LOGO VNBET
Biện minh thiên tru lôi kích

Thái Nguyên viết: Tống nhân vị lôi kích giả, âm dương tương kích, ngẫu nhĩ xúc tử, phi đặc nhiên dã. Thử thuyết hà như?
Không Cốc viết: Kinh trập chi hậu, nhị âm tại thượng, tứ dương tại hạ; Mang chủng chi hậu, ngũ dương tại thượng, nhất âm tại hạ. Ký âm dương tương kích, lôi vũ giao tác, tắc hiệp thời thời tương kích, lôi vũ bất đình, hà cố tình vũ gián nhiên da?
Đương tri, nhị khí giao vận, như lộc lô chi luân, hỗ vi cao hạ. Nhược tương kích tắc an năng phát dục vạn vật hồ? Nhật nguyệt tinh thần, phong vân lôi vũ, giai thiên địa thể dụng, các hữu thiên thần chủ chi, ứng thời bất thắc. Cố hữu tế thiên hưởng địa chi lý. Phong vũ quân điều, thương sanh thiện nghiệp sở cảm. Bất điều thời, ác nghiệp sở cảm, phi thượng thiên vô từ tâm dã.
Ngôn lôi kích giả, Vĩnh Lạc nhị thập nhị niên, Thai Châu, Thiên Phong tự, duy na Sĩ Hoằng vi lôi đả tử, khoảnh diên phục tô chi, tự ngôn tử khứ, kiến chư thiên thần giáo giới viết: Nhữ tiên thế vi tuần kiểm, khúc tội nhất phu, uổng li cực hình. Nhữ năng phụng Phật, cố vị thường kỳ mạng. Hậu thế vi trù trì tăng, tương thường trụ đồng tiền, tiềm mai tam diếu, tử hậu toại nhân một chi. Nhị thế tội, cố kim tru. Duy kim thế phụng Quán Âm đại sĩ chí thành, cô tồn chi. Hậu chí Tuyên Đức nhị niên, nịch thuỷ nhi tử.

* Trang 855 *
device

浙右有人印造佛天三界紙馬,開張店業。店屋楣閒平鋪閣板,作臥室於閣上。一夜觸翻溺器淋漓汙馬,仍將此馬曬乾賣之。本年從店中提出此人雷打死於門前。
又一貧家夫婦二人,有絶糧忍饑之患。夫攜一鵝入市鬻之,得米二斗。饑苦迫甚,以二升沽酒飲。回至中途醉臥於地,被人竊去其米。及醒慞惶歸家,妻知之不勝哀苦。夫乃投水而死。妻曰。夫旣死矣,我何存之。亦投水而死。明日天雷打死一男子,擲置於二屍之旁。書其背云。竊其米者,此人也。
松江,有人爲雷打死。書其背云。十年前與一婦人入寺,登塔第二層行婬,故誅。
潮州,一女子雨中見諸官吏至門前,唯二人入其家,如世所畫天兵之狀。擒女之兄,雷打死於門前。始知官吏是天神也。
亦有雷打死者,家人以屍著衣,明日復雷剝去其衣。亦有以屍置於棺中,明日復雷揭去棺蓋。

* Trang 856 *
device

Triết Hữu hữu nhân ấn tạo Phật thiên tam giới chỉ mã. Khai trương điếm nghiệp, điếm ốc mi gian bình phô các bản, tác ngọa thất ư các thượng. Nhất dạ xúc phiên nịch khí lâm ô mã, nhưng tương thử mã sái càng mại chi. Bổn niên tùng điếm trung đề xuất thử nhân, lôi đả tử ư môn tiền.
Hựu nhất bần gia phu phụ nhị nhân, hữu tuyệt lương nhẫn cơ chi hoạn. Phu huề nhất nga nhập thị dục chi, đắc mễ nhị đấu, Cơ khổ bách thậm, dĩ nhị thăng cô tửu ẩm, Hồi chí trung đồ túy ngọa ư địa, bị nhân thiết khứ kỳ mễ, cập tỉnh chương hoàng quy gia, thê tri chi bất thắng ai khổ, phu nãi đầu thủy nhi tử. Thê viết: Phu ký tử hỹ, ngã hà tồn chi, diệc đầu thủy nhi tử. Minh nhật, thiên lôi đả tử nhất nam tử, trịch trí ư nhị thi chi bàng, thư kỳ bội vân: Thiết kỳ mễ giả, thử nhân dã.
Tùng Giang hữu nhân vi lôi đả tử, thư kỳ bội vân: Thập niên tiền dữ nhất phụ nhân nhập tự, đăng tháp đệ nhị tằng hành dâm, cố tru. Triều Châu, nhất nữ tử vũ trung kiến chư quan lại chí môn tiền, duy nhị nhân nhập kỳ gia, như thế sở họa thiên binh chi trạng, cầm nữ chi huynh, lôi đả tử ư môn tiền, thủy tri quan lại thị thiên thần dã.
Diệc hữu lôi đả tử giả, gia nhân dĩ thi trước y, minh nhật phục lôi bác khử kỳ y. Diệc hữu dĩ thi trí ư quan trung, minh nhật phục lôi yết khử quan cái.

* Trang 857 *
device

如是顯驗者,往古來今每年有之,不復多引。此數端目擊耳聞者。恐辱其家人故不言其性名。
夫是爲天誅也,亦有蜈蚣,狐狸,蛇鼠精恠。木與氣物父附托爲妖者,雷必打之。豈是陰陽相激,偶爾觸死乎。
易曰。震雷虩虩。象曰。洊雷震,君子以恐懼修省。蓋言爲天譴,故修省補過也。宋人教人不信雷誅,深悖易經,不懼天地未進其善,先丧其德。惜乎後人不肯展開大見識,照明事法之理,唯拘拘然,死於宋人之言爾。宋人非唯臆說其雷,其悖佛過患極深。
文中子用孔孟之學著書,卻敬佛法。宋人用佛法著書,卻排佛法。欲令後學不看佛書,庶不識其用佛法著書,所以然也。
宋人於佛法中所得者如以一毫蘸海。所得極少,以此極少之水令後學取足受用,不復入海,教壞人心,違悖佛法,失於大善,過莫大焉。

* Trang 858 *
device

Như thị hiển nghiệm giả, vãng cổ lai kim mỗi niên hữu chi, bất phục đa dẫn. Thử sổ đoan, mục kích nhĩ văn giả, khủng nhục kỳ gia nhân cố bất ngôn kỳ tánh danh.
Phù thị vi thiên tru dã, diệc hữu ngô công, hồ ly, xà, thử tinh quái, mộc dữ khí vật phụ thác vi yêu giả, lôi tất đả chi, khởi thị âm dương tương kích, ngẫu nhĩ xúc tử hồ?
Dịch  viết:  Chấn  lôi  khích  khích.  Tượng  viết:  Tiến  lôi chấn, quân tử dĩ khủng cụ tu tỉnh. Cái ngôn vi thiên khiển, cố tu tỉnh bổ quá dã.
Tống nhân giáo nhân bất tín lôi tru, thâm bội Dịch kinh, bất cụ thiên địa vị tấn kỳ thiện, tiên táng kỳ đức. Tích hồ hậu nhân, bất khẳng triển khai đại kiến thức, chiếu minh sự pháp chi lý. Duy câu câu nhiên, tử ư Tống nhân chi ngôn nhĩ. Tống nhân phi duy ức thuyết kỳ lôi, kỳ bội Phật quá hoạn cực thâm.
Văn  Trung  tử  dụng  Khổng  mạnh  chi  học  trước  thư, khước kính Phật pháp. Tống nhân dụng Phật pháp trước thư, khước bài Phật pháp. Dục linh hậu học bất khán Phật thư, thứ bất thức kỳ dụng Phật pháp trước thư, sở dĩ nhiên dã.
Tống nhân ư Phật pháp trung, sở đắc giả như dĩ nhất hào trám hải, sở đắc cực thiểu. Dĩ thử cực thiểu chi thủy, linh hậu học thủ túc thọ dụng, bất phục nhập hải. Giáo hoại nhân tâm, vi bội Phật pháp, thất ư đại thiện, quá mạc đại yên!

* Trang 859 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ