LOGO VNBET
Một bao da chứa thịt, máu, xương...
Gọi là xinh đẹp, ấy dối lường.
Xưa nay quân tử đều ôm ấp,
Trăm tuổi nào ai thoát mộ đường?
Nếu thường suy xét như vậy thì có thể tự mình giảm bớt sự dâm dục.
Nếu quả thật thấu hiểu được cả hai điều này, thì đời sống không do đâu mà phải chịu tật bệnh, chết yểu. Đến sau khi bỏ thân này, cũng không do đâu mà rơi vào những cảnh giới địa ngục, súc sanh.
Người tu Tịnh độ phải hết sức cẩn thận giữ gìn đối với hai việc này. 
Lý sự viên đốn thuyết

Thiên  chân  Phật  bất  tùng  ngoại  lai,  nhất  thiết  chúng sanh các các cụ hữu, đãn do hư vọng lưu chuyển, nhị chướng phú tế bất năng liễu tri.
Cố Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, chứng đại viên giác. Ư vô phân biệt trí, chiếu chân như lý. Ư kim cang đạo trung, đoạn tận phiền não sở tri nhi chướng. Ư giải thoát đạo trung, hiển xuất thanh tịnh pháp thân, như dụng dược ma kính dã.

* Trang 1119 *
device

永明壽禪師云。心爲法界之宗。一切諸法心爲上首。若知於心,則能得知一切諸法。
            大灌頂經云。禪思比丘無他想念,唯守一法然後見心。
            桐江瑛法師云。心焉,心焉。本自天然。卓爾獨立,湛寂孤堅。妙中至妙,玄中又玄。無來無去,不變不遷。由體明覺,遂生諸緣。鏡含萬象,海納百川。收之兮,神潛方寸。舒之兮,光充大千。變化自在,作用無邊。乃生乃佛,爲實爲權。迷之則浩浩不返,悟之則了了相傳。
            釋云。一法爲宗,諸法無寄。他緣自絶,妙性顯然。志當歸一,而何智不明。尋流得源,而何疑不釋。撮要之旨,斯莫大焉。
            書云。精一無二,唯精唯一。先治身心,後治家國。
            經云。常正其心,不事餘學。
            孟子曰。學問之道無他,求其放心而已矣。
            古人云。覺得心放,便是工夫。不怕念起,

* Trang 1120 *
device

Vĩnh Minh Thọ thiền sư vân: Tâm vi pháp giới chi tông, nhất thiết chư pháp tâm vi thượng thủ. Nhược tri ư tâm, tắc năng đắc tri nhất thiết chư pháp.
Đại Quán Đảnh kinh vân: Thiền Tư tỳ-kheo vô tha tưởng niệm, duy thủ nhất pháp nhiên hậu kiến tâm.
Đồng Giang Anh pháp sư vân: Tâm yên tâm yên, bổn tự thiên nhiên. Trác nhĩ độc lập, trạm tịch cô kiên. Diệu trung chí diệu, huyền trung hựu huyền. Vô lai vô khứ, bất biến bất thiên. Do thể minh giác, toại sanh chư duyên. Kính hàm vạn tượng, hải nạp bách xuyên. Thâu chi hề, thần tiềm phương thốn. Thư chi hề, quang sung đại thiên. Biến hóa tự tại, tác dụng vô biên. Nãi sanh nãi Phật, vi thật vi quyền. Mê  chi  tắc  hạo  hạo  bất  phản,  ngộ  chi  tắc  liễu  liễu  tương truyền.
Thích  viết:  Nhất  pháp  vi  tông,  chư  pháp  vô  ký.  Tha duyên tự tuyệt, diệu tánh hiển nhiên. Chí đương quy nhất, nhi hà trí bất minh? Tầm lưu đắc nguyên, nhi hà nghi bất thích? Toát yếu chi chỉ, tư mạc đại yên.
Thư vân: Tinh nhất vô nhị, duy tinh duy nhất. Tiên trị thân tâm, hậu trị gia quốc.
Kinh vân: Thường chánh kỳ tâm, bất sự dư học.
Mạnh tử viết: Học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỹ.
Cổ nhân vân: Giác đắc tâm phóng, tiện thị công phu,

* Trang 1121 *
device

唯恐覺遲。覺速止速,二妙相宜。知非改過,蘧顏可師。
            楞嚴經云。佛語心爲宗。降心成道,萬行俱成。唯心之理,不可忘也。始知得地,萬物皆生。得理,萬行皆成。
            裴相國云。心者,萬物之總也。分而爲戒定慧,開而爲六度,散而爲萬行。萬行未嘗離一心。一心未嘗違萬行。故曰萬行顯眞宗也。
            宗鏡云。理行相資,闕一不可。有爲雖僞,棄之則佛道難成。無爲雖眞,執之則慧性不朗。
            是故文殊以理印行,差別之道無虧。普賢以行會理,根本之門不廢。
            若違事而推理,墮聲聞之愚。若離理而行事,同凡夫之執。理事兼行,是爲大乘菩薩也。
            又云。若人欲成大覺,必須行乎中道。中道者,不偏不倚也。不偏於空,不倚於有。有亦不著,無亦不空。斯乃謂之中道也。

* Trang 1122 *
device

Bất phạ niệm khởi, duy khủng giác trì. Giác tốc chỉ tốc, nhị diệu tương nghi. Tri phi cải quá, Cừ Nhan khả sư.
Lăng Nghiêm kinh vân: Phật ngữ tâm vi tông. Hàng tâm thành đạo, vạn hạnh câu thành. Duy tâm chi lý, bất khả vong dã. Thủy tri đắc địa vạn vật giai sanh, đắc lý vạn hạnh giai thành.
Bùi tướng quốc vân: Tâm giả, vạn vật chi tổng dã. Phân nhi  vi  giới,  định,  huệ,  khai  nhi  vi  lục  độ,  tán  nhi  vi  vạn hạnh. Vạn hạnh vị thường ly nhất tâm, nhất tâm vị thường vi vạn hạnh. Cố viết vạn hạnh hiển chân tông dã.
Tông kính vân: Lý hành tương tư, khuyết nhất bất khả. Hữu vi tuy ngụy, khí chi tắc Phật đạo nan thành. Vô vi tuy chân, chấp chi tắc huệ tánh bất lãng.
Thị cố Văn-thù dĩ lý ấn hành, sai biệt chi đạo vô khuy. Phổ Hiền dĩ hành hội lý, căn bổn chi môn bất phế.
Nhược vi sự nhi suy lý, đọa Thanh văn chi ngu. Nhược ly lý nhi hành sự, đồng phàm phu chi chấp. Lý sự kiêm hành, thị vi Đại thừa Bồ Tát dã.
Hựu vân: Nhược nhân dục thành đại giác tất tu hành hồ trung đạo. Trung đạo giả, bất thiên bất ỷ dã. Bất thiên ư không, bất ỷ ư hữu. Hữu diệc bất trước, vô diệc bất không. Tư nãi vị chi trung đạo dã.

* Trang 1123 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ