LOGO VNBET
Lợi ích vong nhân giới sát văn

Hoặc viết: Đa kiến thế nhân tử vong, bất tín Phật pháp hành sự, phản dĩ sát sanh biện tửu tiếp khách xuất tang, hà như?
Đáp viết: Nhân giả chi ngôn thậm thiện, ngô diệc bất năng cứu chi.
Viết: Hà vị dã?
Viết : Tham thực tửu nhục giả đa, chư Phật cứu tha bất đắc, huống ngã nhất nhân hồ.
Viết: Nhiên tuy như thị, diệc hữu tín giả hành chi.
Viết: Thiện tai, thiện tai. Bất kiến Địa ngục kinh vân: Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát bạch ngôn: Thế Tôn, ngã quán Diêm-phù chúng sanh, cử túc động bộ vô phi thị tội. Túng tu thiện sự, đa thối sơ tâm. Nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng  trưởng. Bất  phùng tri thức khuyến hóa  tu trì, triển chuyển thọ khổ bất tức.
Hựu  vân:  Nhược  nhân  phụ  mẫu  quyến  thuộc  mạng chung, nghi vị thiêát phước dĩ tư tiền lộ. Hoặc huyền phan cái,  cập  nhiên  du  đăng.  Hoặc  chuyển  độc  tôn  kinh.  Hoặc cúng dường Phật tượng. Nãi chí niệm Phật, Bồ Tát danh hiệu, lịch tại vong nhân nhĩ căn. Túng hữu tội nghiệp, diệc đắc tiêu trừ.

* Trang 615 *
device

更爲身死之後,七七日內,修齋念佛。能使亡者超昇,見存獲益。是故我今對佛世尊,及天龍八部人等,勸於閻浮提眾生。臨終之日,愼勿殺害,拜祭鬼神。
              何以故。無纖毫之力,利益亡人。但結罪緣,轉増深重。假使亡人在生修善,應得超昇,遇此陽眷惡緣,反墮惡道。何况不修之人能得脫苦。譬如有人,從遠地來,絶糧三日。所負擔物强過百斤。忽遇鄰人,更附少物。轉復困重。
              說是語時會中有一長者名曰大辦,合掌恭敬問地藏菩薩言。大士。南閻浮提眾生,命終之後,小大眷屬,爲修功德,乃至設齋,是命終人得解脫否。
              地藏答言。長者。我今爲未來現在一切眾生,乘佛威力,略說是事。
            汝今再問,利益愈多。若人命終之時得聞一佛名,一菩薩名,或經中一偈一句,不問有罪

* Trang 616 *
device

Cánh vị thân tử chi hậu, thất thất nhật nội, tu trai niệm Phật. Năng sử vong giả siêu thăng, kiến tồn hoạch ích. Thị cố ngã kim đối Phật Thế tôn, cập thiên long bát bộ nhân đẳng, khuyến ư Diêm-phù-đềchúng sanh. Lâm chung chi nhật, thận vật sát hại, bái tế quỷ thần.
Hà dĩ cố? Vô tiêm hào chi lực lợi ích vong nhân. Đãn kết tội duyên, chuyển tăng thâm trọng. Giả sử vong nhân tại sanh tu thiện, ưng đắc siêu thăng. Ngộ thử dương quyến ác duyên, phản đọa ác đạo. Hà huống bất tu chi nhân năng đắc thoát khổ? Thí như hữu nhân, tùng viễn địa lai, tuyệt lương tam nhật, sở phụ đảm vật, cường quá bách cân. Hốt ngộ lân nhân, cánh phụ thiểu vật. Chuyển phục khốn trọng.
Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất trưởng giả, danh viết Đại Biện, hiệp chưởng cung kính vấn Địa Tạng Bồ Tát ngôn: Đại sĩ, Nam Diêm-phù-đề chúng sanh, mạng chung chi hậu, tiểu đại quyến thuộc, vị tu công đức, nãi chí thiết trai, thị mạng chung nhân đắc giải thoát phủ?
Địa Tạng đáp ngôn: Trưởng giả! Ngã kim vị vị lai hiện tại, nhất thiết chúng sanh, thừa Phật oai lực, lược thuyết thị sự.
Nhữ kim tái vấn, lợi ích dũ đa. Nhược nhân mạng chung chi thời đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, hoặc kinh trung nhất kệ nhất cú, bất vấn hữu tội vô tội, tất đắc giải thoát. Tuy đắc giải thoát, thất phần chi trung nhi

* Trang 617 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ