LOGO VNBET
Sanh con thảo, cháu hiền,
Phước dài lâu chẳng dứt.(1)
 
____________________________________________________
(1)Tình cờ trong khi chuyển dịch bài này, chúng tôi lại đọc thấy trong sách “Pháp tu Tây Tạng” do đức Đạt-lai Lạt-ma thuyết giảng (Pháp tu Tây Tạng - bản dịch tiếng Việt của Hồng Như) có một đoạn nói về việc kính trọng giữ gìn kinh sách với nội dung tương tự như lời ngài Tông Bổn ở đây. Xin lược trích như sau:“Kinh sách Phật Pháp chứa đựng lời dạy của Phật; có năng lực chở che chúng sinh không rơi vào ác đạo, lại có khả năng khai mở con đường giác ngộ. Vì vậy chúng ta cần thận trọng giữ gìn kinh sách, không nên để dưới đất, hay đặt nơi người khác có thể giẫm đạp lên, bước ngang qua hay ngồi lên trên. Khi mang theo bên mình nên bao bọc cẩn thận; khi cất giữ nên để nơi cao ráo sạch sẽ, không để chung với các loại đồ dùng thế tục khác. Tránh không đặt vật dụng thế tục lên trên kinh sách, không thấm nước miếng lật sách, vì làm như vậy là tự tạo ác nghiệp. Bao giờ cần tiêu hủy tài liệu có nội dung Phật pháp, nên đốt, không nên vất bỏ...” 
Khuyến tu Tây phương Tịnh Độ

Long Thư viết: Nhân sanh thời, phụ mẫu thê tử, ốc trạch điền viên, ngưu dương xa mã, dĩ chí đài đắng khí mãnh, y phục đái sách đẳng vật, bất vấn đại tiểu, hoặc tổ phụ dĩ truyền ư kỷ, hoặc tự kỷ doanh tạo nhi đắc, hoặc tử tôn, hoặc tha nhân vị kỷ tập lũy nhi đắc, sắc sắc vô phi kỷ vật.
Thả như song chỉ tuy vi, bị nhân xả phá do hữu nộ tâm. Nhất  châm  tuy  vi,  bị  nhân  tương  khứ  do  hữu  lận  tâm. Thương khố ký doanh tâm do vị túc, kim bạch dĩ đa doanh do vị chỉ. Cử nhãn động bộ vô phi ái trước, nhất túc tại

* Trang 1219 *
device

著,一足在外已念其家。一僕未歸已憂其失。種種事務無非挂懷。
            一旦大限到來盡皆拋去。雖我此身猶是棄物,况身外者乎。
            靜心思之,恍如一夢。故莊子云。且有大覺然後知此其大夢也。
            古人有言。
一日無常到,
方知夢裡人。
萬般將一去,
唯有業隨身。
            妙哉此言也。餘故用此後兩句,添以兩句而成一偈云。
萬般將一去,
唯有業隨身。
但念阿彌陀,
定生極樂國。
            蓋業者,謂善業惡業。此皆將得去者。豈可不以淨土爲業乎。
            有了明長老,爲衆普說,指此身而言曰。此

* Trang 1220 *
device

ngoại dĩ niệm kỳ gia. Nhất bộc vị quy dĩ ưu kỳ thất. Chủng chủng sự vụ vô phi quải hoài.
Nhất đán đại hạn đáo lai tận giai phao khứ. Tuy ngã thử thân do thị khí vật, huống thân ngoại giả hồ?
Tĩnh  tâm  tư  chi,  hoảng  như  nhất  mộng.  Cố  Trang  tử vân: Thả hữu đại giác nhiên hậu tri thử kỳ đại mộng dã.
Cổ nhân hữu ngôn:
Nhất nhật vô thường đáo.
Phương tri mộng lý nhân.
Vạn ban tương bất khứ.
Duy hữu nghiệp tùy thân.
Diệu  tai  thử  ngôn  dã.  Dư  cố  dụng  thử  hậu  lưỡng  cú, thiêm dĩ lưỡng cú nhi thành nhất kệ vân:
Vạn ban tương bất khứ.
Duy hữu nghiệp tùy thân.
Đãn niệm A-di-đà.
Định sanh Cực Lạc quốc.
Cái nghiệp giả, vị thiện nghiệp ác nghiệp, thử giai tương đắc khứ giả. Khởi khả bất dĩ tịnh độ vi nghiệp hồ?
Hữu liễu minh trưởng lão, vị chúng phổ thuyết, chỉ thử 

* Trang 1221 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ