LOGO VNBET
Biện minh Lương Võ định nghiệp

Lương Võ nhất sanh phụng Phật, hậu chí vong quốc táng thân, hà dã?
Vô Tận viết: Bất minh định nghiệp chi nhân, thành vi khả mẫn. Tích nhật Tung Nhạc Khuê thiền sư vân: Phật hữu tam năng tam bất năng.
Phật năng không nhất thiết tướng, thành vạn pháp trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp.
Phật năng tri quần hữu tánh, cùng ức kiếp sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên.
Phật  năng  độ  nhất  thiết  hữu  tình,  nhi  bất  năng  tận chúng sanh giới.
Thị vị tam năng tam bất năng dã.
Kim hữu tâm phẩn phẩn, khẩu phỉ phỉ, văn Phật tự oán thù, kiến tăng như xà hủy giả, ngô mạt như chi hà dã, dĩ hỹ. Thả Phật thượng bất năng hóa đạo vô duyên, ngô như bỉ hà tai!
Nghị giả giai vị Lương Võ phụng Phật nhi vong quốc, cái bất tham Phật lý giả, vị túc dữ nghị dã. Quốc tộ chi đoản trường, thế số chi trị loạn, ngô bất tri kỳ nhiên hỹ.
Nghiêu  Thuấn  đại  thánh,  nhi  quốc  chỉ  nhất  thân.  Kỳ thiện vị giả, dĩ kỳ tử chi bất tiếu, nhi hậu thiện dã. Kỳ

* Trang 1001 *
device

之歟。自開闢志至漢明帝以前,佛法未至於此,而國有遇難者,何也。
            唐,張燕公所記,梁朝四公者能知天地鬼神變化之事,了如指掌,而昭明太子亦聖人之徒也。且聖人以治國治天下爲緒餘耳。豈無先覺之明而愼擇可行之事以告武帝哉。蓋定業不可逃矣。
            嗚呼。定業之不可作也,猶水火之不可入也。其報之來,若四時之無爽也。如西土師子尊者,此土二祖大師,皆不免也。又豈眞師子,二祖哉,釋迦如來尙且不免金鏘馬麥之報,况初學凡夫哉。
            蓋修也者,改往修來矣。且宿業旣還已,則將來之善,豈捨我哉。今夫爲女形者,實劣於男矣。遽欲奉佛而可凾變爲男乎。必將盡此報身而願力有待於後世乎。
            梁武壽高八十有六,不爲不多。以病而卒,不至大惡。但捨身之謬,以其先見禍兆,筮得乾卦上九之變。取其貴而無位,高而無民。以此自卑,欲圖弭災召禍者。梁武自謬耳,於佛何有哉。

* Trang 1002 *
device

tứ chi bất tiếu, khởi thiên tội chi dư. Tự khai tịch chí Hán Minh Đế dĩ tiền, Phật pháp vị chí ư thử, nhi quốc hữu ngộ nạn giả, hà dã?
Đường, Trương Yến Công sở ký Lương triều tứ công giả, năng tri thiên địa quỷ thần biến hóa chi sự, liễu như chỉ chưởng, nhi Chiêu Minh Thái tử, diệc thánh nhân chi đồ dã. Thả thánh giả dĩ trị quốc trị thiên hạ vi tự dư nhĩ, khởi vô tiên giác chi minh, nhi thận trạch khả hành chi sự dĩ cáo Võ đế tai? Cái định nghiệp bất khả đào hỹ.
Ô hô! Định nghiệp chi bất khả tác dã, do thủy hỏa chi bất khả nhập dã. Kỳ báo chi lai, nhược tứ thời chi vô sảng dã. Như Tây độ Sư Tử tôn giả, thử độ Nhị tổ Đại sư, giai bất miễn dã. Hựu khởi chân Sư Tử, Nhị tổ tai? Thích-ca Như Lai thượng thả bất miễn kim thương mã mạch chi báo, huống sơ học phàm phu tai!
Cái tu giả dã, cải vãng tu lai hỹ. Thả túc nghiệp ký hoàn dĩ, tắc tương lai chi thiện, khởi xả ngã tai. Kim phù vi nữ hình giả, thật liệt ư nam hỹ. Cự dục phụng Phật, nhi khả hàm biến vi nam tử hồ? Tất tương tận thử báo thân, nhi nguyện lực hữu đãi ư hậu thế hồ.
Lương Võ thọ cao bát thập hữu lục, bất vi bất đa; dĩ bệnh nhi tốt, bất chí đại ác. Đãn xả thân chi mậu, dĩ kỳ tiên kiến họa triệu, phệ đắc càn quái thượng cửu chi biến. Thủ kỳ quí nhi vô vị, cao nhi vô dân. Dĩ thử tự ty, dục đồ nhị tai triệu họa giả. Lương võ tự mậu nhĩ, ư Phật hà hữu tai.

* Trang 1003 *
device

梁武小乘根器,專信有爲之果。茲其所以不遇達磨之大法也。過信泥迹,執中無權者,亦其定業使之然乎。但聖人創法,本爲天下後世,豈爲一人設也。
            孔子曰。仁者壽。而力稱回之爲仁。而回且夭矣。豈孔子之言無驗歟。蓋非爲一人而言也。梁武之奉佛其類回之爲仁乎。
            侯景兵至而集沙門念摩訶般若波羅蜜者,過信泥迹而不能權宜適變也。
            亦猶後漢向詡。張角作亂,詡上便宜,頗多譏刺左右。不欲國家興兵,但追將兵於河上北向讀孝經,賊則當自退滅。
            又如後漢蓋勳傳,中平元年,北地羗胡與邊章等,㓂亂隴右,扶風。宋梟爲守,患多㓂叛,謂勳曰。涼州寡於學術,故屢多反暴。今欲多冩孝經令家家習之 ,庶或使人知義。
此亦用之者不善也,豈孝經之罪歟。

* Trang 1004 *
device

Lương Võ tiểu thừa căn khí, chuyên tín hữu vi chi quả. Tư kỳ sở dĩ bất ngộ Đạt-ma chi đại pháp dã. Quá tín nệ tích, chấp trung vô quyền giả, diệc kỳ định nghiệp sử chi nhiên hồ. Đãn thánh nhân sáng pháp, bổn vị thiên hạ hậu thế, khởi vị nhất nhân thiết dã?
Khổng  tử  viết:  Nhân  giả  thọ,  nhi  lực  xưng  Hồi  chi  vi nhân, nhi Hồi thả yểu hỹ. Khởi Khổng tử chi ngôn vô nghiệm dư? Cái phi vị nhất nhân nhi ngôn dã, Lương Võ chi phụng Phật, kỳ loại Hồi chi vi nhân hồ?
Hầu Cảnh binh chí, nhi tập sa-môn niệm Ma-ha Bát nhã ba-la-mật giả, quá tín nệ tích, nhi bất năng quyền nghi thích biến dã.
Diệc do Hậu Hán Hướng Hủ, Trương Giác tác loạn, Hủ thướng tiện nghi, phả đa ky thứ tả hữu. Bất dục quốc gia hưng binh, đãn truy tướng binh ư hà thượng, bắc hướng độc Hiếu kinh, tặc tắc đương tự thối diệt.
Hựu  như  Hậu  Hán,  Cái  Huân  truyện,  Trung  Bình nguyên  niên,  bắc  địa  Khương  hồ,  dữ  Biên  Chương  đẳng, khấu loạn Lũng Hữu, Phò Phong, Tống Kiêu vi thú, hoạn đa khấu bạn, vị Huân viết: Lương châu quả ư học thuật, cố lũ đa phản bạo, kim dục đa tả Hiếu kinh, linh gia gia tập chi, thứ hoặc sử nhân tri nghĩa.
Thử diệc dụng chi giả bất thiện dã, khởi Hiếu kinh chi tội dư?

* Trang 1005 *
device

抑又安知梁武前定之業,禍不止此。由作善以損之,故能使若是之壽也。
            帝嘗以社稷存亡久近問於誌公。公自指其咽示之,蓋讖侯景也。公臨滅時,武帝又復詢詰前事。誌公曰。貧僧塔壞,陛下社稷隨壞。
            公滅後,奉敕造塔已畢。武帝忽思曰。木                                         塔其能久乎。遂命撤去,改創以石塔。貴圖不朽以應其記。折塔纔畢,侯景兵已入矣。至人豈不前知耶。
            如安世高,帛法祖之徒,故來畢前世之對,不遠千里自投死地者。以其定業不可逃也。如晉郭璞,亦自知其不免,况識破虛幻,視死如歸者乎。豈有明知宿有所負而欲使之避拒苟免哉。

* Trang 1006 *
device

Ức hựu an tri Lương Võ tiền định chi nghiệp, họa bất chỉ thử. Do tác thiện dĩ tổn chi, cố năng sử nhược thị chi thọ dã.
Đế thường dĩ xã tắc tồn vong cửu cận, vấn ư Chí công. Công tự chỉ kỳ yết thị chi, cái sấm Hầu Cảnh dã. Công lâm diệt thời, Võ đế hựu phục tuân cật tiền sự. Chí Công viết: Bần tăng tháp hoại, bệ hạ xã tắc tùy hoại.
Công diệt hậu, phụng sắc tạo tháp dĩ tất, Võ đế hốt tư viết: Mộc tháp kỳ năng cửu hồ? Toại mệnh triệt khứ, cải sáng dĩ thạch tháp. Quý đồ bất hủ, dĩ ưng kỳ ký. Chiết tháp tài tất, Hầu Cảnh binh dĩ nhập hỹ. Chí nhân khởi bất tiền tri da?
Như An Thế Cao, Bạch Pháp Tổ chi đồ, cố lai tất tiền thế chi đối, bất viễn thiên lý tự đầu tử địa giả, dĩ kỳ định nghiệp bất khả đào dã. Như Tấn Quách Phác, diệc tự tri kỳ bất miễn, huống thức phá hư huyễn, thị tử như quy giả hồ. Khởi hữu minh tri túc hữu sở phụ, nhi dục sử chi tỵ cự cẩu miễn tai.

* Trang 1007 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ