LOGO VNBET
Tông Trạch ghi tên xong, người ấy lại nói: “Tiện thể cũng xin ghi tên anh tôi.” Tông Trạch này hỏi rằng: “Anh ngài tên chi?” Đáp rằng: “Tên là Phổ Hiền.” Nói xong, liền biến mất.
Tông Trạch này tỉnh giấc, tìm hỏi những vị đạo đức cao niên,  đều  nói  rằng:  Ở  phẩm  Ly  thế  gian  trong  kinh  Hoa Nghiêm(1)có tên hai vị Đại Bồ Tát ấy. Tông Trạch nghĩ rằng: “Người Phật tử làm Phật sự, tuyên dương pháp Phật giúp vào việc giáo hóa, ắt có thánh hiền ngầm giúp. Vậy thì người dự Hội này, há phải duyên nhỏ hay sao? Nay tôn hai vị Đại Bồ Tát đứng đầu trong Hội này.
Than  ôi!  Bậc  Đại  Thánh  còn  tôn  sùng  pháp  Tịnh  độ, huống chi hạng phàm phu đang tu pháp tham thiền, há lại nên khinh thường mà bỏ qua hay sao?
_________________________________
(1)Tức là phẩm thứ 33, thuộc quyển 36, kinh Hoa Nghiêm (大方廣佛華嚴經) 


Long Thư Vương cư sĩ khuyến nhân kính tu Tịnh độ văn

Thế hữu chuyên ư tham thiền giả, chỉ thuyết duy tâm Tịnh độ, khởi phục cánh hữu Tịnh độ, tự tánh Di-đà, bất tất cánh hữu Di-đà.
Giai thất chi hỹ. Hà tắc? Thử ngôn thậm cao, thiết khủng bất dị đáo. Bỉ Tây phương Tịnh độ, vô tham, vô luyến, vô sân, vô si. Ngô tâm năng vô tham, vô luyến, vô sân, vô si hồ?

* Trang 235 *
device

彼西方淨土思衣得衣,思食得食。欲靜則靜,欲去則去。吾思衣而無衣,則寒惱其心。思食而無食,則饑惱其心。欲靜而不得靜,則羣動惱其心。欲去而不得去,則繫累惱其心。
            是所未唯心淨土者,誠不易到也。
            彼阿彌陀佛福慧具足,神通廣大,變地獄爲蓮華,易於反掌。觀無盡之世界,俱在目前。吾之障重,恐墮地獄,况能變作蓮華乎。隔壁之事,猶不能見,况能見無盡世界乎。
            ,誠不易到也。
            今之叅禪之人,鳥得忽淨土而不修,捨阿彌而不欲見乎。
            大阿彌陀經云。十方有無量菩薩往生阿彌陀佛國。彼菩薩尙欲往生,我何人哉不欲生彼。是果勝於諸菩薩乎。
            由此言之,唯心淨土,自性彌陀者,大而不要,高而不切。修未到者,誤人多矣。
            略舉數條,以爲證之。

* Trang 236 *
device

Bỉ Tây phương Tịnh độ, tư y đắc y, tư thực đắc thực, dục tĩnh tắc tĩnh, dục khứ tắc khứ. Ngô tư y nhi vô y, tắc hàn não kỳ tâm. Tư thực nhi vô thực, tắc cơ não kỳ tâm. Dục tĩnh nhi bất đắc tĩnh, tắc quần động não kỳ tâm. Dục khứ nhi bất đắc khứ, tắc hệ lụy não kỳ tâm.
Thị sở vị duy tâm Tịnh độ giả, thành bất dị đáo dã.
Bỉ A-di-đàPhật, phước huệ cụ túc, thần thông quảng đại, biến địa ngục vi liên hoa, dị ư phản chưởng. Quán vô tận  chi  thế  giới,  câu  tại  mục  tiền.  Ngô  chi  chướng  trọng, khủng đọa địa ngục, huống năng biến tác liên hoa hồ. Cách bích chi sự, du bất năng kiến, huống năng kiến vô tận thế giới hồ?
Thị sở vị tự tánh A-di giả, thành bất dị đáo dã.
Kim chi tham thiền chi nhân, điểu đắc hốt Tịnh độ nhi bất tu, xả A-di nhi bất dục kiến hồ?
Đại A-di-đàKinh vân: Thập phương hữu vô lượng Bồ Tát  vãng  sanh A-di-đà Phật  quốc.  Bỉ  Bồ  Tát  thượng  dục vãng sanh, ngã hà nhân tai bất dục sanh bỉ. Thị quả thắng ư chư Bồ Tát hồ?
Do thử ngôn chi, duy tâm Tịnh độ, tự tánh Di-đàgiả, đại nhi bất yếu, cao nhi bất thiết. Tu vị đáo giả, ngộ nhân đa hỹ.
Lược cử sổ điều, dĩ vi chứng chi.

* Trang 237 *
device

靑草堂,後身曾魯公。喆老,後身多憂苦。古老,後身耽富貴。法華尼,後身作官妓。皆是不信西方,展轉輪迴受苦。
            此等若修西方,决定上品上生。秖因不信,反成弊矣。不若腳踏實地,持誦修行,則得徑生淨土,直脫輪迴。與虛言無實者,天地相遠矣。
            或曰。叅禪固難見性,學仙何如。
            。不修淨土而欲學仙。是捨目前之美玉,而求不可必得之碔砆,豈不惑哉。
            何則。按楞嚴經云。有十種仙,皆夀千萬歲,數盡復入輪迴,爲不曾了得眞性。故與六道眾生同名七趣,是皆輪迴中人也。世人學仙者,萬不得一。縱使得之,亦不免輪迴。爲著於形神,而不能捨去也。且形神者,乃眞性中所現之妄想,非爲眞實。
            故寒山詩云。

* Trang 238 *
device

Thanh Thảo đường, hậu thân Tăng Lỗ Công. Triết Lão, hậu thân đa ưu khổ. Cổ lão, hậu thân đam phú quý. Pháp Hoa ni, hậu thân tác quan kỹ. Giai thị bất tín Tây phương, triển chuyển luân hồi thọ khổ.
Thử đẳng nhược tu Tây phương, quyết định thượng phẩm thượng sanh. Kỳ nhân bất tín, phản thành tệ hỹ. Bất nhược cước đạp thật địa, trì tụng tu hành. Tắc đắc kính sanh Tịnh độ, trực thoát luân hồi. Dữ hư ngôn vô thật giả, thiên địa tương viễn hỹ.
Hoặc viết: Tham thiền cố nan kiến tánh, học tiên hà như?
Đáp viết: Bất tu Tịnh độ, nhi dục học tiên. Thị xả mục tiền chi mỹ ngọc, nhi cầu bất khả tất đắc chi vũ phu, khởi bất hoặc tai?
Hà  tắc?  Án  Lăng  Nghiêm  kinh  vân,  hữu  thập  chủng tiên, giai thọ thiên vạn tuế, số tận phục nhập luân hồi, vị bất tằng liễu đắc chân tánh. Cố dữ lục đạo chúng sanh, đồng danh thất thú, thị giai luân hồi trung nhân dã.
Thế nhân học tiên giả, vạn bất đắc nhất. Túng sử đắc chi, diệc bất miễn luân hồi. Vị trước ư hình thần, nhi bất năng xả khứ dã. Thả hình thần giả, nãi chân tánh trung sở hiện chi vọng tưởng, phi vi chân thật.
Cố Hàng Sơn thi vân:

* Trang 239 *
device

饒汝得仙人,
恰似守屍鬼。
            非若佛家之生死自如,而無所拘也。近自數百年來得仙者唯鍾離,呂公。而學鍾離,呂公者,豈止千萬。自予親知閒,數亦不少。終皆死亡,埋于下土。是平生空費心力,終無所益也。
            豈不聞洞賓飛劍斬黃龍,卻被黃龍降伏。及見黃龍禪師,方悟眞性了道。
            遂說一偈云。
棄卻瓢囊擊碎琴,
如今不戀汞中金。
自從一見黃龍後,
始覺從前錯用心。
            是也。
            又不聞後魏,曇鸞法師,初自陶隱君得仙經十卷。鸞欣然自得,以爲神仙必可致也。後遇僧菩提流支,問曰。佛道有長生乎。能卻老爲不死乎。
            支曰。長生不死,吾佛道也。

* Trang 240 *
device

Nhiêu nhữ đắc tiên nhân.
Cáp tợ thủ thi quỷ.
Phi nhược Phật gia chi sanh tử tự như, nhi vô sở câu dã. Cận tự số bách niên lai, đắc tiên giả, duy Chung Ly, Lữ Công. Nhi học Chung Ly, Lữ Công giả, khởi chỉ thiên vạn. Tự dư thân tri gian, số diệc bất thiểu. Chung giai tử vong, mai vu hạ thổ. Thị bình sanh không phí tâm lực, chung vô sở ích dã.
Khởi  bất  văn  Đồng  Tân  phi  kiếm  trảm  Huỳnh  Long, khước  bị  Huỳnh  Long  hàng  phục.  Cập  kiến  Huỳnh  Long thiền sư, phương ngộ chân tánh liễu đạo.
Toại thuyết nhất kệ vân:
Khí khước biều nang kích toái cầm.
Như kim bất luyến cống trung kim.
Tự tùng nhất kiến Huỳnh Long hậu.
Thủy giác tùng tiền thố dụng tâm.
Thị dã.
Hựu bất văn Hậu Ngụy, Đàm Loan Pháp sư. Sơ tự Đào Ẩn Quân đắc tiên kinh thập quyển. Loan hân nhiên tự đắc, dĩ vi thần tiên tất khả trí dã.
Hậu  ngộ  tăng Bồ-đề Lưu-chi,  vấn  viết:  Phật  đạo  hữu trường sanh hồ? Năng khước lão vi bất tử hồ?
Chi viết: Trường sanh bất tử, ngô Phật đạo dã.

* Trang 241 *
device

遂以十六觀經與之,云。汝可誦此,則三界無復生,六道無復往。盈虛消息,禍福成敗,無得而至。其爲夀也,有劫石焉。有河沙焉。沙石之數有限,夀量之數無竆。此吾金仙氏之長生也。
            鸞深信之,遂焚仙經,而專修觀經,雖寒暑之戀,疾病之來,亦不解怠。
            魏主憐其志尙。又嘉其自行化他,流傳甚廣,號爲神鸞。
            一日告弟子曰。地獄諸苦,不可以不懼。九品淨業,不可以不修。
            因令弟子高聲念阿彌陀佛,鸞西向閉目,叩頭而亡。是時僧俗同聞管絃絲竹之聲,從西而來,良久乃止。
            由此觀之,淨土法門最爲捷徑。况神仙者,有所得則甚秘而不傳,以謂泄天機而有罪。佛法門唯恐傳之不廣,直欲度盡眾生而後已。是其慈悲廣大,不易測量,非神仙之可比也。

* Trang 242 *
device

Toại dĩ Thập lục quán kinh dữ chi, vân: Nhữ khả tụng thử, tắc tam giới vô phục sanh, lục đạo vô phục vãng. Doanh hư tiêu tức, họa phước thành bại, vô đắc nhi chí. Kỳ vi thọ dã, hữu kiếp thạch yên, hữu hà sa yên. Sa thạch chi số hữu hạn,  thọ  lượng  chi  số  vô  cùng.  Thử  ngô  kim  tiên  thị  chi trường sanh dã.
Loan thâm tín chi, toại phần tiên kinh, nhi chuyên tu quán kinh, tuy hàn thử chi luyến, tật bệnh chi lai, diệc bất giải đãi.
Ngụy Chúa lân kỳ chí thượng. Hựu gia kỳ tự hành hóa tha, lưu truyền thậm quảng, hiệu vi Thần Loan.
Nhất nhật cáo đệ tử viết: Địa ngục chư khổ, bất khả dĩ bất cụ. Cửu phẩm tịnh nghiệp, bất khả dĩ bất tu.
Nhân  linh  đệ  tử  cao  thanh  niệm A-di-đà Phật,  luyến Tây hướng bế mục, khấu đầu nhi vong. Thị thời tăng tục đồng văn quản huyền ti trúc chi thanh, tùng tây nhi lai, lương cửu nãi chỉ.
Do  thử  quán  chi,  Tịnh  độ  pháp  môn  tối  vi  tiệp  kính. Huống thần tiên giả, hữu sở đắc tắc thậm bí nhi bất truyền, dĩ vị tiết thiên cơ nhi hữu tội. Phật pháp môn duy khủng truyền chi bất quảng. Trực dục độ tận chúng sanh nhi hậu dĩ. Thị kỳ từ bi quảng đại, bất dị trắc lượng, phi thần tiên chi khả tỷ dã.

* Trang 243 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ