LOGO VNBET
“Này các vị! Nên y theo lời dạy của Phật Tổ, đừng trái với lời khuyên của ông Long Thư. Được như vậy thì tốt đẹp biết bao!”
____________________________________
khinh giới có phần khác biệt nhau, nhưng theo kinh Phạm Võng thì có 48 khinh giới thuộc Bồ Tát giới, và giới đang nói đây là giới thứ 45, có tên là bất hóa chúng sanh giới(不化眾生戒), cũng gọi là bất hóa hữu tình giới(不化有情戒). 
Dự biện Tịnh độ tư lương

Long Thư viết: Thí như nhân nhập đại thành trung, tắc tiên mịch an hạ xứ, khước xuất cán sự, để mộ hôn hắc, tắc hữu đầu túc chi địa.
Tiên mịch an địa xứ giả, tu Tịnh độ chi vị dã. Để mộ hôn hắc giả, đại hạn đáo lai chi vi dã. Hữu đầu túc chi địa giả, sanh liên hoa trung bất lạc ác thú chi vị dã.
Hựu như xuân nguyệt viễn hành, tiên tu bị vũ cụ; sậu vũ hốt chí, tắc vô lâm ly lang bái chi hoạn.
Tiên bị vũ cụ giả, tu Tịnh độ chi vị dã. Sậu vũ hốt chí giả, đại mạng tương tận chi vị dã. Vô lâm ly lang bái chi hoạn giả, bất chí trầm luân ác thú thọ chư khổ não chi vị dã.
Thả tiên mịch an hạ xứ giả, bất hại kỳ cán sự. Tiên bị

* Trang 1233 *
device

者,不害其遠行。是修淨土者。是修淨土者皆不妨一切世務,人何爲而不修乎。
            雖罪惡人皆可以修。何則。譬如鐵石雖重,頼舟船力可以渡江。一鍼雖輕,不頼舟船,江不可渡。
            蓋謂人有重罪,仗佛力者可生淨土。罪惡雖輕,不仗佛力亦不得生。
            又如蟻蟲,萬死萬生不能一里。若附人身,千里可至。仗佛力而生淨土者,亦復如是。
            強徤之時若不預辦。閉眼之後,將奈之何。必須火急修持,求生淨土。
            世閒晝必有夜,寒必有暑。人所共知不可隱者。若曰生必有死,人乃諱之不肯說出,何太蔽乎。
            諸仁者。此時不修,可痛惜哉。可痛惜哉。

* Trang 1234 *
device

vũ cụ giả, bất hại kỳ viễn hành. Thị tu Tịnh độ giả, giai bất phương nhất thiết thế vụ, nhân hà vi nhi bất tu hồ?
Tuy tội ác nhân, giai khả dĩ tu. Hà tắc? Thí như thiết thạch tuy trọng, lại châu thuyền lực khả dĩ độ giang. Nhất châm tuy khinh, bất lại châu thuyền giang bất khả độ.
Cái vị nhân hữu trọng tội, trượng Phật lực giả khả sanh Tịnh độ. Tội ác tuy khinh, bất trượng Phật lực diệc bất đắc sanh.
Hựu như nghị trùng, vạn tử vạn sanh bất năng nhất lý. Nhược phụ nhân thân, thiên lý khả chí. Trượng Phật lực nhi sanh Tịnh độ giả, diệc phục như thị.
Cường kiện chi thời, nhược bất dự biện. Bế nhãn chi hậu, tương nại chi hà? Tất tu hỏa cấp tu trì, cầu sanh Tịnh độ.
Thế gian trú tất hữu dạ, hàn tất hữu thử. Nhân sở cộng tri bất khả ẩn giả. Nhược viết sanh tất hữu tử, nhân nãi húy chi bất khẳng thuyết xuất, hà thái tế hồ?
Chư nhân giả, thử thời bất tu, khả thống tích tai! Khả thống tích tai!

* Trang 1235 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ