LOGO VNBET
“Nếu có thể giữ tâm thường sáng suốt, niệm thường không thay đổi, ắt lòng nghi phải dứt sạch, chắc chắn được vãng sanh.
“Có thể nói là:
Vượt đường vạn dặm trong thoáng chốc,
Một chút lòng nghi, cách muôn trùng.

Lâm chung tứ quan

Tứ quan giả, Từ Chiếu Tông chủ, Tịnh độ thập môn cáo giới vân: Phàm phu tuy hữu tín tâm niệm Phật, duyên vị túc nghiệp chướng trọng, hiệp đọa địa ngục, thừa Phật lực cố ư sàng chẩm gian tương khinh hoán trọng. Nhược dã nhân bệnh khổ cố hối ngộ thân tâm, đương sanh Tịnh độ dã.
Vô  trí  chi  nhân  bất  liễu  thử  sự,  khước  ngôn  ngã  kim niệm Phật hựu hữu bệnh khổ, phản báng Di-đà. Nhân thử nhất niệm ác tâm kính nhập địa ngục. Thử thị nhất quan dã.
Nhị giả, tuy tắc trì giới niệm Phật, duyên vị khẩu đàm Tịnh độ, ý luyến Ta-bà, bất cầu xuất thế thiện căn, vị ái gia viên trưởng vượng. Dĩ trí lâm chung tao bệnh, phạ tử tham sanh, tín thọ đồng nhi hô thần hoán quỷ, thiêu tiền hóa mã, sát lục chúng sanh. Duyên thử tâm tà, vô Phật nhiếp hộ. Nhân thử lưu lãng, đọa lạc tam đồ, thị nhị quan dã.

* Trang 1251 *
device

三者,或因服藥須用酒鯹,或被親情遞相逼勸。此人無决定信,丧失善根,臨終追赴王前,任王判斷,是第三關也。
            四者,臨終之際,思惟活業,繫綴資財,愛戀眷屬,心放不下,失卻正念。故於家舍墮鬼趣中,以爲禍崇,或爲慳犬,或作蛇身,守護家庭,宛如在日,是爲四關也。
            是以楊提刑言。
愛不重不生娑婆,
念不一不生淨土。
            誠哉是言。
            凡修淨土者,要當酌實,蠲浮思,專想寂,念念彌陀,全身放下。但能堅此一念,便可碎彼四關,則淨土蓮臺的非遙矣。
            可謂。
一句彌陀無別念,
不勞彈指到西方。

* Trang 1252 *
device

Tam giả, hoặc nhân phục dược tu dụng tửu tinh, hoặc bị thân tình đệ tương bức khuyến. Thử nhân vô quyết định tín, táng thất thiện căn, lâm chung truy phó vương tiền, nhậm vương phán đoán, thị đệ tam quan dã.
Tứ giả, lâm chung chi tế, tư duy hoạt nghiệp, hệ chuế tư tài, ái luyến quyến thuộc, tâm phóng bất hạ, thất khước chánh niệm, cố ư gia xá đọa quỷ thú trung, dĩ vi họa sùng, hoặc vi xan khuyển, hoặc tác xà thân, thủ hộ gia đình, uyển như tại nhật, thị vi tứ quan dã.
Thị dĩ Dương Đề Hình ngôn:
Ái bất trọng bất sanh Ta-bà,
Niệm bất nhất bất sanh Tịnh độ.
Thành tai thị ngôn!
Phàm tu Tịnh độ giả, yếu đương chước thật, quyên phù tư, chuyên tưởng tịch, niệm niệm Di-đà, toàn thân phóng hạ. Đãn năng kiên thử nhất niệm, tiện khả toái bỉ tứ quan, tắc Tịnh độ liên đài đích phi diêu hỹ.
Khả vị:
Nhất cú Di-đà vô biệt niệm.
Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương.

* Trang 1253 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ