LOGO VNBET
thì không còn giết hại. Không giết hại thì không phải sa đọa. Khi ấy, địa ngục sẽ hóa thiên đường, phàm phu cũng thành Phật Thánh.”
Kinh Phạm Võng dạy rằng: “Bậc tỳ-kheo giữ giới không làm chết cây cỏ, huống chi là đối với loài hữu tình! Hữu tình là các loài vật sẵn có tánh Phật, vô tình là các loại cỏ cây, ngói sỏi. Theo đó mà suy ra thì hết thảy các loài vật có mạng sống, dầu lớn, dầu nhỏ cũng chẳng nên giết hại.
Các người nên chín chắn chuyên tâm niệm Phật, thấu rõ cội nguồn chân thật. Nếu tu tập đến mức tự mình thấu suốt tất cả, muôn pháp hiển bày trước mắt, đó gọi là kiến tánh thành Phật, vượt thoát luân hồi. Chỉ cần một niệm sai lệch chậm chạp thì muôn kiếp phải chìm trong biển khổ. Có thể nói rằng: “Mở lông từ đó được, thành Phật cũng do đây.” 
Đông pha học sĩ ẩm thực thuyết

Phù thiên địa chi gian, âm dương chi nội, phát sanh vạn linh tinh dĩ vạn vật. Nhiên kỳ vạn vật tư ích vạn linh, vạn linh chi trung nhân vi đệ nhất. Tuy vân đệ nhất, hoàn y thực bổn. Thực bổn dĩ cụ, nhiên hậu khả dĩ lập thân, khả dĩ lập hạnh.
Kỳ lập thân giả hà, dụng hòa thủ đạo mạch thúc, cập qua quả gia thái chi vật dã. Kỳ lập hạnh giả hà, hành nhân

* Trang 539 *
device

也。其立行者何行仁義福智信,作士農工商之業也所以人作隨其意而成立之。
              且如畜類,皆是萬靈之數,亦有五常之理。喜怒哀樂,動淨昇沈,痛痒饑飽,孳生愛護,如我亦然。堪嗟世人以爲食噉,橫加炮炙,深可悲哉。
              嗚呼。形雖我不同,命亦吾無異。烹他身而養我身,宰他命而生我命,實非仁恕之心,乃是愚癡之意。凡食肉者,皆犯五常。
              屠戮他身,肥甘自已,爲不仁也。離他眷屬,延我親朋,爲不義也。將他肉體,供獻神人,爲不禮也。稱言食祿,當受刀砧,爲不智也。設餌粧謀,引人陷穽,爲不信也。
              噫。人居塵世,全藉五常。知而故犯,不足爲人。
              又曰。世有常言。欠我錢債,作畜還償。當我食禄,俱無過咎。
            余愼思之,亦不然也。緣眾生靈,即人性命。命爲己命,債爲世財。債可以捐,命不可捨。展轉寃讎,更相互受。今將爲食,可不愍乎。

* Trang 540 *
device

nghĩa lễ trí tín, tác sĩ nông công thương chi nghiệp dã. Sở dĩ thế nhân các tùy ký ý, nhi thành lập chi.
Thả như súc loại, giai thị vạn linh chi số, diệc hữu ngũ thường chi lý. Hỷ nộ ai lạc, động tịnh thăng trầm, thống dương cơ bão, tư sanh ái hộ như ngã diệc nhiên. Kham tu thế nhân dĩ vi thực đạm, hoạnh gia pháp chích, thâm khả bi tai.
Ô hô! Hình tuy ngã bất đồng, mạng diệc ngô vô dị. Phanh tha thân nhi dưỡng ngã thân, tể tha mạng nhi sanh ngã mạng, thật phi nhân thứ chi tâm, nãi thị ngu si chi ý. Phàm thực nhục giả, giai phạm ngũ thường.
Đồ lục tha thân, bào cam tự dĩ, vi bất nhân dã. Ly tha quyến thuộc, duyên ngã thân bằng, vi bất nghĩa dã. Tương tha nhục thể, cung hiến thần nhân, vi bất lễ dã. Xưng ngôn thực lộc, đương thọ đao chân, vi bất trí dã. Thiết nhị trang mưu, dẫn nhân hãm tỉnh, vi bất tín dã.
Y. Nhân cư trần thế, toàn tạ ngũ thường, tri nhi cố phạm, bất túc vi nhân.
Hựu viết: Thế hữu thường ngôn: Khiếm ngã tiền trái, tác súc hoàn thường. Đương ngã thực lộc, câu vô quá cữu.
Dư thận tư chi, diệc bất nhiên dã. Duyên chúng sanh linh, tức nhân tánh mạng. Mạng vi kỷ mạng, trái vi thế tai. Trái khả dĩ quyên, mạng bất khả xả. Triển chuyển oan cừu, cánh tương hỗ thọ. Kim tương vi thực, khả bất mẫn hồ.

* Trang 541 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ