LOGO VNBET
Dự tu siêu tiến giới sát văn

Hoặc viết: Thế chi dự tu giả phả đa, lập chí trì trai giả bất nhất. Hoặc trì tam niên giả, hoặc trì chu niên giả. Hoặc trì chánh, ngũ, cửu giả. Hoặc trì chánh, thất, thập giả. Hoặc trì Phật đản nhật giả. Hoặc trì thập trai giả. Hoặc trì lục trai giả. Hoặc trì sóc, vọng, tam, bát giả. Thử đẳng, vị trai chi tiên đa hữu sát sanh, mãi nhục dĩ quan tố. Hậu chí niên nguyệt nhật thời vị mãn, tựu tiện sát sanh mãi nhục dĩ phá trai, hà như?
Đáp viết: Phát tâm cố vi mỹ hỹ, chỉ duyên lý bất minh. Bất tri trì trai giả, chánh vi giới sát dã. Hà cố? Phước vị tu nhi tội tiên tác, thiện vị viên nhi ác tựu gia. Thử đẳng loạn tác hồ hành, yên khả vị chi trai dã? Mạc thuyết vô công, duy khủng  hữu  tội.  Nhược  khẳng  nhất  tâm  trường  trai  niệm Phật, quyết định vãng sanh Tịnh độ. Nhược bất như thử, y cựu luân hồi. Toại sử lai sanh, hữu tội hữu phước, hữu khổ hữu lạc.
Hà tắc? Thọ khổ thọ hoạn chi thời, thị sát sanh tạo nghiệp chi báo. Thọ phước thọ lạc chi thời, thị trì trai tích thiện chi báo. Tử nhược bất tín ngô ngôn, hiện hữu tứ chủng chi nhân khả nghiệm. Kim sanh hoặc hữu phước hữu thọ giả, hữu phước vô thọ giả, vô phước hữu thọ giả, vô phước vô thọ giả.
Hoặc viết: Thử thượng tứ chủng chi nghi, khất sư minh hỹ.

* Trang 623 *
device

今生有福有壽者,前世布施及齋戒也。有福無壽者,雖布施不戒殺也。無福有壽者,專持齋不捨財也。無福無壽者,又慳貪又殺生也。
              或曰。此疑雖决,再問一端。世之或修延生功德者,或爲度亡佛事者,多有未做功果之前,盡說請人扶持,先殺生辦酒以待衆。後至功果未了,妄稱關當安神,就殺生置酒以開筵。何如。
              答曰。此等愚夫可悲可痛。譬如有人以血汙身,還將血洗,能得淨乎。此等因果不知,反加存亡罪苦。
              故寒山拾得云。
昨日方設齋,
今朝宰六畜。
一度造天堂,
百度造地獄。                                                                  
            嗚呼。持齋功德未滿一分,而殺生之罪已具百分矣。如此者,焉得利益存亡,陰超陽慶。若修功果,酒尚不應飲破,况殺生食肉乎。

* Trang 624 *
device

Viết: Kim sanh hữu phước hữu thọ giả, tiền thế bố thí cập trai giới dã. Hữu phước vô thọ giả, tuy bố thí bất giới sát dã. Vô phước hữu thọ giả, chuyên trì trai bất xả tài dã. Vô phước vô thọ giả, hựu xan tham hựu sát sanh dã.
Hoặc viết: Thử nghi tuy quyết, tái vấn nhất đoan. Thế chi hoặc tu duyên sanh công đức giả. Hoặc vi độ vong Phật sự  giả.  Đa  hữu  vị  tố  công  quả  chi  tiền,  tận  thuyết  thỉnh nhân phò trì, tiên sát sanh biện tửu dĩ đãi chúng. Hậu chí công quả vị liễu, vọng xưng quan đương an thần, tựu sát sanh trí tửu dĩ khai diên. Hà như?
Đáp viết: Thử đẳng ngu phu, khả bi khả thống, thí như hữu nhân, dĩ huyết ố thân, tương huyết tẩy, năng đắc tịnh hồ? Thử đẳng nhân quả bất tri, phản gia tồn vong tội khổ.
Cố Hàn Sơn Thập Đắc vân:
Tạc nhật phương thiết trai.
Kim triêu tể lục súc.
Nhất độ tạo thiên đường.
Bách độ tạo địa ngục.
Ô hô! Trì trai công đức vị mãn nhất phần, nhi sát sanh chi tội dĩ cụ bá phần hỹ. Như thử giả, yên đắc lợi ích tồn vong, âm siêu dương khánh? Nhược tu công quả, tửu thượng bất ưng ẩm phá, huống sát sanh thực nhục hồ?

* Trang 625 *
device

金光明經因果云。宋朝,紹興年間,淮陰有小民丧女,經寒飲恨,無以爲薦。其母截髪,買錢六百,將欲請僧做佛事。
              忽有五僧門前經過,遂迎請入。其僧轉相推托,良久一僧肯之。卽訪諸鄰得金光明經一部。讀誦以竟,回向就齋而去。
              衘上忽偶向之四僧,邀共酒家就座。忽聞窻外有聲呼轉經僧莫飲酒。僧問何人。遂泣曰。我看經家亡女也。淪滯冥途日久。今蒙師課經功德,方得脫罪超生。師若飲酒,破齋,令我依前沈墜。言以不見。僧慚而退。
              其後五僧全持齋戒,念佛叅禪,皆得果,證菩提,咸作人天眼目。
            吁。一鬼度五僧,正此謂也。如是因果昭然,豈可飲酒食肉。若不齋戒精嚴,功果亦無益矣。

* Trang 626 *
device

Kim Quang Minh kinh nhân quả vân: Tống triều, Thiệu Hưng niên gian, Hoài Âm hữu tiểu dân táng nữ, kinh hàn ẩm hận, vô dĩ vi tiến. Kỳ mẫu tiệt phát, mại tiền lục bách, tương dục thỉnh tăng tố Phật sự. Hốt hữu ngũ tăng môn tiền kinh quá, toại nghinh thỉnh nhập. Kỳ tăng chuyển tương thôi thác, lương cửu nhất tăng khẳng chi. Tức phóng chư lân, đắc Kim Quang Minh kinh nhất bộ, độc tụng dĩ cánh, hồi hướng tựu trai nhi khứ.
Nhai thượng hốt ngẫu hướng chi tứ tăng, yêu cộng tửu gia tựu tòa. Hốt văn song ngoại hữu thanh hô: Chuyển kinh tăng mạc ẩm tửu. Tăng vấn hà nhân. Toại khấp viết: Ngã khán kinh gia vong nữ dã. Luân trệ minh đồ nhật cửu, kim mông  sư  khóa  kinh  công  đức,  phương  đắc  thoát  tội  siêu sanh. Sư nhược ẩm tửu phá trai, linh ngã y tiền trầm trụy. Ngôn dĩ bất kiến, tăng tàm nhi thối.
Kỳ  hậu  ngũ  tăng,  toàn  trì  trai  giới,  niệm  Phật  tham thiền. Giai đắc quả, chứng Bồ-đề, hàm tác nhân thiên nhãn mục.
Hu.  Nhất  quỷ  độ  ngũ  tăng,  chánh  thử  vị  dã.  Như  thị nhân quả chiêu nhiên, khởi khả ẩm tửu thực nhục? Nhược bất trai giới tinh nghiêm, công quả diệc vô ích hỹ.

* Trang 627 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ