LOGO VNBET
Lai mà hóa làm thuốc độc của ma? Tội ấy thật không thể tha thứ.
“Bọn thầy tà như vậy, ắt phải vào địa ngục nhanh như tên bắn!
“Kính khuyên những người hậu học phải nhớ lấy, nhớ lấy! Trân trọng, trân trọng!”
Ly tướng hiển tánh, vãng sanh Tịnh độ thuyết

Hoặc vấn viết: Nữ nhân niệm Phật, đắc sanh Tịnh độ phủ?
Nhất Nguyên viết: Thị hà ngôn dư? Anh vũ, cù dục niệm Phật thượng đắc vãng sanh, huống ư nhân hồ?
Hoặc viết: Nữ hữu thập ác, vân hà tiện đắc vãng sanh?
Nhất sơ sanh phụ mẫu bất hỷ. Nhị cử dưỡng thị vô tư vị. Tam tâm thường úy nhân. Tứ phụ mẫu ưu giá. Ngũ phụ mẫu sanh ly. Lục úy phu hỷ nộ. Thất hoài sản thậm nan. Bát tiểu vi phụ mẫu kiểm lục. Cửu trung vi phu chủ chế cấm. Thập lão vi nhi tôn sở ha. Tùng sanh chí chung, bất đắc tự tại.

* Trang 1089 *
device

又有五障。一者不得作梵天王。二者帝釋。三者魔王。四者轉輪聖王。五者佛身。云何女身速得成佛。
            答曰。若論相說,果乃有之。若言性宗,卽無此事。當時龍女年始八歲,智慧利根,刹那成佛,豈在男女老幼之相乎。
            禪宗會下許多女人,現世明心見性成佛作祖者,何况身後往生乎。
            汝定執女相爲實者,甚矣不達性理也。不達性理,卻是女人。會得性宗,非男非女。
            大般泥洹經云。若有男子,不知自身有如來性,世間雖名男子,佛說此輩是女人也。若有女人能知自身有如來性,世間雖曰女人,佛說此等是男子也。
            不見宗鏡云。四大之身,見有生滅男女之相,而靈覺之性實無生滅男女之相。汝今悟此性,名為長壽,亦名如來壽量,亦名涅槃妙心。
            又云。凡有心者,悉皆成佛。如今行是佛行,坐是佛坐。故云。阿鼻依正,全處極聖之自心。諸佛法身不離下凡之一念。

* Trang 1090 *
device

Hựu hữu ngũ chướng. Nhất giả bất đắc tác Phạm thiên vương, nhị giả Đế thích, tam giả Ma vương, tứ giả Chuyển luân Thánh vương, ngũ giả Phật thân. Vân hà nữ thân tốc đắc thành Phật?
Đáp  viết:  Nhược  luận  tướng  thuyết,  quả  nãi  hữu  chi. Nhược ngôn tánh tông, tức vô thử sự. Đương thời Long nữ niên thủy bát tuế, trí huệ lợi căn, sát-na thành Phật, khởi tại nam nữ lão ấu chi tướng hồ?
Thiền tông hội hạ hứa đa nữ nhân, hiện thế minh tâm kiến tánh thành Phật tác Tổ giả, hà huống thân hậu vãng sanh hồ?
Nhữ định chấp nữ tướng vi thật giả, thậm hỹ bất đạt tánh lý dã. Bất đạt tánh lý, khước thị nữ nhân. Hội đắc tánh tông, phi nam phi nữ.
Đại Bát Nê-hoàn kinh vân: Nhược hữu nam tử, bất tri tự thân hữu Như Lai tánh, thế gian tuy danh nam tử, Phật thuyết thử bối thị nữ nhân dã. Nhược hữu nữ nhân, năng tri tự thân hữu Như Lai tánh, thế gian tuy viết nữ nhân, Phật thuyết thử đẳng thị nam tử dã.
Bất kiến Tông kính vân: Tứ đại chi thân, kiến hữu sanh diệt nam nữ chi tướng, nhi linh giác chi tánh thật vô sanh diệt tướng. Nhĩ kim ngô thử tánh, danh vi trường thọ, diệc danh Như Lai thọ lượng, diệc danh Niết-bàn diệu tâm.
Hựu vân: Phàm hữu tâm giả, tất giai thành Phật. Như kim hành thị Phật hành, tọa thị Phật tọa. Cố vân, A-tỳ y chánh, toàn xứ cực thánh chi tự tâm. Chư Phật pháp thân, bất ly hạ phàm chi nhất niệm.

* Trang 1091 *
device

裴相國云。血氣之屬必有知。凡有知者必同體。正所謂。蠢動含靈皆具佛性,况女人乎。
            問。旣具佛性,蠢動含靈何不成佛,卻在輪迴受苦乎。
            答。只爲當時著相迷性,輩覺合塵,造作種種惡業,今墮異類受苦。蠢動含靈且置而弗論,今時得箇人身者,尙不肯齋戒念佛求生淨土,反教異類成佛乎。
            或曰。多有善知識見女人齋戒念佛者,皆願他女轉男身,來世修道。此說何如。
            一元曰。此等善知識,濫叨知識之名,而不達知識之理,實乃癡迷。
            不知維摩經云。舍利弗與一天女曰。何以不轉女身。
            天曰。我從十二年來,求女人相了不可得,當何所轉。譬如幻師化作幻女,若有人問何以不轉女身,是人為正問不。
            舍利弗言。不也。幻無定相,當何所轉。

* Trang 1092 *
device

Bùi Tướng quốc vân: Huyết khí chi thuộc, tất hữu tri. Phàm  hữu  tri  giả,  tất  đồng  thể.  Chánh  sở  vị:  Xuẩn  động hàm linh, giai cụ Phật tánh, huống nữ nhân hồ.
Vấn: Ký cụ Phật tánh, xuẩn động hàm linh, hà bất thành Phật khứ, khước tại luân hồi thọ khổ hồ?
Đáp:  Chỉ  vi  đương  thời  trước  tướng  mê  tánh,  bối  giác hiệp trần, tạo tác chủng chủng ác nghiệp, kim đọa dị loại thọ khổ. Xuẩn động hàm linh thả trí nhi phất luận, kim thời đắc cá nhân thân giả, thượng bất khẳng trai giới niệm Phật, cầu sanh Tịnh độ, phản giáo dị loại thành Phật hồ?
Hoặc viết: Đa hữu thiện tri thức, kiến nữ nhân trai giới niệm Phật giả, giai nguyện tha nữ chuyển nam thân, lai thế tu đạo, thử thuyết hà như?
Nhất Nguyên viết: Thử đẳng thiện tri thức, lạm thao tri thức chi danh nhi bất đạt tri thức chi lý. Thật nãi si mê.
Bất tri Duy-ma kinh vân: Xá-lỵ-phất dữ nhất thiên nữ viết: Hà dĩ bất chuyển nữ thân?
Thiên  viết:  Ngã  tùng  thập  nhị  niên  lai,  cầu  nữ  nhân tướng liễu bất khả đắc, đương hà sở chuyển? Thí như huyễn sư hóa tác huyễn nữ, nhược hữu nhân vấn: Hà dĩ bất chuyển nữ thân? Thị nhân vi chánh vấn phủ?
Xá-lỵ-phất ngôn: Bất dã, huyễn vô định tướng, đương hà sở chuyển.

* Trang 1093 *
device

天曰。一切諸法亦復如是,無有定相。云何乃問不轉女身。卽時天女以神通力。變舍利弗令如天女。天自化身如舍利弗,而問言。何以不轉女身。
            舍利弗以天女像而答言。我今不知何轉而變為女身。
            天曰。舍利弗若能轉此女身。則一切女人亦當能轉。如舍利弗非女而現女身。一切女人亦復如是。雖現女身而非女也。是故佛說一切諸法非男非女。
            卽時天女還攝神力。舍利弗身還復如故。
            如此者。眞如性中豈有男女之相耶。况法華經中專記女人生極樂世界,豈不其然乎。
            又往生傳載女人生西方者,不勝其數。知識何不知識焉。

* Trang 1094 *
device

Thiên viết: Nhất thiết chư pháp diệc phục như thị, vô hữu định tướng. Vân hà nãi vấn bất chuyển nữ thân? Tức thời thiên nữ dĩ thần thông lực, biến Xá-lỵ-phất linh như thiên nữ, thiên tự hóa thân như Xá-lỵ-phất nhi vấn ngôn: Hà dĩ bất chuyển nữ thân?
Xá-lỵ-phất dĩ thiên nữ tượng nhi đáp ngôn: Ngã kim bất tri hà chuyển nhi biến vi nữ thân?
Thiên viết: Xá-lỵ-phất nhược năng chuyển thử nữ thân, tắc nhất thiết nữ nhân diệc đương năng chuyển, Như Xá-lỵ-phất phi nữ nhi hiện nữ thân, nhất thiết nữ nhân diệc phục như thị, tuy hiện nữ thân nhi phi nữ dã. Thị cố Phật thuyết nhất thiết chư pháp, phi nam phi nữ.
Tức thời thiên nữ hoàn nhiếp thần lực, Xá-lỵ-phất thân hoàn phục như cố.
Như thử giả, chân như tánh trung khởi hữu nam nữ chi tướng da? Huống Pháp Hoa kinh trung chuyên ký nữ nhân sanh Cực Lạc thế giới, khởi bất kỳ nhiên hồ?
Hựu Vãng sanh truyện tải nữ nhân sanh Tây phương giả, bất thắng kỳ số, tri thức hà bất tri thức yên?

* Trang 1095 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ