LOGO VNBET
“Trong  khi  còn  được  bình  an  vô  sự,  nên  tinh  tấn  niệm Phật, hết sức thọ trì, đó là lo cho việc lớn lúc lâm chung.
“Đó gọi là:
Một đường lồng lộng đến Tây phương,
Thẳng tắt về nhà không vấn vương.

Lâm chung tam nghi

Từ Chiếu Tông chủ, Tịnh độ thập môn cáo giới vân: Niệm Phật nhân, lâm chung tam nghi bất sanh Tịnh độ.
Nhất giả, nghi ngã sanh lai tác nghiệp cực trọng, tu hành nhật thiển, khủng bất đắc sanh.
Nhị giả, nghi ngã khiếm nhân trái phụ, hoặc hữu tâm nguyện vị liễu, cập tham sân si vị tức, khủng bất đắc sanh.
Tam giả, nghi ngã tuy niệm Di-đà, lâm mạng chung thời, khủng Phật bất lai nghinh tiếp.
Hữu  thử  tam  nghi,  nhân  nghi  thành  chướng,  thất  kỳ chánh niệm bất đắc vãng sanh.
Cố niệm Phật chi nhân, thiết yếu đế tín Phật kinh minh chỉ, vật sanh nghi tâm.

* Trang 1247 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ