LOGO VNBET
đạo dẫu muốn siêu thăng, hóa ra lại phải chịu chìm đắm mất vậy! Cho nên mới nói rằng:
Qua sông phải dùng bè.
Đến bờ cần chi ghe!
° ° °
___________________________________________
Hiếu dưỡng phụ mẫu báo ân văn

Liên Tông Bảo Giám vân: Niệm Phật, nãi chư pháp chi yếu. Hiếu dưỡng, vi bách hạnh chi tiên. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Dục đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng nhị thân.
Cố Trạch Thiền sư vân: Hiếu chi nhất tự, chúng diệu chi môn. Phật ngữ dĩ hiếu vi tông, Phật kinh dĩ hiếu vi giới. Ngôn trung bất muội, khẩu xuất giới quang. Trực hạ phân minh, đốn khai tâm địa.
Phù hiếu giả, hữu tại gia chi hiếu, hữu xuất gia chi hiếu. Tại gia hiếu giả, phụ mẫu ái chi, hỷ nhi bất vong. Phụ mẫu ố chi, lao nhi bất oán. Thừa thuận nhan sắc, dĩ tận dưỡng sanh.  Xuất  gia  hiếu  giả,  cát  ái  từ  thân,  xan  vi  khế  bổn. Thâm nhập vô vi chi lý. Thượng thù võng cực chi ân. Thú giải thoát chi yếu đồ. Báo từ thân chi kiện kính. Phi đãn vị lai hoạch ích, diệc ư hiện thế thành công.

* Trang 49 *
device

所以。如來子夜踰城,道圓雪嶺,盧能白金遺母,法繼黃梅。然而。以法斷恩,應恩報德。是以迦維省父。忉利寧親。至於貧乏無依,理合躬親給侍。
是故。畢陵伽起盡心之戒。忍大師有養母之堂。陳睦州織屨供親。朗法師荷擔遊學。然則出家者,以法味爲甘旨。不忘反哺之心。以佛事爲勤勞。未遺世諦之礼禮。非但一世父母,而多生父母皆報。不唯一身父母,而法
界父母皆度。同豋覺岸。
豈止周公之配天。普示迷津,故逾考叔之純孝。
出家之孝,其利溥哉。如或因緣未和,父母不聽。宜盡在家之孝,勸修出世之因。若能卽俗而眞,亦有成佛之路。
覬反嬰兒之行,無虧膝下之嚴。報雙親顧復之勞。致一乘圓滿之地。遂使在家菩薩,行解無疑。出俗高人,因斯可鑑。其有局於事佛,不能盡於事親。睹斯有感于中,可以克全其孝。

* Trang 50 *
device

Sở dĩ Như Lai tử dạ du thành, đạo viên tuyết lãnh, Lư Năng  bạch  kim  di  mẫu,  pháp  kế  Huỳnh  Mai.  Nhiên  nhi, dĩ pháp đoạn ân, ưng ân báo đức. Thị dĩ Ca-duytỉnh phụ, Đao-lỵninh thân. Chí ư bần phạp vô y, lý hiệp cung thân cấp thị.
Thị cố, Tất-lăng-giàkhởi tận tâm chi giới. Nhẫn Đại sư hữu dưỡng mẫu chi đường. Trần Mục Châu, chức lũ cung thân. Lãng Pháp sư, hà đảm du học. Nhiên tắc xuất gia giả, dĩ pháp vị vi cam chỉ, bất vong phản bộ chi tâm. Dĩ Phật sự vi cần lao. Vị di thế đế chi lễ. Phi đãn nhất thế phụ mẫu, nhi đa sanh phụ mẫu giai báo. Bất duy nhất thân phụ mẫu, nhi pháp giới phụ mẫu giai độ. Đồng đăng giác ngạn.
Khởi chỉ Châu công chi phối thiên. Phổ thị mê tân, cố du Khảo Thúc chi thuần hiếu.
 Xuất gia chi hiếu, kỳ lợi phổ tai. Như hoặc nhân duyên vị hòa, phụ mẫu bất thính. Nghi tận tại gia chi hiếu, khuyến tu xuất thế chi nhân. Nhược năng tức tục nhi chân, diệc hữu thành Phật chi lộ.
 Ký phản anh nhi chi hạnh, vô khuy tất hạ chi nghiêm. Báo song thân cố phục chi lao. Trí nhất thừa viên mãn chi địa. Toại sử tại gia Bồ Tát hành giải vô nghi. Xuất tục cao nhân, nhân tư khả giám. Kỳ hữu cuộc ư sự Phật, bất năng tận ư sự thân. Đổ tư hữu cảm vu trung, khả dĩ khắc toàn kỳ hiếu.

* Trang 51 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ