LOGO VNBET
Hành cước cầu sư khai thị tự

Đệ tử Tông Bổn, sanh vu Tứ Minh, Trần thị. Thừa cảm song thân phủ tuất thỉnh sư huấn hối. Nhập học công thơ, phụ giáo sư nghiêm, phả thông thi lễ.
Niên thập ngũ thời, hữu tộc huynh, Hủ Mộc xử sĩ, nhân dạng khí thế, thi ngọa không đường. Dư kinh đường môn nhi quá. Nãi kiến vong huynh tứ đại. Kinh bố ưu nghi, tự thán viết.
Thế tướng phi kiên, mạng như phong chúc, vô thường hốt đáo, nan đóa nan đào. Toại dục xuất gia học đạo, siêu thoát luân hồi. Bất thức tu hành lộ đầu, tâm trung do dự. Đáo ư bổn cảnh trà đình lễ Phật, ngẫu kiến nhất tăng nguy nhiên đoan tọa.
Dư nãi khấu vấn, thị hà đại đức? Tăng viết: Ngô thị du phương thiền hòa tử dã. Dư kiến thử thuyết bất thắng hỷ duyệt,  toại  tức  nghinh  thỉnh  quy  gia,  cụ  biện  hương  trai cúng dường.
Phạn thực dĩ ngật, bái vấn thiền sư. Đệ tử dục đào sanh tử, bất tri y hà pháp tu. Thiền sư vấn ngã, thị hà tánh danh, thị hà niên kỷ.
Tông Bổn đáp viết, đệ tử tánh Trần, danh Tĩnh Tu, niên thập ngũ tuế dã. Thiền sư tán thán viết: Niên kỷ ấu nhi phát tâm cao, thế chi hy hữu. Trần thiện nam tử, nhất tâm tịch tĩnh thính ngô sở thuyết.

* Trang 59 *
device

唯有徑路修行,但念阿彌陀佛。宗本問。念阿彌陀佛,焉得便超生死乎。
禪師答曰。信憑佛說,脫苦良方,無如念佛。若不念佛,生死難逃。
問曰。念佛法門有何所出。
答曰。念佛法門非止一經一教之中所載。蓋大千恒沙經卷之內,無一不具念佛法門也。若依此法而修,决定往生淨土。
問。念佛有幾許功德,可以往生淨土。
答。若人以四天下七寶,供養佛及菩薩,緣覺,聲聞等,其福甚多。不如勸人念佛一聲,其福勝彼。
問。一聲佛名,云何能勝。
答。佛國往生論云。譬如有人,初生墮地,卽能一日行千里,足一千年,滿中七寶奉施於佛。不如有人,於後惡世能稱一聲阿彌陀佛,其福過彼。自念尙以如此,何兄勸人。

* Trang 60 *
device

Duy hữu kinh lộ tu hành, đãn niệm A-di-đàPhật. Tông Bổn vấn: Niệm A-di-đàPhật, yên đắc tiện siêu sanh tử hồ?
Thiền sư đáp viết: Tín bằng Phật thuyết, thoát khổ lương phương, vô như niệm Phật. Nhược bất niệm Phật, sanh tử nan đào.
Vấn viết: Niệm Phật pháp môn hữu hà sở xuất?
Đáp viết: Niệm Phật pháp môn phi chỉ nhất kinh nhất giáo chi trung sở tải. Cái đại thiên hằng sa kinh quyển chi nội, vô nhất bất cụ niệm Phật pháp môn dã. Nhược y thử pháp nhi tu, quyết định vãng sanh Tịnh độ.
Vấn: Niệm Phật hữu kỷ hứa công đức, khả dĩ vãng sanh Tịnh độ?
Đáp: Nhược nhân dĩ tứ thiên hạ thất bảo, cúng dường Phật, cập Bồ Tát, Duyên giác, Thanh văn đẳng, kỳ phước thậm đa. Bất như khuyến nhân niệm Phật nhất thanh, kỳ phước thắng bỉ.
Vấn: Nhất thanh Phật danh, vân hà năng thắng?
Đáp: Phật quốc Vãng sanh luận vân. Thí như hữu nhân, sơ  sanh  đọa  địa,  tức  năng  nhất  nhật  hành  thiên  lý,  túc nhất thiên niên, mãn trung thất bảo, phụng thí ư Phật, bất như hữu nhân, ư hậu ác thế năng xưng nhất thanh A-di-đàPhật, kỳ phước quá bỉ. Tự niệm thượng dĩ như thử, hà huống khuyến nhân.

* Trang 61 *
device

問。佛德雖然如是,凡夫罪業所多。云何一世念佛便得往生淨土。
答。十六觀經云。至心念南無阿彌陀佛一聲,滅八十億劫生死重罪。有人平生造五逆十惡,臨終十念阿彌陀佛,尙得往生。况一世齋
戒念佛乎。
問。阿彌陀佛,何故有如是廣大功德,廣大行願。
答。大阿彌陀經云。釋迦佛一日容顏異常。侍者阿難恠而問之。佛言。善哉汝所問者,勝於供養一天下聲聞緣覺及布施諸天下人民,以至蜎飛蝡動之類。雖至累劫,猶百千萬億倍,不及所問功德。
所以者何。以諸天帝王人民,乃至蜎飛蝡動之類,皆因汝所問而得度脫。以此觀之,是釋迦佛初欲說阿彌陀佛之時,其存於心而形於色者。以異於平日,則阿彌陀佛所以感諸佛者,固已非常。况於感一切眾生乎。

* Trang 62 *
device

Vấn : Phật đức tuy nhiên như thị. Phàm phu tội nghiệp sở đa. Vân hà nhất thế niệm Phật tiện đắc vãng sanh Tịnh độ?
Đáp: Thập lục quán kinh vân: Chí tâm niệm Nam mô A-di-đà Phật  nhất  thanh,  diệt  bát  thập  ức  kiếp  sanh  tử trọng  tội.  Hữu  nhân  bình  sanh  tạo  ngũ  nghịch,  thập  ác, lâm chung thập niệm A-di-đàPhật, thượng đắc vãng sanh. Huống nhất thế trai giới niệm Phật hồ.
Vấn: A-di-đàPhật, hà cố hữu như thị quảng đại công đức, quảng đại hạnh nguyện.
Đáp:  Đại A-di-đà kinh  vân:  Thích-ca Phật  nhất  nhật dung nhan dị thường. Thị giả A-nanquái nhi vấn chi. Phật ngôn: Thiện tai nhữ sở vấn giả, thắng ư cúng dường nhất thiên hạ Thanh văn, Duyên giác cập bố thí chư thiên nhân dân, dĩ chí quyên phi nhuyễn động chi loại. Tuy chí lụy kiếp, du bách thiên vạn ức bội, bất cập sở vấn công đức.
Sở dĩ giả hà? Dĩ chư thiên đế vương nhân dân, nãi chí quyên phi nhuyễn động chi loại, giai nhân nhữ sở vấn, nhi đắc độ thoát. Dĩ thử quán chi thị Thích-caPhật sơ dục thuyết A-di-đàPhật chi thời, kỳ tồn ư tâm nhi hình ư sắc giả. Dĩ dị ư bình nhật, tắc A-di-đàPhật, sở dĩ cảm chư Phật giả, cố dĩ phi thường. Huống ư cảm nhất thiết chúng sanh hồ.

* Trang 63 *
device

何則。觀其阿彌陀佛,初發願云。
我至成佛時,
名聲超十方。
人天欣得聞,
俱來生我剎。
... ... ...
地獄鬼畜生,
亦生我剎中。
            是則,凡在三界,六道輪迴之內者,無所不度,可知矣。阿彌陀佛現在西方極樂世界,又在十方世界教化無央數人天,以至蜎飛蝡動之類。蜎飛者,謂微細蛆蟲也。若此者佛尚化度,况於人乎。
            阿彌陀佛又有願云。若稱我名必生我國。若不爾者,誓不作佛。是以廣度眾生,無有竆極。而人一念歸依,遂生其國。由此推之,念
佛功德實不可思議也。
            阿彌陀佛又云。若有眾生,欲生我國,上品者,須用慈悲不殺,愛護含靈,具諸戒行,讀誦大乘,解第一義,諦理深明,供養三寶,孝敬雙

* Trang 64 *
device

Hà tắc? Quán kỳ A-di-đàPhật, sơ phát nguyện vân:
Ngã chí thành Phật thời.
Danh thanh siêu thập phương.
Nhân thiên hân đắc văn.
Câu lai sanh ngã sát,
... ... ...
Địa ngục, quỷ, súc sanh.
Diệc sanh ngã sát trung.
Thị tắc, phàm tại tam giới lục đạo luân hồi chi nội giả, vô sở bất độ, khả tri hỹ. A-di-đàPhật hiện tại Tây phương Cực lạc thế giới, hựu tại thập phương thế giới giáo hóa vô ương số nhân thiên, dĩ chí quyên phi nhuyễn động chi loại. Quyên phi giả, vị vi tế phi trùng dã. Nhuyễn động giả, vị vi tế thư trùng dã. Nhược thử giả Phật thượng hóa độ, huống ư nhân hồ.
A-di-đà Phật,  hựu  hữu  nguyện  vân:  Nhược  xưng  ngã danh,  tất  sanh  ngã  quốc.  Nhược  bất  nhĩ  giả,  thệ  bất  tác Phật. Thị dĩ quảng độ chúng sanh, vô hữu cùng cực. Nhi nhân nhất niệm quy y, toại sanh kỳ quốc. Do thử suy chi, niệm Phật công đức, thật bất khả tư nghị dã.
A-di-đà Phật  hựu  vân:  Nhược  hữu  chúng  sanh,  dục sanh ngã quốc, thượng phẩm giả, tu dụng từ bi bất sát, ái hộ hàm linh, cụ chư giới hạnh, độc tụng Đại thừa, giải đệ nhất nghĩa, đế lý thâm minh, cúng dường Tam bảo, hiếu

* Trang 65 *
device

親,悲憐貧苦,教化有情,加持法食,普施鬼神,諸惡莫作,眾善奉行。若能如是念佛者,决定上品上生,直至成佛。
其或力量未充,且自堅持齋戒,一心念佛。若能念念無閒,亦不在下品生矣。
况此法門不揀賢愚,不擇貴賤,不在貧富,不分男女,不問老幼,不拘僧俗,不論久近,皆可念佛。
念佛軌則亦以不拘,或高聲念,低聲念,流水念,頂禮念,攝心念,叅究念,觀想念,輪珠念,行道念,伷住立念,靜坐念,側臥念,默念,明念,千念,萬念,皆同一念,唯要决定信心,求生淨土。果能如是行持,何用別尋知識。
可謂。
行船盡在把梢人,
達者同登安養國。
宗本問曰。世閒之人多說家緣縈絆,世務纏身。且待老來,然後念佛。此等之人,唯願釋之。

* Trang 66 *
device

kính song thân, bi lân bần khổ, giáo hóa hữu tình, gia trì pháp thực, phổ thí quỷ thần, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Nhược năng như thị niệm Phật giả, quyết định thượng phẩm thượng sanh, trực chí thành Phật.
Kỳ hoặc lực lượng vị sung, thả tự kiên trì trai giới, nhất tâm niệm Phật. Nhược năng niệm niệm vô gián, diệc bất tại hạ phẩm sanh hỹ.
Huống thử pháp môn, bất giản hiền ngu, bất trạch quý tiện, bất tại bần phú, bất phân nam nữ, bất vấn lão ấu, bất câu tăng tục, bất luận cửu cận, giai khả niệm Phật.
Niệm Phật quỹ tắc diệc dĩ bất câu, hoặc cao thanh niệm, đê  thanh  niệm,  lưu  thủy  niệm,  đảnh  lễ  niệm,  nhiếp  tâm niệm, tham cứu niệm, quán tưởng niệm, luân châu niệm, hành đạo niệm, trụ lập niệm, tĩnh tọa niệm, trắc ngọa niệm, mặc niệm, minh niệm, thiên niệm, vạn niệm, giai đồng nhất niệm, duy yếu quyết định tín tâm, cầu sanh Tịnh độ. Quả năng như thị hành trì, hà dụng biệt tầm tri thức.
Khả vị:
Hành thuyền tận tại bả sao nhân.
Đạt giả đồng đăng An Dưỡng quốc.
Tông  Bổn  vấn  viết:  Thế  gian  chi  nhân  đa  thuyết  gia duyên  oanh  bán,  thế  vụ  triền  thân,  thả  đãi  lão  lai  nhiên hậu niệm Phật. Thử đẳng chi nhân, duy nguyện thích chi.

* Trang 67 *
device

禪師曰。苦哉。苦哉。何等愚謬之言也。豈不見死心禪師云。世閒之人,財寶如山,妻妾滿室。日夜歡樂,他豈不要長生在世。争柰前程有限,暗裏相催,符到便行,不容遲滯。
閻羅老死不順人情,無常鬼王有何靣目。且據諸人眼裏親見,耳裏親聞,前街後巷,親情眷屬,朋友兄弟,強壯後生,死卻多少。
豈不聞古人云。
莫待老來方學道,
孤墳盡是少年人。
又云。自從早年,索養妻子。經營家計,受盡萬千辛苦。忽然三寸氣斷,未免一旦皆休。若是孝順兒孫,齋得幾僧,看得部經,燒得陌紙。春三秋九,做得碗羹飯,哭得幾聲。猶是記憶爺娘。
若是不肖之子,父母方死,骨頭未冷。作撻財產,出賣田圓,恣意作樂。以此較之,著甚麽急。兒孫自有兒孫福,莫與兒孫作遠憂。
復引古德云。

* Trang 68 *
device

Thiền sư viết: Khổ tai! Khổ tai! Hà đẳng ngu mậu chi ngôn dã. Khởi bất kiến Tử Tâm thiền sư vân: Thế gian chi nhân, tài bảo như sơn, thê thiếp mãn thất, nhật dạ hoan lạc, tha khởi bất yếu trường sanh tại thế. Tranh nại tiền trình hữu hạn, ám lý tương thôi, phù đáo tiện hành, bất dung trì trệ.
Diêm  La  lão  tử  bất  thuận  nhân  tình,  vô  thường  quỷ vương  hữu  hà  diện  mục?  Thả  cứ  chư  nhân  nhãn  lý  thân kiến, nhĩ lý thân văn, tiền nhai hậu hạng, thân tình quyến thuộc, bằng hữu huynh đệ, cường tráng hậu sanh, tử khước đa thiểu.
Khởi bất văn cổ nhân vân:
Mạc đãi lão lai phương học đạo.
Cô phần tận thị thiếu niên nhân.
Hựu  vân:  Tự  tùng  tảo  niên,  sách  dưỡng  thê  tử,  kinh doanh  gia  kế,  thọ  tận  vạn  thiên  tân  khổ.  Hốt  nhiên  tam thốn khí đoạn, vị miễn nhất đán giai hưu. Nhược thị hiếu thuận nhi tôn, trai đắc kỷ tăng, khán đắc bộ kinh, thiêu đắc mạch chỉ. Xuân tam, Thu cửu, tố đắc uyển canh phạn, khốc đắc kỷ thanh, do thị ký ức gia nương.
Nhược thị bất tiếu chi tử, phụ mẫu phương tử, cốt đầu vị lãnh. Tác thác tài sản, xuất mại điền viên, tứ ý tác lạc. Dĩ thử giác chi, trước thậm ma cấp. Nhi tôn tự hữu nhi tôn phước, mạc dữ nhi tôn tác viễn ưu.
Phục dẫn cổ đức vân:

* Trang 69 *
device

冷笑富家翁,
營生恾似箭。
囤內米生蟲,
庫中錢爛貫,
日裏把秤稱,
夜閒點燈算。
形骸如偎儡,
莫教繩索斷。
死心,如此苦口勸人。曾許儞,且做世業,待老來方念佛乎。當思人生在世,能有幾時。石火電光,貶眼便過。趂此未老無病之前,抖擻身心,撥棄塵事。得一日光景,念一日佛名。得一時工夫,修一時淨業。
由他臨命終時,好死惡死。只要我之盤纏,預辯了也。我之前程,穩穩當當了也。若不如此,後悔難追,思之,思之。
且喜。彌陀甚易念,淨土甚易生。世人雖然,難免營辯家緣。亦須早晚焚香念佛。况此念佛法門人皆可以通行。譬如千年暗室,一燈

* Trang 70 *
device

Lãnh tiếu phú gia ông.
Doanh sanh mang tợ tiễn.
Độn nội mễ sanh trùng.
Khố trung tiền lạn quán.
Nhật lý bả sứng xưng.
Dạ gian điểm đăng toán.
Hình hài như ôi lỗi.
Mạc giáo thằng sách đoạn.
Tử tâm, như thử khổ khẩu khuyến nhân. Tằng hứa nễ, thả tố thế nghiệp, đãi lão lai phương niệm Phật hồ. Đương tư  nhân  sanh  tại  thế,  năng  hữu  kỷ  thời.  Thạch  hỏa  điện quang, biếm nhãn tiện quá. Sấn thử vị lão vô bệnh chi tiền, đẩu tẩu thân tâm, bát khí trần sự. Đắc nhất nhật quang cảnh, niệm nhất nhật Phật danh. Đắc nhất thời công phu, tu nhất thời tịnh nghiệp.
Do tha lâm mạng chung thời, hảo tử ố tử. Chỉ yếu ngã chi  bàn  triền,  dự  biện  liễu  giả.  Ngã  chi  tiền  trình,  ổn  ổn đương đương liễu dã. Nhược bất như thử, hậu hối nan miễn, tư chi, tư chi.
Thả hỷ, Di-đàthậm dị niệm, Tịnh độ thậm dị sanh. Thế nhân tuy nhiên, nan miễn doanh biện gia duyên. Diệc tu tảo vãn phần hương niệm Phật. Huống thử niệm Phật pháp môn nhân giai khả dĩ thông hành. Thí như thiên niên ám

* Trang 71 *
device

照之則爲明矣。故雖殺牛屠馬之人,放下屠刀,亦可以修。
所以修者不難,亦不妨一切俗事。在官者,不妨職業。在士者,不妨修讀。在商賈,不妨販賣。在農夫,不妨耕種。在婦人,不妨女工。在公門,不妨事上。在僧嵞徒,不妨叅禪。凡一切所爲,皆不相妨。
或在晨昏禮念,或在忙裏偂閑。每日或念千聲百聲,或念三五百聲,或念十聲,唯要回向發願,願往西方。誠能如是,决定往生矣。陳善男子。儞若齋戒精嚴,一心念佛。不生淨土者,某甲當墮拔舌地獄。
我見禪師發誓深重,是則驚騤拜,蒙感開示念佛法門也。
禪師曰。若言淨土教門,億劫之中,說不能盡。是以略舉數言耳。
古德云。
上士一决一切了,
中下多聞多不信。

* Trang 72 *
device

thất, nhất đăng chiếu chi tắc vi minh hỹ. Cố tuy sát ngưu đồ mã chi nhân, phóng hạ chữ đao, diệc khả dĩ tu.
Sở dĩ tu giả bất nan. Diệc bất phường nhất thiết tục sự. Tại quan giả, bất phường chức nghiệp. Tại sĩ giả bất phường tu độc. Tại thương cổ bất phường phiến mại. Tại nông phu bất phường canh chủng. Tại phụ nhân bất phường nữ công. Tại công môn, bất phường sự thượng. Tại tăng đồ, bất phường tham thiền. Phàm nhất thiết sở vi, giai bất tương phường.
Hoặc tại thần hôn lễ niệm, hoặc tại mang lý tiển nhàn. Mỗi nhật hoặc niệm thiên thanh bách thanh, hoặc niệm tam ngũ bách thanh, hoặc niệm thập thanh, duy yếu hồi hướng phát nguyện, nguyện vãng Tây phương. Thành năng như thị, quyết định vãng sanh hỹ.
Trần  thiện  nam  tử!  Nhĩ  nhược  trai  giới  tinh  nghiêm, nhất tâm niệm Phật, bất sanh Tịnh độ giả, mỗ giáp đương đọa Bạt thiệt địa ngục.
Ngã kiến thiền sư phát thệ thâm trọng, thị tắc kinh quỳ bái, mông cảm khai thị niệm Phật pháp môn dã.
Thiền sư viết: Nhược ngôn Tịnh độ giáo môn, ức kiếp chi trung thuyết bất năng tận. Thị dĩ lược cử sổ ngôn nhĩ.
Cổ đức vân:
Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu.
Trung hạ đa văn đa bất tín.

* Trang 73 *
device

誠哉是言也。夫眞信修行之士,要生西方淨土,不是說了便休。須是把做一件大事相似。
若是信得及便從今日去,發大勇猛,發大精進,莫問會與不會,見性不見性,但只執持一句。南無阿彌陀佛。
如靠著一座須彌山,搖撼不動。只此一念是汝本師。只此一念卽是化佛。只此一念是破地獄之猛將。只此一念是斬羣邪之寶劍。只此一念是開黑暗之明燈。只此一念是渡苦海之大船。只此一念是脫生死之良方。只此一念是出三界之徑路。只此一念是本性彌陀。只此一念是唯心淨土。
但只要記得,這一句阿彌陀佛在念,莫教失落。念念常現前,念念不離心。無事也如是念,有事也如是念。安樂也如是念,病苦也如是念。生也如是念,死也如是念。
如是一念分明,又何必問人覓歸程乎。可謂。
一句彌陀無别念,
不勞彈指到西方。

* Trang 74 *
device

Thành tai thị ngôn dã. Phù chân tín tu hành chi sĩ, yếu sanh Tây phương Tịnh độ, bất thị thuyết liễu tiện hưu. Tu thị bả tố nhất kiện đại sự tương tự.
Nhược thị tín đắc cập tiện tùng kim nhật khứ, phát đại dũng mãnh, phát đại tinh tấn, mạc vấn hội dữ bất hội, kiến tánh bất kiến tánh, đãn chỉ chấp trì nhất cú: Nam-môA-di-đà Phật.
Như kháo trước nhất tòa Tu-disơn, diêu hám bất động, chỉ thử nhất niệm, thị nhữ bổn sư. Chỉ thử nhất niệm, tức thị Hóa Phật. Chỉ thử nhất niệm, thị phá địa ngục chi mãnh tướng. Chỉ thử nhất niệm, thị trảm quần tà chi bảo kiếm. Chỉ thử nhất niệm, thị khai hắc ám chi minh đăng. Chỉ thử nhất niệm, thị độ khổ hải chi đại thuyền. Chỉ thử nhất niệm, thị thoát sanh tử chi lương phương. Chỉ thử nhất niệm, thị xuất tam giới chi kinh lộ. Chỉ thử nhất niệm, thị bổn tánh Di-đà. Chỉ thử nhất niệm, thị duy tâm Tịnh độ.
Đãn chỉ yếu ký đắc, giá nhất cú A-di-đàPhật tại niệm, mạc giáo thất lạc. Niệm niệm thường hiện tiền, niệm niệm bất ly tâm. Vô sự dã như thị niệm, hữu sự dã như thị niệm. An lạc dã như thị niệm. Bệnh khổ dã như thị niệm. Sanh dã
như thị niệm, tử dã như thị niệm.
Như  thị  nhất  niệm  phân  minh,  hựu  hà  tất  vấn  nhân mịch quy trình hồ? Khả vị:
Nhất cú Di-đà vô biệt niệm.
Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương.

* Trang 75 *
device

禪師叮嚀再告曰。陳善男子。今將十法戒之法,付囑與汝。汝將此法,亦以開示後人。精進修行,同成佛果。
宗本答曰。用廣發揮於後世,庶幾有補於將來。
禪師曰。善哉。善哉。十法戒者。佛法戒,菩薩法戒,緣覺法戒,聲聞法戒,天法戒,人法戒,修羅法戒,餓鬼法戒,畜生法戒,地獄
法戒。
夫十法戒者,一心具足。隨造隨受。據儞所作因,還儞所作果。是以善行惡行,世閒之因也。三界六道,世閒之果也。持戒念佛,出世閒之果也。淨土成佛,出世閒之果也。
人天路上,作福爲先。生死海中,念佛第一。今有欲快樂人天,而不修福。欲出離生死,而不念佛。是猶鳥無翼而欲飛,木無根而
欲茂,然可得哉。
要將念佛爲正因,作福爲助道。福慧雙修,成等正覺。所以因該果海,果徹因源,因果無差,始終不眛。何以故。形直影端,聲和

* Trang 76 *
device

Thiền sư đinh ninh tái cáo viết: Trần thiện nam tử, kim tương thập pháp giới chi pháp, phó chúc dữ nhữ. Nhữ tương thử pháp, diệc dĩ khai thị hậu nhân. Tinh tấn tu hành, đồng thành Phật quả.
Tông Bổn đáp viết: Dụng quảng phát huy ư hậu thế, thứ kỷ hữu bổ ư tương lai.
Thiền sư viết: Thiện tai, thiện tai. Thập pháp giới giả: Phật  pháp  giới,  Bồ  Tát  pháp  giới,  Duyên  giác  pháp  giới, Thanh văn pháp giới, Thiên pháp giới, Nhân pháp giới, Tula pháp giới, Ngạ quỷ pháp giới, Súc sanh pháp giới, Địa ngục pháp giới.
Phù thập pháp giới giả, nhất tâm cụ túc. Tùy tạo tùy thọ, cứ nhĩ sở tác nhân, hoàn nhĩ sở tác quả. Thị dĩ thiện hành ác hành thế gian chi nhân dã. Tam giới lục đạo, thế gian chi quả dã. Trì giới niệm Phật, xuất thế gian chi nhân dã. Tịnh độ thành Phật, xuất thế gian chi quả giả.
Nhân  thiên  lộ  thượng  tác  phước  vi  tiên.  Sanh  tử  hải trung,  niệm  Phật  đệ  nhất.  Kim  hữu  dục  khoái  lạc  nhân thiên, nhi bất tu phước. Dục xuất ly sanh tử, nhi bất niệm Phật. Thị do điểu vô dực nhi dục phi, mộc vô căn dục mậu, nhiên khả đắc tai.
Yếu tương niệm Phật vi chánh nhân, tác phước vi trợ đạo. Phước huệ song tu, thành đẳng chánh giác. Sở dĩ nhân cai quả hải, quả triệt nhân nguyên, nhân quả vô sai, thủy chung bất muội. Hà dĩ cố? Hình trực ảnh đoan, thanh hòa

* Trang 77 *
device

響順。應知因實,果則不虛。如今是人臨終是果。作惡而惡境現前。念佛而佛界自至。
豈不見華嚴經云。
若人欲了知,
三世一切佛。
應觀法戒性,
一切唯心造。
是也。
宗本問曰。依何法修,得到佛法果。
禪師曰。當知六道眾生皆有佛性眞如平等。一體同觀如諸佛想,如父母想。無問寃親,悉皆濟度。盡未來世,行普賢行。能於此法而修,卽與諸佛齊等。
問。依何法修,得到菩薩法界。
答。布施度慳貪。持戒度毀犯。忍辱度瞋恚。精進度懈怠。禪定度昏散。智慧度愚癡。能依此法而修,卽與菩薩同等。
問。依何法修,只到緣覺法界。
答。中乘之人,樂獨善寂。雖知諸因緣,不行普度。是以只到緣覺法界。

* Trang 78 *
device

hưởng thuận. Ưng tri nhân thật, quả tắc bất hư. Như kim thị nhân, lâm chung thị quả. Tác ác, nhi ác cảnh hiện tiền. Niệm Phật, nhi Phật giới tự chí.
Khởi bất kiến Hoa Nghiêm kinh vân:
Nhược nhân dục liễu tri.
Tam thế nhất thiết Phật.
Ưng quán pháp giới tánh.
Nhất thiết duy tâm tạo.
Thị dã.
Tông  Bổn  vấn  viết:  Y  hà  pháp  tu,  đắc  đáo  Phật  pháp quả?
Thiền sư viết: Đương tri lục đạo chúng sanh, giai hữu Phật tánh chân như bình đẳng. Nhất thể đồng quán như chư Phật tưởng, như phụ mẫu tưởng. Vô vấn oan thân, tất giai tế độ. Tận vị lai thế, hành Phổ Hiền hạnh. Năng ư thử pháp nhi tu, tức dữ chư Phật tề đẳng.
Vấn: Y hà pháp tu, đắc đáo Bồ Tát pháp giới.
Đáp: Bố thí độ xan tham. Trì giới độ hủy phạm. Nhẫn nhục độ sân nhuế. Tinh tấn độ giải đãi. Thiền định độ hôn tán. Trí huệ độ ngu si. Năng y thử pháp nhi tu, tức dữ Bồ Tát đồng đẳng.
Vấn: Y hà pháp tu, chỉ đáo Duyên giác pháp giới?
Đáp:  Trung  thừa  chi  nhân,  nhạo  độc  thiện  tịch.  Tuy tri chư pháp nhân duyên, bất hành phổ độ. Thị dĩ chỉ đáo Duyên giác pháp giới.

* Trang 79 *
device

問。依何法修,只致聲聞法界。
答。小乘之人,怕怖生死如獞獐跳,不顧後羣。欲速出三界,自求涅槃。是以只到聲聞法界。
問。依何法修,只生天道。
答。修十善業,得生天法界。
問。依何法修,復得人倫。
答。五戒堅持,得生人法界。
問。造何罪業,墮落修羅。
答。若人雖修善業,常懷勝負瞋慢之心,墮在修羅法界。
問。造何惡業,墮落餓鬼。
答。慳貪不捨,慢眾獨食,墮在餓鬼法界。
問。造何惡業,墮落畜生。
答。造作愚癡邪惡之業,决墮畜生法界。
問。造何惡業,墮落地獄。
答。毀謗三寶,造作眾惡,定墮地獄法界。
此上十法界者,蓋隨人所作所修。

* Trang 80 *
device

Vấn: Y hà pháp tu chỉ trí Thanh văn pháp giới?
Đáp:  Tiểu  thừa  chi  nhân,  phạ  bố  sanh  tử  như  đồng chương khiêu, bất cố hậu quần. Dục tốc xuất tam giới, tự cầu Niết-bàn. Thị dĩ chỉ đáo Thanh văn pháp giới.
Vấn: Y hà pháp tu chỉ sanh Thiên đạo?
Đáp: Tu thập thiện nghiệp, đắc sanh thiên pháp giới.
Vấn: Y hà pháp tu phục đắc nhân luân?
Đáp: Ngũ giới kiên trì, đắc sanh nhân pháp giới.
Vấn: Tạo hà tội nghiệp đọa lạc tu-la?
Đáp: Nhược nhân tuy tu thiện nghiệp, thường hoài thắng phụ sân mạn chi tâm, đọa tại tu-la pháp giới.
Vấn: Tạo hà ác nghiệp đọa lạc ngạ quỷ?
Đáp: Xan tham bất xả, mạn chúng độc thực, đọa tại ngạ quỷ pháp giới.
Vấn: Tạo hà ác nghiệp đọa lạc súc sanh?
Đáp: Tạo tác ngu si tà ác chi nghiệp, quyết đọa súc sanh pháp giới.
Vấn: Tạo hà ác nghiệp đọa lạc địa ngục?
Đáp: Hủy báng Tam bảo, tạo tác chúng ác, định đọa địa ngục pháp giới.
Thử thượng thập pháp giới giả, cái tùy nhân sở tác sở tu.

* Trang 81 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ