LOGO VNBET

“Chuẩn bị những gì cho đêm? Ấy là đèn đuốc, giường ngủ. Chuẩn  bị  những  gì  cho  khi  rét  lạnh?  Ấy  là  chăn,  áo  ấm, than, củi. Chuẩn bị những gì cho khi chết? Ấy là lo tu phước, huệ và Tịnh độ.”

Ký khố công đức thuyết
 
Long Thư viết: Dư biến lãm tạng kinh, tức vô âm phủ ký khố chi thuyết. Phụng khuyến thế nhân dĩ ký khố sở phí chi ti, thỉnh tăng vi Tây phương chi cúng.
Nhất tâm Tây phương, tắc tất đắc vãng sanh. Nhược bất vi Tịnh độ công đức, nhi vi âm phủ ký khố, tắc thị chí tại âm phủ, tử tất nhập âm phủ hỹ.
Thí như hữu nhân, bất vi quân tử chi hạnh, dĩ giao kết  hiền nhân quân tử, nãi ký tiền ư ty lý viện ngục tử xứ, đãi kỳ hạ ngục tắc dụng tiền miễn tội, khởi bất mậu tai?

* Trang 1141 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ