LOGO VNBET
mất  danh  tiếng  tốt, khiến cho đời này và đời sau chẳng ai muốn gặp gỡ mình.
“Nên biết rằng tâm nóng giận còn hơn cả lửa dữ, phải thường phòng hộ, không để cho nhập vào. Giặc cướp công đức thì không gì hơn tâm nóng giận.”
Thật không nên nóng giận vậy.
Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Khởi một niệm sân hận, tạo trăm ngàn chướng ngại.”
Có thể không nhẫn được sao? Đã hiển nhiên như vậy, nên hàng xuất gia và tại gia, dù nam hay nữ cũng đều nên thực hành đức nhẫn!
Khuyến nhân kính tích tự chỉ văn

Đại Minh, Khuyến thiện thư vân: Sĩ chi lệ ngô tịch giả, giai tu kính trọng tự chỉ.
Thả như Tống triều, Vương Nghi Công, kỳ phụ kiến tự chỉ di địa giả, tất toát thập dĩ hương thang tẩy quá phần chi.
Nhất tịch mộng tiên thánh phủ kỳ bối viết: Hà nhữ kính trọng ngô tự chỉ chi cần dã. Hận nhữ lão hỹ, vô khả thành tựu. Tha nhật đương linh Tăng Sâm lai sanh nhữ gia, hiển đại môn hộ.

* Trang 1213 *
device

未幾果生一男,遂名王叅,讀書聰明,及狀元第。
            以此推之,切不可拋撒踐蹋。能依先訓之言,敬惜字紙,世世生生得大辯才。不如是者,得大罪報。
            偈曰。
世閒字紙藏經同,
見者須將付火中。
或送長流,埋淨處,
賜君福壽永無竆。
 
儒門立五典,
釋道啟三宗。
一切閑文字,
皆與藏經同。
愚癡無見識,
多拋糞穢中。
墮身千萬劫,
永作厠中蟲。

* Trang 1214 *
device

Vị kỷ quả sanh nhất nam, toại danh Vương Sâm, độc thư thông minh, cập trạng nguyên đệ.
Dĩ thử suy chi, thiết bất khả phao tát tiễn đạp. Năng y tiên huấn chi ngôn, kính tích tự chỉ, thế thế sanh sanh đắc đại biện tài. Bất như thị giả, đắc đại tội báo.
Kệ viết:
Thế gian tự chỉ tạng kinh đồng,
Kiến giả tu tương phó hỏa trung,
Hoặc tống trường lưu mai tịnh xứ,
Tứ quân phước thọ vĩnh vô cùng.
 
Nho môn lập ngũ điển.
Thích đạo khải tam tông.
Nhất thiết nhàn văn tự.
Giai dữ tạng kinh đồng.
Ngu si vô kiến thức.
Đa phao phấn uế trung.
Đọa thân thiên vạn kiếp.
Vĩnh tác xí trung trùng.

* Trang 1215 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ