LOGO VNBET
Chân Yết Thiền sư giới sát văn
Kham thán thế nhân đại thố.
Khước tương khổ sự vi lạc.
Nghinh tân thị khách an bài.
Sát hại sanh linh tạo tác.
Nhĩ bạn thống thanh vị tuyệt.
Tiện bả phất than lâm lục.
Bất thị hoạch lý phanh pháo.
Tiện hướng hỏa trung chích lạc.
Đường thượng tụ tập thân bằng.
Đường hạ huyên huyên cổ lạc.
Tứ kỳ nhất thế xa hoa.
Khởi giác thiên sanh đọa lạc.
Nhất triêu thọ tận báo chung.
Tác mạng oan gia tầm tróc.
Trực nhiêu để húy phân thư.
Kỳ nại quỷ thần chấp phược.
Hoặc thượng đao sơn kiếm thọ.
Hoặc nhập diệm lô phất hoạch.
Y thứ thường tha túc trái.

* Trang 555 *
device

卻被刀傷斧斫。
此時痛苦自當,
人情都使不著。
縱然受苦出期,
未免透入別殻。
若非啣鐵負鞍,
必定披毛帶角。
奉勸諸善男女,
各自回頭相度。
何如改悔身心,
庶免沈淪三惡。
若教賺卻路頭,
萬劫難爲轉腳。
但念阿彌陀佛,
求生西方極樂。

* Trang 556 *
device

Khước bị đao thương phủ chước.
Thử thời thống khổ tự đương.
Nhân tình đô sử bất trước.
Túng nhiên thọ khổ xuất kỳ.
Vị miễn thấu nhập biệt xác.
Nhược phi hàm thiết phụ an.
Tất định phi mao đới giác.
Phụng khuyến chư thiện nam nữ.
Các tự hối đầu tương độ.
Hà như cải hối thân tâm.
Thứ miễn trầm luân tam ác.
Nhược giáo trám khước lộ đầu.
Vạn kiếp nan vi chuyển cước.
Đãn niệm A-di-đà Phật.
Cầu sanh Tây phương Cực lạc.

* Trang 557 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ