LOGO VNBET
Biện minh Tam giáo thánh nhân tiền hậu giáng sanh tụng

Tam giáo pháp số vân:
Châu Chiêu, Giáp Dần đệ tứ đế,
Thích-ca giáng sanh Ca-duy-vệ.
Mục Vương, Nhâm Thân ngũ thập tam,
Như Lai bát thập quy chân tế.
Diệt độ nhất thiên bát thập niên,
Giáo lưu Hán minh, Vĩnh Bình thế.
Phật tiên tứ bách nhị thập nhị,
Lão tử phương sanh, Định vương thế.
Phật tiên tứ bách thất thập thất,
Khổng tử Linh vương thời đãn chất.
Vị báo lao sanh trĩ tử tri,
Đảnh phân tam túc hoàn quy nhất.

* Trang 1079 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ