LOGO VNBET
Lâm chung chánh niệm vãng sanh

Tri Quy tử vấn Thiện Đạo hòa thượng viết: Thế sự chi đại, mạc việt sanh tử. Nhất tức bất lai, tiện thuộc hậu thế. Nhất niệm sai thố, tiện đọa luân hồi. Tiểu tử lụy mông khai hối niệm Phật vãng sanh chi pháp, kỳ lý thậm minh, hựu khủng  bệnh  lai  tử  chi  thời,  tâm  thức  tán  loạn,  nhưng  lự tha nhân hoặc động chánh niệm, vong thất tịnh nhân, Phục vọng trùng thị quy kính chi phương, tỉ thoát trầm luân chi khổ.
Sư viết: Thiện tai vấn dã. Phàm nhất thiết nhân, mạng chung dục sanh Tịnh độ, tu thị bất đắc phạ tử, thường niệm thử thân đa khổ, bất tịnh, ác nghiệp chủng chủng giao triền. Nhược đắc xả thử uế hình, siêu sanh tịnh độ, thọ vô lượng khoái lạc, giải thoát sanh tử khổ thú, nãi thị xứng ý chi sự, như thoát tệ y đắc hoán trân phục. Đãn đương phóng hạ thân tâm, mạc sanh luyến trước.
Phàm ngộ hữu bệnh chi thời, tiện niệm vô thường nhất tâm đãi tử. Đinh chúc gia nhân, cập khán bệnh nhân, vãng lai vấn hậu nhân, phàm lai ngã tiền vị ngã niệm Phật, bất đắc thuyết nhãn tiền nhàn tạp chi thoại. Gia trung trường đoản chi sự, diệc bất tu nhuyễn ngôn an úy, chúc nguyện an lạc, thử giai hư hoa vô ích chi ngữ.
Nhược  bệnh  trọng  tương  chung  chi  tế,  thân  thuộc  bất đắc thùy lệ khốc khấp, cập phát ta thán áo não chi thanh,

* Trang 1239 *
device

嗟嘆懊惱之聲惑亂心神失其正念。但當同聲念佛助其往生,待氣盡了多時,方可哀泣。
            纔有絲毫戀世閒心,便成罣疑礙,不得解脫。若得明曉淨土之人,頻來策勵極爲大幸。
            若依此者,决定超生卽無疑也。
            又問曰。求醫服藥還可用否。
            答。求醫服藥初不相妨。然藥者只能醫病不能醫命。命若盡時,藥豈奈何。若殺物命爲藥,切不可也。
            又問曰。求神祈福如何。
            答曰。人命長短生時以定,何假鬼神延之耶。若迷惑信邪,殺害眾生祭祀鬼神,但增罪業,反損壽矣。大命若盡,小鬼奈何。空自慞惶,俱無所濟,切宜謹之。當以抄寫此文貼向目前令時時見之,免致臨危忘失。
            又問曰。平生未曾念佛人,還用得否。
            答曰。此法僧,俗,男,女,未念佛人,用之皆得往生,决無疑矣。

* Trang 1240 *
device

hoặc loạn tâm thần thất kỳ chánh niệm. Đãn đương đồng thanh niệm Phật, trợ kỳ vãng sanh. Đãi khi tận liễu đa thời, phương khả ai khấp.
Tài hữu ty hào luyến thế gian tâm, tiện thành quái ngại, bất đắc giải thoát. Nhược đắc minh hiểu Tịnh độ chi nhân tần lai sách lệ cực vi đại hạnh.
Nhược y thử giả, quyết định siêu sanh tức vô nghi dã.
Hựu vấn viết: Cầu y phục dược hoàn khả dụng phủ?
Đáp: Cầu y phục dược sơ bất tương phương. Nhiên dược giả, chỉ năng y bệnh bất năng y mạng. Mạng nhược tận thời, dược khởi nại hà? Nhược sát vật mạng vi dược, thiết bất khả dã.
Hựu vấn viết: Cầu thần kỳ phước như hà?
Đáp viết: Nhân mạng trường đoản, sanh thời dĩ định, hà giả quỷ thần diên chi da? Nhược mê hoặc tín tà, sát hại chúng sanh tế tự quỷ thần, đãn tăng tội nghiệp phản tổn thọ hỹ. Đại mạng nhược tận, tiểu quỷ nại hà? Không tự chương hoàng câu vô sở tế, thiết nghi cẩn chi. Đương dĩ sao tả thử văn thiếp hướng mục tiền linh thời thời kiến chi, miễn trí lâm nguy vong thất.
Hựu vấn viết: Bình sanh vị tằng niệm Phật nhân, hoàn dụng đắc phủ?
Đáp  viết:  Thử  pháp  tăng,  tục,  nam,  nữ,  vị  niệm  Phật nhân, dụng chi giai đắc vãng sanh, quyết vô nghi hỹ.

* Trang 1241 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ