LOGO VNBET
LỜI TỰA SÁCH QUY NGUYÊN TRỰC CHỈ
 
Sa-môn  Nhất  Nguyên  Tông  Bổn,  chùa  Diên Khánh ghi chép
Sa-môn Đạm Vân Phước Ân, chùa Bửu Vân và cư sĩ Lộc Viên đọc duyệt
Cư sĩ Không Chư đọc duyệt lần thứ hai
Sa-môn Luật Truyền soạn phần âm nghĩa
 
Tôi(1) thường  suy  nghĩ: Chỗ  lợi  hại  trong  việc tu hành có bốn điều. Một là thầy dạy không sáng suốt, tà kiến phát triển, làm mất đi sự chân thật. Hai là không thực hành theo giới luật, khiến cho giềng mối rối loạn, phạm vào những điều nghiêm cấm. Ba là không thấu hiểu giáo lý, biện luận sai lệch ý nghĩa, làm cho kẻ khác mê lầm. Bốn là không tu các hạnh nguyện, mê lạc vào đường tà, rơi xuống đường ma.
Do  những  điều  ấy  mà  rất  nhiều  nghĩa  lý  bị  rối  loạn, sửa đổi, làm cho những kẻ hậu học phải như đui như điếc,
______________________________
(1) Lời ngài Nhất Nguyên Tông Bổn.

* Trang 8 *
device

không  còn  thấy  nghe  được  Chánh  pháp,  thật  đáng  xót thương thay!
Ôi! Đạo Tổ từ lâu đã không truyền nối,(1)muốn cho người ta không lầm lạc thật là rất khó!
Nhất Nguyên này tuy chẳng đủ tài trí nhưng thật sự có lòng thương xót, nên cố sức tìm cầu trong Chánh giáo, đọc khắp các bản văn hay, rồi theo đó mà xác định lại tông chỉ chân chánh, trừ phá những luận thuyết sai lệch.
Nhân đó mà soạn ra quyển sách này, với mục đích phân biện rõ ràng mọi lẽ chánh tà, rộng khuyên mọi người cùng gắng sức tu trì.(2)
__________________________________
(1)Từ lâu đã không truyền nối: đây nói sự truyền nối theo cách trực tiếp như trước kia, lấy y bát làm tín vật. Cách truyền nối như thế đã dừng lại từ sau đời Lục Tổ Huệ Năng. Các Tổ sư đời sau chỉ còn “lấy tâm truyền tâm”, người chứng đạo tuy nhiều nhưng thảy đều tự biết, không lấy gì làm bằng cứ.
(2) Trong bản khắc gỗ, lời tựa này được đặt ở đầu quyển hạ, còn ở đầu sách là lời tựa của những lần khắc bản in lại, do nhiều vị khác viết ra và đưa thêm vào mỗi lần in. Chúng tôi xem kỹ nội dung thấy lời tựa này tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, và đặc biệt là do chính ngài Tông Bổn soạn ra, nên đã bỏ đi các bài khác mà thay vào bằng bài này.

* Trang 9 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ