LOGO VNBET
Long Hoa tam hội lược yếu thuyết

Nhất  Nguyên  yểm  quan  mặc  nhiên,  hữu  chúng  cư  sĩ khấu  quan  nhi  vấn  viết:  Long  Hoa  tam  hội  nhân  duyên, nguyện sư khai thị?
Đáp viết: Vân hà nhi trí vấn tư da?
Cư sĩ viết: Ngô đẳng tự ấu dĩ lai, trai giới niệm Phật, nguyện cầu Long Hoa thắng hội chứng thủ Bồ-đề, thị dĩ cố vấn.
Nhất Nguyên tiếu viết: Nhữ đẳng cầu sanh Tịnh độ, thử vấn thái trì? Cầu sanh Long Hoa, thử vấn thái tảo?
Cư sĩ viết: Hà vị trì, tảo hồ?
Nhất Nguyên viết: Tức tiện kim triêu thành Phật khứ, Lạc bang hóa chủ hựu hiềm trì, na kham cánh dục chi hồ giả. Quản thủ luân hồi một liễu kỳ, khởi bất thị thái trì dã?
Di-lặc Phật quá ngũ thập lục ức vạn tuế, phương năng giáng sanh Long Hoa. Khởi bất thị thái tảo dã?
Nhữ đẳng ký trì trai giới niệm Phật, chỉ hiệp kim sanh, tựu cầu Tịnh độ, tốc chứng Bồ-đề, hà đãi vị lai Long Hoa. Ngô đẳng tùy loại nhi ngôn, diệc phát thử nguyện.

* Trang 761 *
device

一元曰。不求淨土而求龍華,不知受了多少輪轉之苦。此願甚不相應。
居士曰。吾等蒙師决疑,今後徑求淨土。
              一元曰。但辦肯心必不相賺。
              居士曰。求生淨土之法,幸得聞乎。龍華三會之事,亦欲願聞。
              一元曰。備說則文繁,畧之又義闕。今特取羅什法師之譯經,而告衆人焉。
              自釋迦牟尼佛降生之時,人壽百歲爲始。過百年減一歲。減至三十歲時,人長三尺。饑饉災起。
              減至二十歲時,人長二尺,疾疫災起。減至十歲之時,人長一尺,刀兵災起。此乃謂之小三災之變相也。
              秖畱男女萬人,逃入山中爲種。彼時女子配人,五歲卽嫁,方爲減劫之極數也。
            復過百年増一歲,増至八萬四千歲時,名爲増劫之極數也。又過百年減一歲,減至八萬歲

* Trang 762 *
device

Nhất Nguyên viết: Bất cầu Tịnh độ, nhi cầu Long Hoa, bất tri thọ liễu đa thiểu luân chuyển chi khổ, thử nguyện thậm bất tương ưng.
Cư sĩ viết: Ngô đẳng mông sư quyết nghi, kim hậu kinh cầu Tịnh độ.
Nhất Nguyên viết: Đãn biện khẳng tâm, tất bất tương trám.
Cư sĩ viết: Cầu sanh Tịnh độ chi pháp hạnh đắc văn hồ?
Long Hoa tam hội chi sự, diệc dục nguyện văn.
Nhất Nguyên viết: Bị thuyết tắc văn phiền, lược chi hựu nghĩa khuyết, kim đặc thủ La-thập Pháp sư chi dịch kinh, nhi cáo chúng nhân yên.
Tự Thích-ca Mâu Ni Phật giáng sanh chi thời, nhân thọ bách tuế vi thủy, quá bách niên giảm nhất tuế. Giảm chí tam thập tuế thời, nhân trường tam xích, cơ cận tai khởi.
Giảm chí nhị thập tuế thời, nhân trường nhị xích, tật dịch tai khởi. Giảm chí thập tuế chi thời, nhân trường nhất xích, đao binh tai khởi.
Thử nãi vị chi tiểu tam tai chi biến tướng dã.
Chỉ lưu nam nữ vạn nhân, đào nhập sơn trung vi chủng. Bỉ thời nữ tử phối nhân, ngũ tuế tức giá, phương vi giảm kiếp chi cực số dã.
Phục quá bách niên tăng nhất tuế, tăng chí bát vạn tứ thiên tuế thời, danh vi tăng kiếp chi cực số dã. Hựu quá

* Trang 763 *
device

時,彌勒佛方乃降生於翅頭末國城中。大婆羅門家託胎。
              父名修梵摩,母名梵摩跋提。彌勒雖處胞胎,如在天宮無異。塵垢不障,自然化生。身長三十二丈,胷廣十丈,靣長五丈。具八萬四千相好光明,眾生見之無有厭足。
              其國有轉輪王,名曰穰佉,廣行十善,教導人民。人民感化無不欽崇。壽年皆八萬歲,身長一十六丈。相貌端嚴無復醜陋。女子配人,五百歲方嫁。
              彼時無有災患,亦無寒暑。門戸不關,亦無盗賊。衣服化生不須勞苦。金銀七寶滿藏,無人視之。其地平正無有丘坑。地上有樹,形如金龍。龍上開華,故曰龍華勝會。
            人民受用境界,猶如自在天宮,忉利天上。只有三病不得純受快樂。一者飲食。二者便利。三者衰老。

* Trang 764 *
device

Bách niên giảm nhất tuế, giảm chí bát vạn tuế thời, Di-lặc Phật phương nãi giáng sanh ư Sí-đầu-mạtquốc thành trung, đại bà-la-môn gia thác thai.
Phụ  danh Tu-phạm-ma,  mẫu  danh Phạm-ma  Bạt-đề. Di-lặctuy xử bào thai, như tại thiên cung vô dị. Trần cấu bất chướng, tự nhiên hóa sanh, thân trường tam thập nhị trượng, hung quảng thập trượng, diện trường ngũ trượng, cụ bát vạn tứ thiên tướng hảo quang minh, chúng sanh thị chi vô hữu yếm túc.
Kỳ  quốc  hữu  Chuyển  luân  vương  danh  viết Nhương-khư, quảng hành thập thiện, giáo đạo nhân dân. Nhân dân cảm hóa vô bất khâm sùng, thọ niên giai bát vạn tuế, thân trường  nhất  thập  lục  trượng,  tướng  mạo  đoan  nghiêm  vôphục xú lậu. Nữ tử phối nhân, ngũ bách tuế phương giá.
Bỉ thời vô hữu tai hoạn, diệc vô hàn thử, môn hộ bất quan, diệc vô đạo tặc, y phục hóa sanh, bất tu lao khổ, kim ngân thất bảo mãn tạng, vô nhân thị chi. Kỳ địa bình chánh, vô hữu khưu khanh, địa thượng hữu thọ, hình như kim long, long thượng khai hoa, cố viết Long Hoa thắng hội.
Nhân dân thọ dụng cảnh giới, du như Tự tại thiên cung, Đao-lợi thiên thượng. Chỉ hữu tam bệnh, bất đắc thuần thọ khoái lạc. Nhất giả ẩm thực, nhị giả tiện lợi, tam giả suy lão.

* Trang 765 *
device

若便利時,其地自然裂開,過已還合,生赤蓮華蔽其穢氣。
              人命將終,自詣塚間而死。神識生天,不墮惡趣。何以故。彼土人民皆修十善,是故多生天上。
              彌勒佛初會說法,九十六億人得阿羅漢,三十六萬天人八部,發無上菩提心。復有多衆得三乘四果。
              第二大會說法。九十四億人得阿羅漢。六十四億天人八部,發菩提心。復有多衆得二乘四果。
              第三大會說法。九十二億人得阿羅漢。三十四億天人八部,發菩提心。復有多衆得二乘四果。
              彌勒住世六萬歲,說法度生。般涅槃後,正法住世亦復如是。像法住世亦復如是。龍華三會之事,畧說如斯。其餘妙義,備在經文,不及盡述。                                                  
            居士曰。小三災灾,三會之事,固已聞乎。再勞尊師開示大小劫,大三災之事相也。

* Trang 766 *
device

Nhược tiện lợi thời, kỳ địa tự nhiên liệt khai, quá dĩ hoàn hiệp, sanh xích liên hoa, tế kỳ uế khí.
Nhân  mạng  tương  chung,  tự  nghệ  trủng  gian  nhi  tử. Thần thức sanh thiên, bất đọa ác thú. Hà dĩ cố? Bỉ độ nhân dân, giai tu thập thiện, thị cố đa sanh thiên thượng.
Di-lặc Phật sơ hội thuyết pháp, cửu thập lục ức nhân đắc A-la-hán, tam thập lục vạn thiên nhân bát bộ phát vô thượng Bồ-đề tâm, phục hữu đa chúng đắc Tam thừa Tứ quả.
Đệ nhị đại hội thuyết pháp, cửu thập tứ ức nhân, đắc A-la-hán, lục thập tứ ức thiên nhân bát bộ phát Bồ-đề tâm, phục hữu đa chúng đắc Nhị thừa Tứ quả.
Đệ tam đại hội thuyết pháp, cửu thập nhị ức nhân, đắc A-la-hán, tam thập tứ ức thiên nhân bát bộ phát Bồ-đề tâm. Phục hữu đa chúng đắc nhị thừa tứ quả.
Di-lặc trụ  thế  lục  vạn  tuế,  thuyết  pháp  độ  sanh.  Bát Niết-bàn hậu, chánh pháp trụ thế, diệc phục như thị. Tượng pháp trụ thế, diệc phục như thị.
Long Hoa tam hội chi sự, lược thuyết như tư. Kỳ dư diệu nghĩa bị tại kinh văn, bất cập tận thuật.
Cư sĩ viết: Tiểu tam tai, tam hội chi sự, cố dĩ văn hồ. Tái lao tôn sư khai thị, đại tiểu kiếp, đại tam tai chi sự tướng dã.

* Trang 767 *
device

一元曰。然吾語汝。汝等諦聽焉。夫小劫也,前已言矣。今復詳明。人從十歲而起。過百年増一歲,増至八萬四千歲時,名爲増劫之極。
              復過百年減一歲,減至十歲之時,名爲減劫之極。如是一増一減爲一小劫。如是二十番増減爲一中劫。成住壞空,各具二十番増減爲一大劫。
              一大劫盡,有一火災,壞至初禪。如是七火,有一水災壞至二禪。起七七,四十九番大火,則有七番大水,又七番大火,乃有風災壞至三禪。
              凢五十六番大火壞初禪,七番大水壞二禪,一番大風壞三禪。總有六十四大劫爲大三災始終之事相也。
              古德云。
六欲諸天具五衰,
三禪尙自有風災。
直饒修到非非想,
也則不如歸去來。

* Trang 768 *
device

Nhất  Nguyên  viết:  Nhiên,  ngô  ngứ  nhữ,  nhữ  đẳng  đế thính  yên.  Phù  tiểu  kiếp  giả,  tiền  dĩ  ngôn  hỹ.  Kim  phục tường minh. Nhân tùng thập tuế nhi khởi. Quá bách niên tăng nhất tuế, tăng chí bát vạn tứ thiên tuế thời, danh vi tăng kiếp chi cực.
Phục quá bách niên giảm nhất tuế, giảm chí thập tuế chi thời, danh vi giảm kiếp chi cực. Như thị nhất tăng nhất giảm, vi nhất tiểu kiếp. Như thị nhị thập phiên tăng giảm, vi nhất trung kiếp. Thành trụ hoại không, các cụ nhị thập phiên tăng giảm, vi nhất đại kiếp.
Nhất đại kiếp tận, hữu nhất hỏa tai, hoại chí sơ thiền. Như thị thất hỏa, hữu nhất thủy tai hoại chí nhị thiền. Khởi thất thất, tứ thập cửu phiên đại hỏa, tắc hữu thất phiên đại thủy, hựu thất phiên đại hỏa, nãi hữu phong tai, hoại chí tam thiền.
Phàm  ngũ  thập  lục  phiên  đại  hỏa  hoại  sơ  thiền,  thất phiên đại thủy hoại nhị thiền, nhất phiên đại phong hoại tam thiền. Tổng hữu lục thập tứ đại kiếp, vi đại tam tai, thủy chung chi sự tướng dã.
Cổ đức vân:
Lục dục chư thiên cụ ngũ suy.
Tam thiền thượng tự hữu phong tai.
Trực nhiêu tu đáo phi phi tưởng.
Dã tắc bất như quy khứ lai.

* Trang 769 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ