LOGO VNBET
cất bước... như thường nghĩ đến hai vị thiên nhân luôn nhìn thấy mình, sao có thể không tự thẹn với lòng (mà làm việc xấu)? Cứ như thế mà tu Tịnh độ, chắc chắn phải được sanh vào hàng Thượng phẩm thượng sanh.”
Có người hỏi rằng: “Nếu mỗi người đều có hai vị thiên nhân, chẳng phải quá nhiều thiên nhân hay sao?”
Đáp: “Một vầng trăng chiếu hiện khắp những nơi có nước, lẽ nào lại có quá nhiều trăng hay sao? 

Khuyến tu bị thuyết

Long Thư viết: Trú tất hữu dạ, tất vi dạ bị. Thử tất hữu hàn, tất vi hàn bị. Tồn tất hữu khứ, tất vi khứ bị.
Hà vị dạ bị? Đăng, chúc, sàng, nhục. Hà vị hàn bị? Khâm, cừu, thán, tân. Hà vị khứ bị? Phước, huệ, Tịnh độ.

* Trang 1139 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ