LOGO VNBET
Long Thư cư sĩ dâm sát thuyết

Ẩm  thực,  nam  nữ,  nhân  chi  đại  dục  tồn  yên.  Chế  chi nhược vô, tư vi thánh nhân. Tiết nhi bất túng, khả vi hiền nhân. Túng nhi bất tiết, thị vi hạ ngu.
Cái thử nhị giả, giai tạo nghiệp chi sở. Sát sanh dĩ tư khẩu phúc, phi tạo tội nhi hà? Dâm dục dĩ táng thiên chân, phi tạo tội nhi hà?
Huống nhị giả cánh tương trợ phát. Nhân mỹ ẩm thực tắc huyết khí thạnh. Huyết khí thạnh tắc dâm dục đa. Dâm dục đa tắc phản tổn huyết khí. Huyết khí tổn tắc hựu lại ẩm thực dĩ tư bổ. Thị nhị giả cánh tương tạo tội dã.
Nhược dục tỉnh khẩu phúc, tất tiên tiết dâm dục. Nhược năng tiết dâm dục, tức khả tỉnh khẩu phúc. Thử nãi an thân diên niên chi đạo.
Nhược năng tiết nhi tuyệt chi, tắc thô lệ diệc tự mỹ hỹ. Nhược túng chi tắc nhân sanh thọ dụng chi số hữu hạn, hạn tận tắc tảo chung dã.
Từ Giác thiền sư vân:
Ẩm thực ư nhân nhật nguyệt trường.
Tinh thô tùy phận tắc cơ sang.
Tài quá tam thốn thành hà vật?
Bất dụng tương tâm tế hiệu lương.

* Trang 1115 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ