân hữu lợi độn, toại thành kiến hữu sai thù.
Quả năng đáo Lục Tổ địa vị, thượng vô Phật khả niệm, hữu hà Tịnh độ khả sanh? Kỳ hoặc vị nhiên, thính ngô cứu cánh.
Viết: Nguyện văn.
Viết: Lục Tổ Đại sư, nãi thị tái lai cổ Phật, phi kim phàm phu sở năng cập dã. Lục Tổ thuyết pháp chuyên đàm tánh lý. Yếu nhân phóng hạ chư duyên, lập địa thành Phật. Kim nhân bất giải tha nghĩa, chỉ học tha ngôn, du anh vũ vô dị giả. Anh vũ đãn năng học đắc nhân ngữ, bất năng hành đắc nhân sự. Thử sở vị vô dị giả. Vị đáo Tổ sư điền địa, tiên đàm Tổ sư ngữ cú, khả tiếu kỳ bất suy kỷ giả.
Vấn: Lục Tổ hựu ngôn: Đông phương nhân tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây phương. Tây phương nhân tạo tội, niệm Phật cầu sanh hà quốc?
Đáp: Lục Tổ chỉ thuyết tăng tục, dụ ư đông tây, hà tằng thuyết vô Phật quốc? Bất kiến Đàn kinh vân: Tại gia năng hành, như Đông phương nhân vô tội. Xuất gia bất tu, như Tây phương nhân hữu khiên. Kim nhân bất cùng cổ giáo, cưỡng yếu hồ ngôn điểu ngữ.
Huống dĩ Lục tổ khai thị giáo nhân, đoạn trừ vọng tưởng tâm, tham sân tâm, tật đố tâm, ngu si tâm, phiền não tâm, siểm cuống tâm, tà ngụy tâm, tắng ái tâm, tán loạn tâm, thị phi tâm, cống cao tâm, năng sở tâm, nhiễm trước 

* Trang 257 *
device

心,人我心,取捨心,有無心,修證心。除卻此等之心,方許見性成佛。
            問。君除得那一心乎。
            再問。汝等神通妙用,差別見解,智慧道德,能如六祖大師否。若也,繊毫未到,不許說如此話。
            若說此話,是爲魔說。斷佛種故。後來阿鼻地獄,决然放儞不過。
            何則。若有初修行人信汝一向所說,阿彌陀佛不念得,西方淨土不生得,生死輪迴不出得,地獄苦楚不免得。自墮地獄猶且可,連累他人入地獄,其罪可勝乎。比於常人之罪,愈加一等,所以阿鼻有分也。
            又不聞古德云。若人排謗淨土,不信往生者,當受拔舌之苦。
            何以故。要知淨土法門,十方諸佛同口敷揚。天下禪宗一音演暢。如何後學,略不聽從。自毀正因,反行魔說。

* Trang 258 *
device

tâm, nhân ngã tâm, thủ xả tâm, hữu vô tâm, tu chứng tâm. Trừ khước thử đẳng chi tâm, phương hứa kiến tánh thành Phật.
Vấn: Quân trừ đắc na nhất tâm hồ?
Tái vấn: Nhữ đẳng thần thông diệu dụng, sai biệt kiến giải, trí huệ đạo đức, năng như Lục Tổ Đại sư phủ? Nhược dã, tiêm hào vị đáo, bất hứa thuyết như thử thoại.
Nhược  thuyết  thử  thoại,  thị  vi  ma  thuyết.  Đoạn  Phật chủng cố, hậu lai A-tỳ địa ngục, quyết nhiên phóng nhĩ bất quá.
Hà tắc? Nhược hữu sơ tu hành nhân, tín nhữ nhất hướng sở thuyết A-di-đàPhật bất niệm đắc, Tây phương Tịnh độ bất sanh đắc, sanh tử luân hồi bất xuất đắc, địa ngục khổ sở bất miễn đắc. Tự đọa địa ngục du thả khả, liên lụy tha nhân nhập địa ngục, kỳ tội khả thắng hồ.
Tỷ ư thường nhân chi tội, dũ gia nhất đẳng, sở dĩ A-tỳ hữu phần dã.
Hựu bất văn cổ đức vân, nhược nhân bài báng Tịnh độ, bất tín vãng sanh giả, đương thọ bạt thiệt chi khổ.
Hà dĩ cố? Yếu tri Tịnh độ pháp môn, thập phương chư Phật đồng khẩu phu dương. Thiên hạ thiền tông nhất âm diễn sướng. Như hà hậu học, lược bất thính tùng. Tự hủy chánh nhân, phản hành ma thuyết.

* Trang 259 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ