LOGO VNBET
Bùi Tướng quốc thân tâm hư ngụy thuyết

Đường, Tướng quốc Bùi Hưu viết: Đại chúng tùng vô thủy lai, thường nhận vi ngã thân giả, thị địa thủy hỏa phong giả hiệp chi thân. Toàn tụ toàn tán, thuộc vô thường pháp, phi ngã thân dã.
Đại chúng tùng vô thủy lai, thường nhận vi ngã tâm giả, thị duyên lự khách trần hư vọng chi tâm. Sạ khởi sạ diệt, thuộc vô thường pháp, phi ngã tâm dã.
Ngã hữu chân thân, viên mãn không tịch giả thị dã, Ngã hữu chân tâm, quảng đại linh tri giả thị dã. Không tịch linh tri,  thần  dụng  tự  tại.  Tánh  hàm  vạn  đức,  thể  tuyệt  bách phi. Như tịnh nguyệt luân, viên mãn vô khuyết. Hoặc vân sở phú, bất tự giác tri. Vọng hoặc ký trừ, chân tâm bổn tịnh.
Thập phương chư Phật, nhất thiết chúng sanh dữ ngã thử tâm, tam vô sai biệt. Thử tức Bồ-đề tâm thể dã. Xả thử bất nhận, nhi nhận xú thân vọng niệm, tùy tử tùy sanh, dữ cầm thú tạp loại, tỷ kiên thọ khổ. Vi trượng phu giả, khởi bất tu tai?

* Trang 1111 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ