LOGO VNBET
Hành trang chuẩn bị đủ,
Lo gì chẳng đến ngay?                               
Thế Chí Viên Thông(1) có dạy rằng: “Nhớ Phật, niệm Phật, ngay trong đời này hoặc đời sau, chắc chắn được thấy Phật.” Nhớ Phật, niệm Phật, nghĩa là trong tâm nhớ nghĩ không lúc  nào  gián  đoạn.  Được  như  vậy  thì  ngay  trong  đời  này được thấy Phật hiện ra trước mắt, hoặc trong đời sau được nhìn thấy Phật.
Cho nên, tinh tấn hay giải đãi cũng đều do ở chính mình. Chỉ cần có lòng tin chắc thì những gì đã nói đều không sai dối.
______________________________
(1) Đây là đoạn trích từ sách Lạc bang văn loại(樂邦文類), phần Thủ Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí hoạch niệm Phật viên thông(首楞嚴經勢至獲念佛圓通), soạn giả gọi tắt là Thế Chí viên thông.
 

Khuyến phát chân chánh đại nguyện, quyết định vãng sanh thuyết

Từ Chiếu Tông Chủ vân: Hữu hạnh vô nguyện, kỳ hạnh tất cô. Hữu nguyện vô hạnh, kỳ nguyện tất hư. Vô hạnh vô nguyện, không trụ diêm phù. Hữu hạnh hữu nguyện, trực nhập vô vi. Thử nãi Phật Tổ tu tịnh nghiệp chi căn bổn dã.
Hà dĩ cố? Lý do trí đạo. Hạnh do nguyện hưng. Hạnh nguyện đắc quân. Lý trí kiêm bị. Phù nguyện giả, nhạo dã dục dã. Dục sanh Tây phương Tịnh độ, nhạo kiến A-di-đàp165

* Trang 165 *
device

淨土,樂見阿彌陀佛。必須發願,方得往生。若無願心,善根沈沒。
華嚴經云。不發大願魔所攝持。一切佛華從大願起。欲成無上道故,須得願波羅蜜。所以普賢廣無邊願海,彌陀有六八願門。是知十方諸佛上古先賢,皆因願力,成就菩提。
智度論第八卷,問曰。諸菩薩行業清淨,自得勝報。何必要立誓願,然後得之。且如田家得穀,豈復待願耶。
答曰。作福無願,無所標立。願爲導御,能有所成。如佛所說。若人修少福少戒,不知解脫正因。聞說人天之樂,心常願樂。命終之後,各生其中,此皆願力所致。菩薩求生淨土,在乎志願堅強,然後得之。
又云。雖修少福,有願力故,得大乘報。大莊嚴論云。佛國事大,獨行功德不能成就。要修願力資助,方得往生,隨願見佛。

* Trang 166 *
device

Phật. Tất tu phát nguyện, phương đắc vãng sanh. Nhược vô nguyện tâm, thiện căn trầm một.
Hoa Nghiêm kinh vân: Bất phát đại nguyện ma sở nhiếp trì. Nhất thiết Phật hoa tùng đại nguyện khởi. Dục thành vô thượng đạo cố, tu đắc nguyện ba-la-mật. Sở dĩ Phổ Hiền quảng vô biên nguyện hải, Di-đàhữu lục bát nguyện môn. Thị tri thập phương chư Phật thượng cổ tiên hiền, giai nhân nguyện lực, thành tựu Bồ-đề.
Trí  Độ  luận  đệ  bát  quyển  vấn  viết:  Chư  Bồ  Tát  hạnh nghiệp  thanh  tịnh,  tự  đắc  thắng  báo.  Hà  tất  yếu  lập  thệ nguyện nhiên hậu đắc chi? Thả như điền gia đắc cốc, khởi phục đãi nguyện da?
Đáp viết: Tác phước vô nguyện, vô sở phiêu lập. Nguyện vi đạo ngự, năng hữu sở thành. Như Phật sở thuyết: Nhược nhân tu thiểu phước tiểu giới, bất tri giải thoát chánh nhân, văn thuyết nhân thiên chi lạc, tâm thường nguyện nhạo. Mạng chung chi hậu, các sanh kỳ trung, thử giai nguyện lực sở trí. Bồ Tát cầu sanh Tịnh độ, tại hồ chí nguyện kiên cường, nhiên hậu đắc chi.
Hựu vân: Tuy tu thiểu phước, hữu nguyện lực cố đắc Đại thừa báo.
Đại Trang Nghiêm luận vân: Phật quốc đại sự, độc hành công  đức  bất  năng  thành  tựu.  Yếu  tu  nguyện  lực  tư  trợ, phương đắc vãng sanh, tùy nguyện kiến Phật.

* Trang 167 *
device

阿彌陀經云。若有信者,應當發願,願生彼國。
華嚴,行願品云。是人臨命終時,最後刹那,一切諸根悉皆散壞,一切親屬悉皆捨離,一切威勢悉皆退失。乃至象馬車乘,珍寶伏藏,如是一切無復相隨。唯此願王不相捨離。於一切時引導其前,一刹那中卽得往生極樂世界。
由此推之,宜當時時發願,樂慕往生,日日禱祈,勿令退失。
故云。法門廣大,無願不從。是以佛隨人之心,滿人之願也。
嗟乎。備觀今時信人,歸投佛會。或爲病苦而發心,或爲報親而舉意,或爲保扶家宅,或爲怖患持齋。雖有信心,而無行願。雖云念佛,不達本根。
凡修善緣,皆爲了還心願。罕有爲自己生死,發願念佛求生淨土者,往往香燭道場。祝願回向之辭,皆是表獻神明,消災延夀而已。

* Trang 168 *
device

A-di-đà kinh vân: Nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc.
Hoa Nghiêm, Hạnh Nguyện phẩm vân: Thị nhân lâm mạng chung thời, tối hậu sát-na. Nhất thiết chư căn, tất giai tán hoại. Nhất thiết thân thuộc, tất  giai xả ly. Nhất thiết oai thế tất giai thối thất. Nãi chí tượng mã xa thừa, trân bảo phục tạng, như thị nhất thiết vô phục tương tùy. Duy thử nguyện vương, bất tương xả ly. Ư nhất thiết thời, dẫn đạo kỳ tiền. Nhất sát-na trung tức đắc vãng sanh Cực lạc thế giới.
Do thử suy chi, nghi đương thời thời phát nguyện, nhạo mộ vãng sanh. Nhật nhật đảo kỳ, vật linh thối thất.
Cố vân: Pháp môn quảng đại, vô nguyện bất tùng. Thị dĩ Phật tùy nhân chi tâm, mãn nhân chi nguyện dã.
Ta  hồ!  Bị  quán  kim  thời  tín  nhân,  quy  đầu  Phật  hội. Hoặc vị bệnh khổ nhi phát tâm, hoặc vị báo thân nhi cử ý. Hoặc vị bảo phò gia trạch. Hoặc vị bố hoạn trì trai. Tuy hữu tín tâm, nhi vô hạnh nguyện. Tuy vân niệm Phật, bất đạt bổn căn.
Phàm tu thiện duyên, giai vị liễu hoàn tâm nguyện. Hãn hữu vị tự kỷ sanh tử, phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh ộ giả, vãng vãng hương chúc đạo tràng. Chúc nguyện hồi hướng chi từ, giai thị biểu hiến thần minh, tiêu tai diên thọ nhi dĩ.

* Trang 169 *
device

故與經懺本意相違,不合諸佛本願。縱使一生修誦,不明理趣,錯用工夫。是謂終日數他寶,自無半錢分也。臨終所以不得往生淨土者,蓋無行願故也。
又有一等癡人,投佛受戒,乃於三寶前焚香誓願云。我若破戒,甘當惡病纏身,永墮地獄。或言。左眼出血,右眼出膿,自肯自甘,自願受報。多見有口無心,破齋犯戒。殃禍及身受諸惡報。或現世遭王法,官司。或死去墮三塗地獄。
嗚呼。殊不知佛祖,興慈運悲,何常教人如此。皆是邪師過謬,錯將罰呪,以爲發願耳。何惑之甚哉。余常愍念,勸令同發正願,求生淨土。願同作佛。
彼則曰。我是凡夫,豈敢望生淨土,要做佛耶。我有此心,又成妄想。余應之曰。不然。善知識。佛,是覺也。淨土,是心也。此心,誰不有之。覺則佛也。迷則眾生也。世人背覺合塵,輪迴三界四生六

* Trang 170 *
device

Cố dữ kinh sám bổn ý tương vi, bất hiệp chư Phật bổn nguyện. Túng sử nhất sanh tu tụng, bất minh lý thú, thố dụng công phu. Thị vị chung nhật sổ tha bảo, tự vô bán tiền phân dã. Lâm chung sở dĩ bất đắc vãng sanh Tịnh độ giả, cái vô hạnh nguyện cố dã.
Hựu hữu nhất đẳng si nhân, đầu Phật thọ giới. Nãi ư Tam bảo tiền phàn hương thệ nguyện vân: Ngã nhược phá giới, cam đương ác bệnh triền thân, vĩnh đọa địa ngục. Hoặc ngôn tả nhãn xuất huyết, hữu nhãn xuất nồng, tự khẳng tự cam, tự nguyện thọ báo. Đa kiến hữu khẩu vô tâm, phá trai phạm giới. Ương họa cập thân thọ chư ác báo. Hoặc hiện thế tao vương pháp, quan ty, hoặc tử khứ đọa tam đồ địa ngục.
Ô hô! Thù bất tri Phật Tổ, hưng từ vận bi, hà thường giáo nhân như thử. Giai thị tà sư quá mậu, thố tương phạt chú, dĩ vi phát nguyện nhĩ. Hà hoặc chi thậm tai. Dư thường mẫn niệm, khuyến linh đồng phát chánh nguyện cầu sanh Tịnh độ, nguyện đồng tác Phật.
Bỉ tắc viết: Ngã thị phàm phu, khởi cảm vọng sanh Tịnh độ, yếu tố Phật da? Ngã hữu thử tâm, hựu thành vọng tưởng.
Dư ứng chi viết: Bất nhiên. Thiện tri thức! Phật, thị giác dã. Tịnh độ, thị tâm dã. Thử tâm, thùy bất hữu chi. Giác tắc Phật dã, mê tắc chúng sanh dã. Thế nhân bội giác hiệp trần, luân hồi tam giới tứ sanh lục đạo. Thiện ác nghiệp

* Trang 171 *
device

道。善惡業緣,受報好醜。皆因妄認四大爲我身,六塵爲實有。隨他幻境,日夜流轉。未常暫省回光,齋戒念佛。
從生至老,唯憂家緣不辦,財不稱心。愈多愈求,愈貪不足。雖日積善,奉佛禮拜,作福燒香。只願富貴榮華,長生不死。纔做些小好事,便有伏願數般。要保穀米盈倉,蚕蠶絲倍萬,子孫光顯,牛馬孳生。纔有一不如意,便怨佛不保全。日日財喜增漆,始道天龍感應。
如此貪謀正是妄想。卻言念佛求生淨土之說,作妄想者,豈不大
顚倒乎。凡曰作福盡屬有爲。蓋世閒有漏之因,非出世無爲之道。
修行佛子,宜善思惟。今日有緣得逢佛法。當須究本莫競枝條。一念回光,修出世法。願捨娑婆,願生淨土。亦如久客在於他鄉,思欲歸于故里也。此願生淨土,願作佛之心,豈可同凡夫妄想哉。
不見懺中云。

* Trang 172 *
device

duyên báo hảo xú. Giai nhân vọng nhận tứ đại vi ngã thân. Lục trần vi thật hữu. Tùy tha huyễn cảnh, nhật dạ lưu chuyển. Vị thường tạm tĩnh hồi quang, trai giới niệm Phật.
Tùng sanh chí lão, duy ưu gia duyên bất biện, tài bất xứng tâm. Dũ đa dũ cầu, dũ tham bất túc. Tuy nhật tích thiện, phụng Phật lễ bái, tác phước thiêu hương chỉ nguyện phú quý vinh hoa, trường sanh bất tử. Tài tố ta tiểu hảo sự, tiện hữu phục nguyện sổ bang. Yếu bảo cốc mễ doanh thương, tàm ty bội vạn, tử tôn quang hiển, ngưu mã tư sanh. Tài hữu nhất bất như ý, tiện oán Phật bất bảo toàn. Nhật nhật tài hỷ tăng tất, thủy đạo thiên long cảm ứng. Như thử tham mưu chánh thị vọng tưởng.
Khước ngôn niệm Phật cầu sanh Tịnh độ chi thuyết, tác vọng  tưởng  giả,  khởi  bất  đại  điên  đảo  hồ?  Phàm  viết  tác phước tận thuộc hữu vi. Cái thế gian hữu lậu chi nhân, phi xuất thế vô vi chi đạo.
Tu hành Phật tử, nghi thiện tư duy. Kim nhật hữu duyên đắc phùng Phật pháp. Đương tu cứu bổn mạc cạnh chi điều. Nhất niệm hồi quang, tu xuất thế pháp, nguyện xả Ta-bà, nguyện sanh Tịnh độ. Diệc như cửu khách tại ư tha hương, tư dục quy vu cố lý dã. Thử nguyện sanh Tịnh độ, nguyện tác Phật chi tâm, khởi khả thử đồng phàm phu vọng tưởng tai?
Bất kiến sám trung vân:

* Trang 173 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ