LOGO VNBET
Khánh sanh báo bổn giới sát văn

Hoặc  viết:  Nhân  phùng  sanh  nhật,  chỉ  thuyết  khánh sanh. Quảng sát vật mạng sanh linh, nghiêm thiết sanh ca tửu lễ. Chiêu yêu hương lân thân hữu, liên nhật xướng ẩm hoan ngâu, hà như?
Đáp  viết:  Ngu  phu  chi  kiến  như  thử,  hiền  giả  tắc  bất nhiên  hồ.  Nhược  yếu  khánh  sanh  diên  sanh,  tất  tu  hiếu sanh phóng sanh. Sát sanh khánh sanh, vô hữu thị xứ.
Yếu tri kỷ chi sanh nhật, thị mẫu chi nạn nhật. Bất tư báo đáp thân ân, phản dĩ tạo tội tác lạc. Đương tư từ mẫu thập nguyệt hoài thai, tam niên nhũ bộ. Thọ liễu đa thiểu tân khổ, đãm liễu đa thiểu ưu lao. Cập chí sản thời. Mạng nhược phong chúc. Huyết huân tại địa, cửu nãi phương tô. Nhĩ thời kỳ mẫu bất cố tự thân, thả vấn sanh hạ hài nhi thị nam thị nữ, đắc viên mãn phủ, thân tướng cụ túc phủ? Quả đắc cụ túc, thủy nãi tâm an.
Gia hữu biện giả, mịch nãi đại dưỡng. Gia nhược vô lực, nương tự hoán dưỡng. Cam nhũ ẩm tự, bão tích như châu. Bất tịnh ô thể, diệc bất sanh hiềm. Hàn thử bức thân, hoàn tự tẩy địch. Thôi càn tựu thấp, yến khổ thổ cam. Phủ dưỡng thành nhân, chí niên trưởng đại.
Chánh sở vị: Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao. Dục báo thâm ân, hạo thiên võng cực.

* Trang 593 *
device

是故胎骨經言。阿難白佛言。世尊。大千界內,何事最大。願佛慈悲,方便解說。佛言。世閒萬法,莫過父母劬勞恩大。
              諸仁者。由此觀之,粉骨碎身,未足爲報。
              不聞彌勒勸孝偈云。
堂上有佛二尊,
懊惱世人不識。
不用金彩粧成,
亦非栴檀雕刻。
只看現在爺娘,
便是釋迦彌勒。
若能供養得他,
何用別作功德。
              嗚呼。大聖尚致此言,况凡下乎。爲人不報親恩,不如禽畜。更不聞之,羊能跪乳,鳥能返哺。豈虛誑哉。
            或曰。師言切當,敢不聽從。何以行持,可名報德。

* Trang 594 *
device

Thị cố Thai cốt kinhngôn: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Đại thiên giới nội, hà sự tối đại. Nguyện Phật từ bi, phương  tiện  giải  thuyết.  Phật  ngôn:  Thế  gian  vạn  pháp, mạc quá phụ mẫu cù lao ân đại.
Chư nhân giả. Do thử quan chi. Phấn cốt toái thân, vị túc vi báo.
Bất văn Di-lặc khuyến hiếu kệ vân:
Đường thượng hữu Phật nhị tôn.
Áo não thế nhân bất thức.
Bất dụng kim thải trang thành.
Diệc phi chiên đàn điêu khắc.
Chỉ khán hiện tại gia nương.
Tiện thị Thích-ca, Di-lặc.
Nhược năng cúng dường đắc tha.
Hà dụng biệt tác công đức?
Ô hô! Đại Thánh thượng trí thử ngôn, huống phàm hạ hồ? Vi nhân bất báo thân ân, bất như cầm súc. Cánh bất văn chi, dương năng quỵ nhũ, điểu năng phản bộ; khởi hư cuống tai?
Hoặc viết: Sư ngôn thiết đương, cảm bất thính tùng. Hà dĩ hành trì, khả danh báo đức?

* Trang 595 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ