LOGO VNBET
hợp ấy đều có thể gọi là tức thời được thẳng tới cảnh giới đức Như Lai.”
Người  kia  lại  hỏi:  “Theo  đó  hành  trì  thật  là  đại  hiếu. Nhưng nếu chẳng dùng cá thịt, biết lấy gì phụng dưỡng cha mẹ?”
Đáp: “Chỗ mê lầm của ông thật rất đáng thương thay! Trong đời có biết bao món đồ chay tinh sạch, thơm ngon, cần chi đến những món thịt cá tanh hôi, nhơ nhớp?”
Người kia thưa: “Lời sư dạy thật đã rõ lắm.”
Đáp: “Vậy ông nên hết lòng làm theo.”
Đãi khách giải trào giới sát văn

Hoặc viết: Tân khách thân hữu đáo lai, nhược bất sát sanh lễ đãi, tắc đại nghịch nhân tình, giai ky tiếu kỳ vu khoát xan lận hỹ.
Đáp viết: Ngu phu bất minh, tiện hoài úy súc. Nhược minh Phật lý chi nhân, phản khuyến thân hữu trai giới niệm Phật, đồng vãng Tây phương, hà cụ kỳ ky tiếu chi ngôn hồ. Chỉ  thị  chủ  nhân  tự  tham  khẩu  phúc,  cố  xuất  thử  ngôn. Nhược minh nhân quả tội phước, thử sự đoạn bất khẳng vi. Hà dĩ cố? Yếu tri sở thực chi nhục, giai thị lũy thế lục thân, đa sanh quyến thuộc. Kỳ nhân cải đầu hoán diện, các bất tương tri.
Ô hô! Sử thực nhục giả hữu túc mạng trí, tắc kỳ tâm khổ thống, thực diệc bất hạ hầu hỹ.

* Trang 581 *
device

或曰。世人聞此言,多疑駭不信。且眾生無邊,豈必所食者恰値往昔親屬耶。
              答曰。佛智見無量劫事,眾生累劫輪迴,處處受生,皆會互爲親屬,但凡眼不見,故食之何知。傳記商紂囚西伯,密烹其子餉之,西伯食之不知。紂喜曰。孰謂西伯聖,食其子肉而不知。
              噫,以西伯之聖,尙不能辯其子之肉。况凡眼豈能識其往劫六親乎。
              不見楞伽經云。佛觀眾生,輪迴六道,同在生死,遞相食噉,無非親者。
              又云。爲利殺眾生,以財網諸肉,二俱是惡業,死墮號叫獄。故知殺害,及以食噉,真地獄中之罪人也。
              嗟乎。作一時之容易,受萬劫之艱難。果報到頭,無所逃矣。
              諸仁者。若順眾生之妄情,則逆諸佛之大智。能具大覺之悲智,使賓主皆解脫矣。若盡凡夫之世情,令彼此俱沈墜矣。
            嗚呼。其輕重得失爲何如,智者審擇焉。

* Trang 582 *
device

Hoặc viết: Thế nhân văn thử ngôn, đa nghi hãi bất tín. Thả chúng sanh vô biên, khởi tất sở thực giả kháp trị vãng tích thân thuộc da?
Đáp viết: Phật trí kiến vô lượng kiếp sự, chúng sanh lũy kiếp luân hồi, xứ xứ thọ sanh, giai tằng hỗ vi thân thuộc. Đãn  phàm  nhãn  bất  kiến,  cố  thực  chi  hà  tri.  Truyện  ký Thương Trụ tù Tây bá, mật phanh kỳ tử hướng chi, Tây Bá thực chi bất tri. Trụ hỷ viết: Thục vị Tây bá thánh, thực kỳ tử nhục nhi bất tri.
Y. Dĩ Tây bá chi thánh, thượng bất năng biện kỳ tử chi nhục. Huống phàm nhãn khởi năng thức kỳ vãng kiếp lục thân hồ?
Bất kiến Lăng-già kinh vân: Phật quán chúng sanh luân hồi lục đạo, đồng tại sanh tử, đệ tương thực đạm, vô phi thân giả.
Hựu vân: Vị lợi sát chúng sanh, dĩ tài võng chư nhục, nhị câu thị ác nghiệp, tử đọa hào khiếu ngục. Cố tri sát hại, cập dĩ thực đạm, chân địa ngục trung chi tội nhân dã.
Ta hồ! Tác nhất thời chi dung dị, thọ vạn kiếp chi gian nan. Quả báo đáo đầu, vô sở đào hỹ.
Chư nhân giả, nhược thuận chúng sanh chi vọng tình, tắc nghịch chư Phật chi đại trí. Năng cụ Đại giác chi bi trí, sử tân chủ giai giải thoát hỹ. Nhược tận phàm phu chi thế tình, linh bỉ thử câu trầm trụy hỹ.
Ô hô! Kỳ khinh trọng đắc thất vi hà như, trí giả thẩm trạch yên.

* Trang 583 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ