LOGO VNBET
“Than  ôi!  Bậc  Đại  thánh  còn  nói  ra  lời  ấy,  huống  chi những kẻ phàm phu thấp kém? Làm người chẳng biết báo đền công ơn cha mẹ thật chẳng bằng cầm thú. Chẳng nghe những chuyện dê biết quì bú, quạ biết mớm trả, há có phải là chuyện dối trá đâu?”
Người kia thưa rằng: “Lời sư dạy thật thích đáng, đâu dám chẳng vâng theo? Vậy phải hành trì thế nào mới gọi là báo đền ân đức cha mẹ?”
Đáp: “Vào dịp sanh nhật của mình, nên trai giới từ trước đó,  chuẩn  bị  đạo  tràng,  hoặc  cúng  Phật,  trai  Tăng,  hoặc tụng kinh, niệm Phật, hoặc chí thành lễ sám, hoặc mua vật mạng phóng sanh. Nếu làm được như vậy gọi là báo ân cha
mẹ, hiện tiền được phước lạc trăm năm, như đã mất cũng được siêu thăng cõi Phật. Chẳng những lợi ích cho cha mẹ, mà cũng bồi thêm ruộng phước của mình. Nếu chẳng làm như vậy, chính là đại nghịch.”
Hứa nguyện bảo an giới sát văn

Hoặc viết: Thế nhân hứa nguyện sát sanh giả bất nhất, lược cử kỷ chủng dĩ trần chi. Hoặc nhân quan tụng giả, hoặc vị bệnh khổ giả, hoặc nhương thủy hỏa giả, hoặc cầu danh lợi giả, hoặc trấn gia trạch giả, hoặc bảo đồ lộ giả, hoặc an hương trấn giả, hoặc kỳ ngũ hòa giả. Hữu tiên sát nhi bảo an, hữu hậu sát nhi hoàn nguyện, hà như?

* Trang 599 *
device

答曰。汝之一說,使我嗚噎不能言也。
              曰。然雖如是,伏乞開明。
              曰。向不云乎。人遭災禍年荒者,皆從殺業所感也。何則。十惡之中,殺業極重。
              不見正法念經云。造一所寺不如救一命。故諺有之曰。救人一命,勝造七級浮屠。卽此意也。要知人與畜,形則異,命則同矣。
              涅槃經云。
一切惜身命,
無不畏刀杖。
恕己可爲喻,
勿殺勿行杖。
              雖復禽獸之殊,保命畏死。且人有微小痛瘍痒,尚不能忍,况可受其刀砧耶。噫。令他痛苦,保我平安,無有是處。
              先德云。悞傷悞殺尚荅餘殃。故作故爲,寧逃業跡。
            嗟乎。若欲保安許願,修將衆善奉行。或供佛齋僧,或印經造像,或買命放生,或濟貧救

* Trang 600 *
device

Đáp viết: Nhữ chi nhất thuyết, sử ngã ô ế bất năng ngôn dã.
Viết: Nhiên tuy như thị, phục khất khai minh.
Viết: Hướng bất vân hồ. Nhân tao tai họa niên hoang giả, giai tùng sát nghiệp sở cảm dã. Hà tắc? Thập ác chi trung, sát nghiệp cực trọng.
Bất kiến Chánh pháp niệm kinh vân: Tạo nhất sở tự, bất như cứu nhất mạng. Cố ngạn hữu chi viết: Cứu nhân nhất mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, tức thử ý dã. Yếu tri nhân dữ súc, hình tắc dị, mạng tắc đồng hỹ.
Niết-bàn kinh vân:
Nhất thiết tích thân mạng.
Vô bất úy đao trượng.
Thứ kỷ khả vi dụ.
Vật sát vật hành trượng.
Tuy phục cầm thú chi thù, bảo mạng úy tử. Thả nhân hữu vi tiểu thống dương, thượng bất năng nhẫn, huống khả thọ kỳ đao châm da. Y! Linh tha thống khổ, bảo ngã bình an, vô hữu thị xứ!
Tiên đức vân: Ngộ thương ngộ sát, thượng đáp dư ương; cố tác cố vi, ninh đào nghiệp tích.
Ta hồ! Nhược dục bảo an hứa nguyện, tu tương chúng thiện phụng hành. Hoặc cúng Phật trai tăng, hoặc ấn kinh tạo tượng, hoặc mãi mạng phóng sanh. Hoặc tế bần cứu khổ.

* Trang 601 *
device

苦,或念經禮懺,或露罪解寃,或修橋砌路,或普施茶湯。果能如是行之,必得隨心滿願。
              吁。今人欲遂心願者,何不觀古人之行事哉。至如于公治獄,大興駟馬之門。竇氏活人,高折五株之桂。渡蟻,有狀元之報。護鵞,獲菩薩之因。楊生捄雀,報以玉環。孔氏放歸,酬之金印。
              正所謂。行慈不求果報,自是果報不忘。皆得富貴綿,子孫昌盛。
              又孫眞人解衣贖蛇,得水府活人之方,遂登仙籍。壽禪師盗庫大善知識捄生,爲宗門大善知識,證佛菩提。
            嗚呼。世人不知戒殺放生,反以顚倒造作,實可悲哉。

* Trang 602 *
device

Hoặc niệm kinh lễ sám. Hoặc lộ tội giải oan. Hoặc tu kiều thế lộ. Hoặc phổ thí trà thang. Quả năng như thị hành chi, tất đắc tùy tâm mãn nguyện.
Hu! Kim nhân dục toại tâm nguyện giả, hà bất quan cổ nhân chi hành sự tai. Chí như Vu công trị ngục, đại hưng tứ mã chi môn. Đậu thị hoạt nhân, cao chiết ngũ chu chi quế. Độ nghĩ, hữu trạng nguyên chi báo. Hộ nga, hoạch Bồ Tát chi nhân. Dương sanh cứu tước, báo dĩ ngọc hoàn. Khổng thị phóng quy, thù chi kim ấn.
Chánh sở vị: Hành từ bất cầu quả báo, tự thị quả báo bất vong. Giai đắc phú quý miên trường, tử tôn xương thạnh. Hựu Tôn chân nhân giải y thục xà, đắc thủy phủ hoạt nhân chi phương, toại đăng tiện tịch. Thọ thiền sư đạo khố cứu sanh, vi tông môn đại thiện tri thức, chứng Phật Bồ-đề.
Ô hô! Thế nhân bất tri giới sát phóng sanh, phản dĩ điên đảo tạo tác. Thật khả bi tai!

* Trang 603 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ