LOGO VNBET

Như tôi đây cũng chẳng phải dễ gì thấu hết đạo lý của ba vị Thánh nhân! Chỉ là may mắn được nếm qua đôi chút mùi vị, khác nào như con ruồi uống nước biển. Nhân đó phác họa ra văn này, đem theo mình mà chiêm lễ, để tỏ tấm lòng thành trọn vẹn không chi khác. Việc trước thuật bài văn này là cầu cho ai nấy đều lấy lại được tự tánh chân thật sẵn có của mình. Vì cớ ấy mà soạn ra vậy thôi!

Diêu Thiếu sư: Phật pháp bất khả diệt luận

Hoặc vấn thiếu sư viết: Phật, Hồ nhân dã, kỳ pháp vi Trung quốc chi hoạn hại cửu hỹ, kỳ khả bất diệt hồ.
Thiếu sư đối viết: Phật pháp bất khả diệt dã.
Hoặc viết: Hồ vi nhi bất khả diệt dã?
Viết: Phi duy bất khả diệt dã, mạc chi năng diệt dã.
Hoặc viết: Phật pháp vi Trung Quốc chi hoạn hại, thậm ư hồng thủy, hạn hán, kỳ bất khả diệt nhi linh kỳ trương chủ  hồ.  Thí  như  hồng  thủy,  trị  chi  hữu  đạo  diệc  năng  sở quyết. Hạn hán, đảo chi hữu linh diệc năng tiêu nhị. Phật thị nhân dã, hữu thế lực giả tất năng diệt chi hỹ.

* Trang 465 *
device

少師笑而謂曰。有勢力者,汝不聞三武與宋徽乎。隨滅而隨與也。非性隨滅而隨興,况興之愈盛也。縱有其勢力而能滅,但能滅其所主之地耳。能滅其普天率土者哉。
              或曰。人之有勢力者不能滅,天能滅之乎。
              曰。天能滅而不敢滅也。
              或曰。子之言何其誕歟。天何爲而不敢滅也。
              曰。孔老二教法天,故不敢違天。佛之教,諸天奉行,况敢言滅乎。何哉。佛在世時,梵王,帝釋,諸天,龍神,會於佛前發大誓願。但有教法處,我當擁護。况敢言滅也。若論諸天神力,可能滅也。使其一時運行雷火疾疫,盡世界內外,所有教法僧徒廬舍,悉皆消殞,有何難哉。然諸天奉行佛之教法,唯恐不逮,况敢言滅也。
              或曰。以子之言,佛法斷不可滅也。子更爲我詳言之。
            少師曰。然,吾語汝,汝其諦聽焉。佛乃西方出世閒聖人也。生于維衛國,淨飯王家,年

* Trang 466 *
device

Thiếu sư tiếu nhi vị viết: Hữu thế lực giả, nhữ bất văn tam Võ dữ Tống huy hồ. Tùy diệt nhi tùy hưng dã. Phi duy tùy diệt nhi tùy hưng, huống hưng chi dũ thạnh dã. Tùng hữu kỳ thế lực nhi năng diệt, đãn năng diệt kỳ sở chủ chi địa nhĩ. Năng diệt kỳ phổ thiên suất thổ giả tai.
Hoặc viết: Nhân chi hữu thế lực giả bất năng diệt, thiên năng diệt chi hồ?
Viết: Thiên năng diệt nhi bất cảm diệt dã.
Hoặc viết: Tử chi ngôn hà kỳ đãn dư. Thiên hà vi nhi bất cảm diệt dã?
Viết: Khổng, Lão nhị giáo pháp thiên, cố bất cảm vi thiên. Phật chi giáo, chư thiên phụng hành, huống cảm ngôn diệt hồ? Hà tai. Phật tại thế thời, Phạm vương, Đế thích, chư thiên, long thần, tằng ư Phật tiền phát đại thệ nguyện: Đãn hữu giáo pháp xứ, ngã đương ủng hộ. Huống cảm ngôn diệt dã. Nhược luận chư thiên thần lực, khả năng diệt dã. Sử kỳ nhất thời vận hành lôi hỏa tật dịch, tận thế gian nội ngoại, sở hữu giáo pháp tăng đồ lô xá, tất giai tiêu vẫn, hữu hà nan tai? Nhiên chư thiên phụng hành Phật chi giáo pháp, duy khủng bất đãi, huống cảm ngôn diệt dã.
Hoặc viết: Do tử chi ngôn, Phật pháp đoán bất khả diệt dã. Tử cánh vị ngã tường ngôn chi.
Thiếu sư viết: Nhiên. Ngô ngứ nhữ, nhữ kỳ đế thính yên. Phật nãi Tây phương xuất thế gian Thánh nhân dã. Sanh vu Duy-vệ quốc, Tịnh-phạn vương gia, niên thập cửu

* Trang 467 *
device

十九捨王位出家,居雪山修道。日飡馬麥充饑,苦行六年而成正覺。山河大地悉皆震動。恒以慈悲為心,等觀世閒眾生,猶如一子。教令改惡從善,離苦得樂,成一切種智。况佛之化導於人,而無所求也。旣捨王位出家,非為求富貴也。日飡馬麥,苦行修證,非為求利養也。旣無所求於人,其法唯以化人為善,寧中國之患害乎。汝之無知之言,何其甚歟。使世閒聖人如孔子,若見佛則必尙而師之矣。豈不聞孔子師老聃,郯子,萇弘,師襄。
              要知此等聖賢,能及佛乎。况佛之大道,水不能漂,火不能燒,杻械不能拘,刀劍不能刃,毒藥不能中。生而不生,不生而生。滅而不滅,不滅而滅。在凡而不減,在聖而不増。猶太虛空,其可能滅乎。
              唐之韓愈,宋之歐陽修軰,以空言欲滅之。正如精衛之欲填東海,螻蟻之欲穴泰山,可笑其不自量也。
            或乃聞余言,赧赧然,拜謝而退。作佛法不可滅論。

* Trang 468 *
device

xả vương vị xuất gia, cư Tuyết sơn tu đạo. Nhật xan mã mạch sung cơ, khổ hạnh lục niên nhi thành Chánh giác. Sơn hà đại địa tất giai chấn động. Hằng dĩ từ bi vi tâm, đẳng quan thế gian chúng sanh du như nhất tử. Giáo linh cải ác tùng thiện, ly khổ đắc lạc, thành nhất thiết chủng trí. Huống Phật chi hóa đạo ư nhân, nhi vô sở cầu dã. Ký xả vương vị xuất gia, phi vi cầu phú quý dã. Nhật xan mã mạch, khổ hạnh tu chướng, phi vị cầu lợi dưỡng dã. Ký vô sở cầu ư nhân, kỳ pháp duy dĩ hóa nhân vi thiện, ninh Trung quốc chi hoạn hại hồ? Nhữ chi vô tri chi ngôn, hà kỳ thậm dư.
Sử thế gian thánh nhân như Khổng tử, nhược kiến Phật tắc tất thượng nhi sư chi hỹ. Khởi bất văn Khổng tử sư Lão Đam, Đàm tử, Trường Hoằng, Sư Tương. Yếu tri thử đẳng Thánh  hiền,  năng  cập  Phật  hồ?  Huống  Phật  chi  đại  đạo, thủy bất năng phiêu, hỏa bất năng thiêu, sửu giới bất năng câu, đao kiếm bất năng nhận, độc dược bất năng trúng. Sanh nhi bất sanh, bất sanh nhi sanh. Diệt nhi bất diệt, bất diệt nhi diệt. Tại phàm nhi bất giảm, tại thánh nhi bất tăng. Du thái hư không, kỳ khả năng diệt hồ?
Đường chi Hàn Dũ, Tống chi Âu Dương Tu bối, dĩ không ngôn dục diệt chi. Chánh như Tinh Vệ chi dục điền Đông hải, lâu nghĩ chi dục huyệt Thái Sơn, khả tiếu kỳ bất tự lượng dã.
Hoặc nãi văn dư ngôn, nỗn nỗn nhiên, bái tạ nhi thối. Tác Phật pháp bất khả diệt luận.

* Trang 469 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ