LOGO VNBET
Địa ngục luân hồi dị loại thuyết
(Xuất Nho điển)    
     

Tùy, Khai Hoàng trung, Thái Phủ tự thừa, Triệu Văn Xương tử nhi phục hoạt vân: Hữu nhân dẫn chí Diêm-la Vương sở, Vương vấn: Nhất sanh dĩ lai, tác hà phước nghiệp?
Đáp viết: Gia bần vô lực khả doanh công đức, duy trì Kim cang Bát-nhã.
Vương văn hiệp chưởng tán ngôn: Thiện tai! Công đức thậm đại. Tức phóng hoàn sanh.
Sử nhân dẫn chí nam môn thủ, kiến Châu Võ Đế tại môn trắc  phòng  trung,  tam  trùng  kiềm  tỏa,  hoán  Xương  vân: Khanh ký hoàn gia, vị ngô hướng Tùy Hoàng Đế thuyết, ngô chư tội tịnh dĩ biện liễu, duy diệt Phật pháp tội trọng, vị khả đắc cánh, vị doanh công đức, tỉ xuất địa ngục.
Cập xuất môn ngoại, kiến đại phẩn khanh, hữu nhân đầu phát thượng xuất, vấn dẫn nhân vân: Hà nhân dã? Dẫn nhân đáp viết: Thử thị Tần tướng Bạch Khởi, tội do vị liễu.
Xương quy đắc hoạt, toại tấu kỳ sự. Sắc thiên hạ tăng ni vị Châu Võ Đế tụng Kim cang kinh, thiết đại cúng, nhưng nhập Tùy sử.

* Trang 971 *
device

感應賦載庾信墮地獄爲九頭龜也。緣庾信在世爲人故將浮詞誑語,排斥佛氏,以致感應如斯。悔之晚矣。
名臣言行錄載王荆公,子名雱,所爲不善。凡荆公悖理傷道之事,多出於雱。及雱死後,荆公彷彿見雱,荷鐵枷立于門側。由是捨宅建寺,爲雱追冥福,脫其苦難。
以是證之則儒家之書固有地獄之說矣。乃謂釋氏地獄之說爲無有,何其未之思也。南史載梁武帝夢眇目僧,執手爐入宮內,欲託生王宮。覺而後宮生子,幼卽病目,醫療不効。竟眇一目,是爲元帝。
名臣言行錄載范祖禹將生,其母夢一偉丈夫立于側曰。我漢將軍鄧禹也。覺而產兒,遂名祖禹。以鄧禹內行淳備,遂字之曰淳夫。
又不見事文類聚,蒙求等書。羊怙識環。鮑靚記井。向靖女亡而再育,問父母以求刀。文澹幻質以還生,說香囊而驗父。

* Trang 972 *
device

Cảm ứng phú tải Dữu Tín đọa địa ngục vi cửu đầu quy dã. Duyên Dữu Tín tại thế vi nhân, cố tương phù tự cuống ngữ, bài xích Phật thị, dĩ trí cảm ứng như tư, hối chi vãn hỹ.
Danh thần ngôn hạnh lục tải Vương Kinh Công, tử danh Bàng, sở vi bất thiện. Phàm Kinh Công bội lý thương đạo chi sự, đa xuất ư Bàng. Cập Bàng tử hậu, Kinh Công phảng phất  kiến  Bàng,  hà  thiết  gia  lập  vu  môn  trắc.  Do  thị  xả trạch kiến tự, vị Bàng truy minh phước, thoát kỳ khổ nạn.
Dĩ thị chứng chi, tắc Nho gia thư, cố hữu địa ngục chi thuyết hỹ. Nãi vị Thích thị địa ngục chi thuyết vi vô hữu, hà kỳ vị chi tư dã.
Nam sử tải Lương Võ Đế, mộng miễu mục tăng, chấp thủ lô nhập cung nội, dục thác sanh vương cung. Giác nhi hậu cung sanh tử, ấu tức bệnh mục, y liệu bất hiệu, cánh miễu nhất mục, thị vi Nguyên đế.
Danh thần ngôn hạnh lục tải Phạm Tổ Võ tương sanh, kỳ mẫu mộng nhất vĩ trượng phu lập vu trắc viết: Ngã Hán tướng quân Đặng Võ dã. Giác nhi sản nhi, toại danh Tổ Võ. Dĩ Đặng Võ nội hành thuần bị, toại tự chi viết Thuần phu.
Hựu bất kiến sự văn loại tụ, mông cầu đẳng thư, Dương Hỗ thức hoàn, Bảo Tịnh ký tỉnh, Hướng Tĩnh nữ vong nhi tái dục, vấn phụ mẫu dĩ cầu đao, Văn Đạm huyễn chất dĩ hoàn sanh, thuyết hương nang nhi nghiệm phụ.

* Trang 973 *
device

以是證之則儒家之書固有輪迴之說。乃以釋氏輪迴之說爲非,何其不察之也。
地獄輪迴之說,前旣言之矣。至於死而變爲畜生,見於儒家之所紀者非一。
隋書,李士謙云。鯀化爲能,杜宇爲鶗鴂,褒君爲龍,牛哀爲虎,彭生爲豖,如意爲犬,黃母爲黿,宜武爲鼈,鄧艾爲牛,徐伯爲魚,鈴下爲鳥,書生爲蛇。
嗚呼。紀載於儒書者如此,非釋氏刱爲此說也。
洪邁云。親見殺猪羊者,臨終臥地作猪羊鳴。
古人謂至暴化爲虎。程子謂親見村民化爲虎,自引虎入其家食其猪。古今此類甚多,世人猶不信矣。
莊周曰。萬物出於機入於機。賈誼曰。化爲異類兮,亦可足患。
孔子曰。原始反終。故知生死之說。信斯言也,則知人有此身,不可以常保,背善趨惡不免爲異類也。

* Trang 974 *
device

Dĩ thị chứng chi, tắc Nho gia chi thư, cố hữu luân hồi chi thuyết. Nãi dĩ Thích thị luân hồi chi thuyết vi phi, hà kỳ bất sát chi dã?
Địa ngục luân hồi chi thuyết, tiền ký ngôn chi hỹ. Chí ư tử nhi biến vi súc sanh, kiến ư Nho gia chi sở kỉ giả phi nhất.
Tùy thư, Lý Sĩ Khiêm vân: Cổn hóa vi năng, Đỗ Vũ vi đề quyết, Bao Quân vi long, Ngưu Ai vi hổ, Bàng Sanh vi thỉ, Như Ý vi khuyển, Huỳnh Mẫu vi ngoan, Nghi Võ vi miết, Đặng Ngải vi ngưu, Từ Bá  vi ngư, Linh Hạ vi điểu, Thư Sanh vi xà.
Ô hô! Kỉ tải ư Nho thư giả như thử, phi Thích thị sáng vi thử thuyết dã.
Hồng Mại vân: Thân kiến sát trư dương giả, lâm chung ngọa địa tác trư dương minh.
Cổ nhân vị chí bạo hóa vi hổ, Trình tử vị thân kiến thôn dân hóa vi hổ, tự dẫn hổ nhập kỳ gia, thực kỳ trư. Cổ kim thử loại thậm đa, thế nhân du bất tín hỹ?
Trang Chu viết: Vạn vật xuất ư cơ nhập ư cơ. Cổ Nghị viết: Hóa vi dị loại hề, diệc khả túc hoạn.
Khổng tử viết: Nguyên thủy phản chung, cố tri sanh tử chi thuyết. Tín tư ngôn dã, tắc tri nhân hữu thử thân bất khả dĩ thường bảo, bối thiện xu ác bất miễn vi dị loại dã.

* Trang 975 *
device

玄宗直指云。人用禽獸心,死必爲禽獸。生用人天心,死必歸人天。此乃不易之理也,何謂無輪迴。
            靜齋學士云。聰明不能敵業,富貴豈免輪迴。
            由是推之則三教皆言此事。豈可以目前未見而不信也。
            故佛慈悲廣大之心,示五乘之教。人乘者,教人持五戒而常獲人身,不墮於異類也。天乘者,教人修十善而報得天身,不止於爲人也。
            後之三乘者教人由聲聞,緣覺,以至於佛道。永斷生死輪迴,歸于淨土,常住不滅,證無上覺,還度眾生也。
            吁。天下之大道遠理,孰有過於此哉。

* Trang 976 *
device

Huyền Tông trực chỉ vân: Nhân dụng cầm thú tâm, tử tất vi cầm thú. Sanh dụng nhân thiên tâm, tử tất quy nhân thiên. Thử nãi bất dịch chi lý dã, hà vị vô luân hồi?
Tĩnh Trai học sĩ vân: Thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi.
Do thị suy chi, tắc Tam giáo giai ngôn thử sự, khởi khả dĩ mục tiền vị kiến nhi bất tín dã?
Cố Phật dĩ từ bi quảng đại chi tâm, thị ngũ thừa chi giáo. Nhân  thừa  giả,  giáo  nhân  trì  ngũ  giới  nhi  thường  hoạch nhân thân, bất đọa ư dị loại dã. Thiên thừa giả, giáo nhân tu thập thiện nhi báo đắc thiên thân, bất chỉ ư vi nhân dã.
Hậu chi tam thừa giả, giáo nhân do Thanh văn, Duyên giác, dĩ chí ư Phật đạo, vĩnh đoạn sanh tử luân hồi, quy vu Tịnh độ, thường trụ bất diệt, chứng Vô thượng giác, hoàn độ chúng sanh dã.
Hu! Thiên hạ chi đại đạo viễn lý, thục hữu quá ư thử tai!

* Trang 977 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ