LOGO VNBET
Biện minh Tam giáo kinh điển

Khách hựu vấn Diệu Minh viết: Chí bảo quang nhi bất hoa, chí từ xác nhi bất sức, ngôn ước nhi chí giả lệ, sự quả nhi đạt giả minh. Cố châu ngọc thiểu nhi quý, ngõa lịch đa nhi tiện. Thánh nhân chế lục kinh, bất quá số vạn dư ngôn. Lão tử thuyết Đạo đức kinh, bất quá ngũ thiên dư ngôn. Kim kiến Phật kinh, quyển dĩ vạn kế, ngôn dĩ ức số, tự phi nhất nhân lực sở kham năng, cái phiền nhi bất yếu dã.
Diệu Minh viết: Mâu tử vân: Giang đông dị ư hành lạo giả, thâm quảng dã; Thái sơn biệt ư khưu lăng giả, cao đại dã. Nhược phù thâm bất dị ư hành lạo, tắc nhụ tử dục kỳ uyên; cao bất xuất ư khưu lăng, tắc bả dương lăng kỳ điên.
Ma thiên chi dực, bất cư hoàn vi chi hành. Thôn châu chi ngư, bất xử khê đường chi thủy. Phẫu bạng cáp chi phúc cầu minh nguyệt chi châu, thám chỉ cức chi sào cầu loan phụng chi nỗn, tất nan hoạch giả. Hà dã? Cái tiểu bất dung ư đại, nhi đại bất xử hồ tiểu dã.
Cố vạn hộc chi đỉnh bất khả mãn dĩ vu thủy. Nhất quân chi  chung,  bất  khả  dung  ư  lưu  tuyền.  Hiệp  bão  chi  mộc, khởi thích dụng dĩ mao tỳ? Tầm xích chi cức, an năng phụ ư quảng hạ?

* Trang 1025 *
device

故器有寬隘,量有巨細,材有勝劣,物有輕重,德有厚薄,道有淺深,法有權實,機有大小,所處之分未有乖也。
            且佛之經也,前說億劫之事,後道萬世之要。至於無始未萌之前,二儀肇形之際,其遠不可推,其事不可紀,其微不可握,其纖不可入。佛悉彌綸於廣大之外,剖析其窈渺之內。以至高天無極之上,厚地無極之下。莫不示諸斯乎,如指其掌也。
            所明旣博,文奚爲繁。卷萬言億亦未足爲多。何不要之有耶。豈特以一人力所堪能,然後以爲得矣。譬如渴人飲海,飽而自足,焉知其餘哉。
            今人皮膚之學,偏要排佛,纔讀數十卷書,心忿忿然,遽以排佛爲急務。
            嗚呼。世人力排佛教,猶側一掌而翳日光,抱一石而塞巨浸。其於功也,不亦勞乎。

* Trang 1026 *
device

Cố khí hữu khoan ải, lượng hữu cự tế, tài hữu thắng liệt, vật hữu khinh trọng, đức hữu hậu bạc, đạo hữu thiển thâm, pháp hữu quyền thật, cơ hữu đại tiểu, sở xứ chi phân vị hữu quai dã.
Thả Phật chi kinh dã, tiền thuyết ức kiếp chi sự, hậu đạo  vạn  thế  chi  yếu,  chí  ư  vô  thủy  vị  manh  chi  tiền,  nhị nghi triệu hình chi tế, kỳ viễn bất khả suy, kỳ sự bất khả kỷ, kỳ vi bất khả ác, kỳ tiêm bất khả nhập, Phật tất di luân ư quảng đại chi ngoại, phẫu tích kỳ yểu miễu chi nội, dĩ chí cao thiên vô cực chi thượng, hậu địa vô cực chi hạ, mạc bất thị chư tư hồ, như chỉ kỳ chưởng dã.
Sở minh ký bác, văn hề vi phiền, quyển vạn ngôn ức, diệc vị túc vi đa, hà bất yếu chi hữu da? Khởi đặc dĩ nhất nhân lực sở kham năng, nhiên hậu dĩ vi đắc hỹ? Thí như khát nhân ẩm hải, bão nhi tự túc, yên tri kỳ dư tai?
Kim nhân bì phu chi học, thiên yếu bài Phật, tài độc sổ thập quyển thư, tâm phẫn phẫn nhiên, cự dĩ bài Phật vi cấp vụ.
Ô hô, thế nhân lực bài Phật giáo, do trắc nhất chưởng nhi ế nhật quang, bão nhất thạch nhi tắc cự tẩm. Kỳ ư công dữ, bất diệc lao hồ?

* Trang 1027 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ