LOGO VNBET
Kệ rằng:
Thuốc này tuyệt diệu, hợp cơ mầu,
Thần y tái thế cũng chẳng cầu.
Khuyên khắp thiện nam cùng tín nữ,
Mau mau dùng lấy, chớ ngờ lâu.

Khuyến hành nhẫn nhục toát yếu

Luận ngữvân: Thị cố quân tử hữu chung thân chi ưu, vô nhất triêu chi hoạn. Nhất triêu chi phẫn, vong kỳ thân dĩ cập kỳ thân phi hoặc dư? Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu.
Cảnh  hành  lục  vân:  Nhân  tánh  như  thủy,  thủy  nhất khuynh tắc bất khả phục, tánh nhất túng tắc bất khả phản. Chế thủy giả tất dĩ đề phòng. Chế tánh giả tất dĩ lễ pháp. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn bách nhật chi ưu. Đắc nhẫn thả nhẫn, đắc giới thả giới. Bất nhẫn bất giới tiểu sự thành đại.
Nhất thiết chư phiền não,
Giai tùng bất nhẫn sanh.

* Trang 1199 *
device

忍是快活路,
世上少人行。
忍是身之寶,
不忍身之殃。
舌柔常在口,
齒折只爲剛。
思量這忍字,
好箇快活方。
片時不能忍,
煩惱日月長。
愚濁生瞋怒,
皆因理不通。
休添心上燄,
只作耳邊風。
長短家家有,
炎涼處處同。
是非無實相,
究竟總成空。
            張敬夫曰。小勇者,血氣之勇也。大勇者,禮義之勇也。血氣之勇不可有,禮義之勇

* Trang 1200 *
device

Nhẫn thị khoái hoạt lộ,
Thế thượng thiểu nhân hành.
Nhẫn thị thân chi bảo,
Bất nhẫn thân chi ương.
Thiệt nhu thường tại khẩu,
Xỉ chiết chỉ vi cương.
Tư lương giá nhẫn tự,
Hảo cá khoái hoạt phương.
Phiến thời bất năng nhẫn,
Phiền não nhật nguyệt trường.
Ngu trược sanh sân nộ,
Giai nhân lý bất thông.
Hưu thiêm tâm thượng diễm,
Chỉ tác nhĩ biên phong.
Trường đoản gia gia hữu,
Viêm lương xứ xứ đồng.
Thị phi vô thật tướng,
Cứu cánh tổng thành không.
Trương Kính Phu viết: Tiểu dũng giả, huyết khí chi dũng dã. Đại dũng giả, lễ nghĩa chi dũng dã. Huyết khí chi

* Trang 1201 *
device

不可無。知此則可以見情性之正,而識天理人欲之分矣。
惡人罵善人,
善人總不對。
善人若還罵,
彼此無智慧。
不對心清涼,
罵者口熱沸。
正如人唾天,
還從己身墜。
我若被人罵,
徉聾不分說。
譬如火燒空,
不救自然滅。
瞋火亦如是,
有物遭他熱。
我心等虛空,
聽儞翻脣舌。
            先德云。凡事畱人情,後來好相見。誠哉是言也。

* Trang 1202 *
device

dũng bất khả hữu, lễ nghĩa chi dũng bất khả vô. Tri thử tắc khả dĩ kiến tình tánh chi chánh, nhi thức thiên lý nhân dục chi phân hỹ.
Ác nhân mạ thiện nhân,
Thiện nhân tổng bất đối.
Thiện nhân nhược hoàn mạ,
Bỉ thử vô trí huệ.
Bất đối tâm thanh lương,
Mạ giả khẩu nhiệt phí.
Chánh như nhân thóa thiên,
Hoàn tùng kỷ thân trụy.
Ngã nhược bị nhân mạ,
Dương lung bất phân thuyết.
Thí như hỏa thiêu không,
Bất cứu tự nhiên diệt.
Sân hỏa diệc như thị,
Hữu vật tao tha nhiệt.
Ngã tâm đẳng hư không.
Thính nễ phiên thần thiệt.
Tiên đức vân: Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hảo tương kiến. Thành tai thị ngôn dã!

* Trang 1203 *
device

又云。子張欲行辭於夫子,願賜一言爲終身之美。夫子曰。百行之本,忍之爲上。
            子張曰。何爲忍之。
            夫死曰。
天子忍之國無害。
諸侯忍之成其大。
官吏忍之進其位。
兄弟忍之家富貴。
夫妻忍之終其世。
朋有忍之名不廢。
自身忍之無禍患。
          子張曰。不忍何如。
          夫死曰。
天子不忍國空虛。
諸侯不忍丧其軀。
官吏不忍刑法誅。
兄弟不忍各分居。
夫妻不忍令子孤。
朋有不忍情意疎。
自身不忍患不除。

* Trang 1204 *
device

Hựu vân: Tử Trương dục hành từ ư Phu tử, nguyện tứ nhất ngôn vi chung thân chi mỹ. Phu tử viết: Bách hạnh chi bổn, nhẫn chi vi thượng.
Tử Trương viết: Hà vi nhẫn chi?
Phu tử viết:
Thiên tử nhẫn chi quốc vô hại.
Chư hầu nhẫn chi thành kỳ đại.
Quan lại nhẫn chi tấn kỳ vị.
Huynh đệ nhẫn chi gia phú quý.
Phu thê nhẫn chi chung kỳ thế.
Bằng hữu nhẫn chi danh bất phế.
Tự thân nhẫn chi vô họa hoạn.
Tử Trương viết: Bất nhẫn hà như?
Phu tử viết:
Thiên tử bất nhẫn quốc không hư.
Chư hầu bất nhẫn táng kỳ khu.
Quan lại bất nhẫn hình pháp tru.
Huynh đệ bất nhẫn các phân cư.
Phu thê bất nhẫn linh tử cô.
Bằng hữu bất nhẫn tình ý sơ.
Tự thân bất nhẫn hoạn bất trừ.

* Trang 1205 *
device

子張曰。善哉,善哉。難忍,難忍。不忍非人,非人不忍。
            釋迦遺教經云。汝等比丘。若有人來節節支解,當自攝心無令瞋恨,亦當護口,勿出惡言。若縱恚心,則自妨道失功德利。
            忍之為德,持戒苦行所不能及。能行忍者,乃可名為有力大人。若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者。不名入道智慧人也。
            所以者何。瞋恚之害則破諸善法,壞好名聞。今世後世人不喜見。
            當知瞋恚甚於猛火,常當防護無令得入。劫功德賊,無過瞋恚。甚不可也。
            華嚴經云。一念瞋心起,百萬障門開。可不忍乎。旣然如此,僧俗男女悉當忍之。

* Trang 1206 *
device

Tử  Trương  viết:  Thiện  tai,  thiện  tai!  Nan  nhẫn,  nan nhẫn! Bất nhẫn phi nhân, phi nhân bất nhẫn.
Thích-ca Di  giáo  kinh  vân:  Nhữ  đẳng tỳ-kheo,  nhược hữu nhân lai tiết tiết chi giải, đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận, diệc đương hộ khẩu vật xuất ác ngôn. Nhược túng nhuế tâm tắc tự phương đạo, thất công đức lợi.
Nhẫn chi vi đức, trì giới khổ hạnh sở bất năng cập. Năng hành nhẫn giả, nãi khả danh vi hữu lực đại nhân, Nhược kỳ bất năng hoan hỷ nhẫn thọ ác mạ chi độc như ẩm cam lồ giả, bất danh nhập đạo trí huệ nhân dã.
Sở dĩ giả hà? Sân nhuế chi hại, tắc phá chư thiện pháp, hoại hảo danh văn, kim thế hậu thế nhân bất hỷ kiến.
Đương tri sân nhuế, thậm ư mãnh hỏa, thường đương phòng hộ, vật linh đắc nhập. Kiếp công đức tặc vô quá sân nhuế. Thậm bất khả dã.
Hoa Nghiêm kinh vân: Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Khả bất nhẫn hồ? Ký nhiên như thử, tăng tục nam nữ tất đương nhẫn chi.

* Trang 1207 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ