LOGO VNBET
thanh tịnh. Khi ấy, Phật A-di-đàvới ta đồng một thể, không khác gì nhau; ta với Phật A-di-đàxưa nay vốn chẳng phải hai, chưa từng phân biệt. Đó chính là sự cảm ứng tương thông trong đạo, như mẹ con gặp nhau; sự và lý đều rõ ràng, tánh và tướng đều gồm đủ.
_______________________________________
do hành động; và ý nghiệp, nghiệp tạo do ý tưởng. 
Long Thư Cư sĩ khẩu nghiệp khuyến giới văn

Cư sĩ viết: Khẩu tụng Phật danh, như thổ châu ngọc. Thiên đường Phật quốc chi báo. Khẩu thuyết thiện sự, như phún  thanh  hương,  xưng  nhân  trưởng  đồng.  Khẩu  tuyên giáo hóa, như phóng quang minh, phá nhân mê ám.
Khẩu ngữ thành thật, như thư bố bạch. Thật tế nhân dụng. Khẩu đàm vô ích, như tước mộc tiết, bất như mặc dĩ dưỡng khí. Khẩu ngôn khi trá, như mông hãm tỉnh, hành tắc ngộ nhân. Khẩu hảo hý hước, như điệu đao kiếm hữu thời thương nhân. Khẩu xưng ác sự, như xuất xú khí, thuyết nhân đoản đồng. Khẩu đạo uế ngữ, như lưu thư trùng, địa ngục súc sanh chi báo.
Nhân sanh bất quá thân khẩu ý nghiệp. Sát, đạo, dâm vi thân tam nghiệp. Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu

* Trang 341 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ