LOGO VNBET
Cứu hoạn siểm tế giới sát văn

Hoặc viết: Thế chi nhiễm bệnh giả, kiến phục dược vô hiệu, toại sát trư dương lục súc, siểm tế quỷ thần cầu an, hà như?
Đáp viết: Tuyết thượng gia sương, khổ trung thiêm khổ. Bất tri Nhân quả kinh vân: Kim sanh đoản mạng đa bệnh giả,  giai  tùng  sát  nghiệp  trung  lai.  Hà  bất  sám  hối  tiền khiên, phản dĩ gia tăng hậu tội. Sát tha tử, cứu ngô sanh, nhân tâm an tại. Khổ tha thân, bảo ngã mạng, thiên lý bất dung.
Vấn: Diệc hữu sát sanh siểm tế nhi bệnh thuyên, hà dã?
Đáp: Mạng đương bất tử nhi bệnh thuyên, phi sát sanh nhi bệnh thuyên dã. Hà tắc? Nhược sát mạng cứu đắc mạng, thế gian vương hầu, tướng tướng, phú quý nhân dân, ưng đắc trường sanh tại thế, hà kỳ hựu hữu đa bệnh yểu xúc da? Chỉ yếu tri mạng lạc thiên, tự đắc vô tai thiểu bệnh. Túng hữu họa hoạn lâm thân, giai thị túc nghiệp sở cảm.
Bất kiến Luận ngữ vân: Tử sanh hữu mạng, phú quý tại thiên. Hựu vân: Phi kỳ quỷ nhi tế chi, siểm dã. Tử tật bệnh, tử lộ thỉnh đảo. Tử viết: Khâu chi đảo cửu hỹ.
Ô hô. Năng y Khổng tử hành sự, hà tất siểm tế tà thần. Nhược bất như tư, phản tổn thọ hỹ.

* Trang 609 *
device

不見藥師經云。世人不知行善積德,反信邪魔外道,妖孽之師,妄說禍福,便生恐動,心不自安。卜問覓禍,殺種種衆生,解奏神明,呼諸魍魎。請乞福祐,欲冀延年,終不能得。愚癡迷惑,信邪倒見。遂令橫死,入於地獄,無有出期。
              正所謂。求榮而反辱,非君子之行事也。
              或曰。若不保捄於心何安。
              答曰。若要保捄,非在殺生。修用全家齋戒,淨厨淨壇。或誦經禮懺,或買命放生,或粧畫佛像。如斯行事,佛祖許之。
            何以故。行了善事,命終也,得超生善道。非但死者超昇,亦使見存獲福。若不信之,吾末如之何也。以矣。

* Trang 610 *
device

Bất kiến Dược sư kinh vân: Thế nhân bất tri hành thiện tích đức, phản tín tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư, vọng thuyết họa phước, tiện sanh khủng động, tâm bất tự an, bốc vấn mịch họa, sát chủng chủng chúng sanh, giải tấu thần minh, hô  chư võng  lượng. Thỉnh khất  phước  hựu, dục  ký diên niên, chung bất năng đắc. Ngu si mê hoặc, tín tà đảo kiến. Toại linh hoạnh tử, nhập ư địa ngục, vô hữu xuất kỳ.
Chánh sở vị: Cầu vinh nhi phản nhục, phi quân tử chi hành sự dã.
Hoặc viết: Nhược bất bảo cứu, ư tâm hà an.
Đáp viết: Nhược yếu bảo cứu, phi tại sát sanh. Tu dụng toàn gia trai giới, tịnh trù tịnh đàn. Hoặc tụng kinh lễ sám, hoặc  mãi  mạng  phóng  sanh,  hoặc  trang  họa  Phật  tượng. Như tư hành sự, Phật tổ hứa chi.
Hà dĩ cố? Hành liễu thiện sự, mạng chung dã, đắc siêu sanh thiện đạo. Phi đãn tử giả siêu thăng, diệc sử kiến tồn hoạch phước. Nhược bất tín chi, ngô mạt như chi hà dã. Dĩ hỹ.

* Trang 611 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ