LOGO VNBET
Biện minh tinh khí thần

Huyền  tông  trực  chỉ  vân:  Giới,  dĩ  dưỡng  tinh,  định  dĩ dưỡng khí, huệ dĩ dưỡng thần.
Nhất Nguyên viết: Ngộ nhân tự thức nguyên tinh nguyên khí nguyên thần. Mê nhân vọng nhận sắc thân thượng tinh khí thần. Đại ngu đại thố, quái tai khổ tai.
Khởi bất kiến Trương Tử Dương thuyết: Tinh khí thần giả, tiên thiên địa chi nguyên tinh nguyên khí nguyên thần dã.
Nguyên tinh, phi dâm dật chi tinh. Nguyên khí, phi hô hấp chi khí. Nguyên thần, phi niệm lự chi thần. Si nhân bất hiểu thử ý, hoán úng tác chung.
Nhãn ký bất minh, lý diệc bất đạt. Kiểu dụ tha thanh tín chi sĩ, nhất hướng tại xú bì đại thượng tạo tác. Muội khước nhất chân Phật tánh, triển chuyển luân hồi. Vọng ngôn thử thị tu hành, thật khả bi dã.
Ngô  dĩ  thiểm  vi  Phật  tử,  khởi  khả  hoài  bảo  mê  bang, Nghi đương khai thị vị lai, cộng nhập Bồ-đề chánh lộ.Tinh giả, bổn lai nguyên tinh dã. Giới dã, thuần nhất vô tạp, cụ túc thanh bạch phạm hạnh chi tướng. Thử nãi thị thanh tịnh pháp thân dã. Thanh tịnh pháp thân giả, tức thị nhữ chi tánh dã.

* Trang 1083 *
device

氣者,本來元氣也。定也,寂然不動,具足無量妙義。此乃是圓滿報身也。圓滿報身者,卽是汝之智也。
            神者,本來元神也。慧也,感而遂通,具足恆河沙用。此乃是千百億化身也。千百億化身者,卽是汝之行也。
            又謂之法身,般若,解脫。又謂之戒,定,慧。又謂之一體三寶。
            邪迷之人將婬泆之精喚作佛寶。將呼吸之氣喚作法寶。將念慮之神喚作僧寶。此等迷流,謾人謾己,悞自悞他。非但賺度後人,是亦輕誣先聖也。
            切戒諸人不可錯解。古人錯一不落字,猶作野狐五百劫。豈可將如來正法作爲魔家毒藥,其罪可恕否。此等邪師,入地獄如箭。
            奉勸後之學者,記取,記取。珍重,珍重。

* Trang 1084 *
device

Khí giả, bổn lai nguyên khí dã. Định dã, tịch nhiên bất động, cụ túc vô lượng diệu nghĩa. Thử nãi thị viên mãn báo thân dã. Viên mãn báo thân giả, tức thị nhữ chi trí dã.
Thần giả, bổn lai nguyên thần dã. Huệ dã, cảm nhi toại thông, cụ túc hằng sa diệu dụng. Thử nãi thị thiên bách ức hóa thân dã. Thiên bách ức hóa thân giả, tức thị nhữ chi hạnh dã.
Hựu vị chi pháp thân, Bát-nhã, giải thoát. Hựu vị chi giới, định, huệ. Hựu vị chi nhất thể Tam bảo.Tà mê chi nhân, tương dâm dật chi tinh, hoán tác Phật bảo. Tương hô hấp chi khí, hoán tác Pháp bảo. Tương niệm lự chi thần, hoán tác Tăng bảo. Thử đẳng mê lưu, mạn nhân mạn kỷ, ngộ tự ngộ tha, phi đãn trám độ hậu nhân, thị diệc khinh vu tiên thánh dã.
Thiết giới chư nhân, bất khả thố giải. Cổ nhân thố nhất bất lạc tự, do tác dã hồ ngũ bách kiếp. Khởi khả tương Như Lai Chánh pháp, tác vi ma gia độc dược, kỳ tội khả thứ phủ? Thử đẳng tà sư, nhập địa ngục như tiễn.
Phụng  khuyến  hậu  chi  học  giả,  ký  thủ,  ký  thủ!  Trân trọng, trân trọng!

* Trang 1085 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ