LOGO VNBET
MỤC LỤC

 
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................ 5
歸元直指序.................................................................................................................... 6
Quy nguyên chỉ trực tự.................................................................................................. 7
Lời tựa sách Quy nguyên chỉ trực............................................................................. 8
 
QUYỂN THƯỢNG
念佛正信往生文......................................................................................................... 10
Niệm Phật chánh tín vãng sanh văn.......................................................................... 11
1. Chánh tín niệm Phật sẽ được vãng sanh ........................................................... 16
尊崇三寶教法篇......................................................................................................... 22
Tôn sùng Tam bảo giáo pháp thiên........................................................................... 23
2. Tôn sùng Tam bảo và giáo pháp.......................................................................... 36
孝養父母報恩文......................................................................................................... 48
Hiếu dưỡng phụ mẫu báo ân văn.............................................................................. 49
3. Hiếu dưỡng và báo ơn cha mẹ.............................................................................. 52
行腳求師開示字......................................................................................................... 58
Hành cước cầu sư khai thị tự ..................................................................................... 59
4. Trên đường cầu thầy học đạo............................................................................... 82
開示叅禪龜鏡文....................................................................................................... 100
Khai thị tham thiền quy kính văn............................................................................ 101
5. Bài văn qui kính chỉ rõ phép tham thiền.......................................................... 114

* Trang 1331 *
device

禪宗淨土難易說....................................................................................................... 122
Thiền tông Tịnh độ nan dị thuyết............................................................................ 123
6. Chỗ khó dễ của phép tu thiền và Tịnh độ 132
辯明邪正决疑文....................................................................................................... 138
Biện minh tà chánh quyết nghi văn......................................................................... 139
7. Phân biệt lẽ chánh tà để dứt lòng nghi............................................................. 154
勸發真正大願决定往生說..................................................................................... 164
Khuyến phát chân chánh đại nguyện, quyết định vãng sanh thuyết.................. 165
8. Khuyên người phát nguyện chân chánh, quyết định vãng sanh.................. 174
慈照宗主示念佛人發願偈..................................................................................... 180
Từ chiếu Tông Chủ thị niệm Phật nhân phát nguyện kệ...................................... 181
9. Bài kệ dạy người niệm Phật, phát nguyện....................................................... 196
天台智者大師勸人專修淨土................................................................................ 202
Thiên Thai Trí Giả Đại sư khuyến nhân chuyên tu Tịnh độ................................ 203
10. Đại sư Trí Giả khuyên người chuyên tu tịnh độ........................................... 208
永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土....................................................................... 210
Vĩnh Minh Thọ Thiền sư giới vật khinh Tịnh độ.................................................. 211
11. Thiền sư Vĩnh Minh Thọ răn người đừng khinh Tịnh độ........................... 216
長蘆賾禪師勸叅禪人兼修土................................................................................ 220
Trương Lô Trạch Thiền sư khuyến tham thiền nhân kiêm tu Tịnh độ.............. 221
12. Thiền sư Trương Lô Trạch khuyên tu Tịnh độ............................................ 230
龍舒王居士勸人徑修淨土文................................................................................ 234
Long Thư Vương cư sĩ khuyến nhân kính tu Tịnh độ........................................... 235
13. Long Thư Vương cư sĩ khuyên người tu Tịnh............................................... 244

* Trang 1332 *
device

丞相鄭清之勸修淨土聞......................................................................................... 248
Thừa tướng Trịnh Thanh Chi khuyến tu Tịnh độ văn........................................... 249
14. Thừa tướng Trịnh Thanh Chi khuyên tu Tịnh độ........................................ 252
辯明六祖大師西方淨土說..................................................................................... 254
Biện minh Lục Tổ Đại sư Tây phương Tịnh độ thuyết......................................... 255
15. Biện minh thuyết Tây phương Tịnh độ của Lục tổ đại sư.......................... 260
諸祖指歸淨土文....................................................................................................... 262
Chư Tổ chỉ quy Tịnh độ văn..................................................................................... 263
16. Các vị Tổ sư hướng về Tịnh độ........................................................................ 284
諸經指歸淨土文....................................................................................................... 296
Chư kinh chỉ quy Tịnh độ văn................................................................................. 297
17. Các kinh hướng về Tịnh độ.............................................................................. 312
阿彌陀佛因地事理說.............................................................................................. 322
A-di-đà Phật nhân địa sự lý thuyết.......................................................................... 323
18. Luận về nguyên nhân, sự, lý của việc niệm Phật......................................... 334
龍舒居士口業勸戒文.............................................................................................. 340
Long Thư Cư sĩ khẩu nghiệp khuyến giới văn....................................................... 341
19. Bài văn của cư sĩ Long Thư khuyên giữ gìn khẩu nghiệp.......................... 342
 
 
PHỤ LỤC
西方百詠.................................................................................................................... 346
Tây phương bách vịnh............................................................................................... 347
TRĂM BÀI THƠ VỊNH TÂY PHƯƠNG............................................................. 396

* Trang 1333 *
device

QUYỂN TRUNG
 
辯明三教大理贊翊治化論..................................................................................... 424
Biện minh Tam giáo đại lý, tán dực trị hóa luận................................................... 425
1. Tam giáo đều hướng đến giáo hóa cho người cuộc sống tốt đẹp................ 436
毒峰善禪師三教一理述......................................................................................... 444
Độc Phong Thiện Thiền sư: Tam giáo nhất lý thuật.............................................. 445
2. Độc Phong Thiện Thiền sư: Tam giáo đồng một lý....................................... 456
姚少師佛法不可滅論.............................................................................................. 464
Diêu Thiếu sư: Phật pháp bất khả diệt luận........................................................... 465
3. Diêu thiếu sư: Phật pháp không thể diệt mất................................................. 470
靜齋劉學士三教平心論......................................................................................... 472
Tĩnh Trai Lưu học sĩ: Tam giáo bình tâm luận...................................................... 473
4. Luận về Tam giáo một cách công bằng........................................................... 490
北齊黃門侍郎歸心辯惑篇..................................................................................... 502
Bắc Tề Huỳnh môn Thị lang: Quy tâm biện hoặc thiên....................................... 503
5. Luận trừ những chỗ sai lầm............................................................................... 520
三教真如本性說....................................................................................................... 530
Tam giáo chân như bổn tánh thuyết........................................................................ 531
6. Tam giáo dạy về chân như bổn tánh................................................................. 536
東坡學士飲食說....................................................................................................... 538
Đông pha học sĩ ẩm thực thuyết.............................................................................. 539
7. Đông Pha Học sĩ thuyết về việc ăn uống......................................................... 542
優曇祖師戒殺文....................................................................................................... 544

* Trang 1334 *
device

Ưu đàm Tổ sư giới sát văn........................................................................................ 545
8. Bài văn giới sát của Tổ sư Ưu Đàm.................................................................. 548
佛印禪師戒殺文....................................................................................................... 550
Phật Ấn Thiền sư giới sát văn................................................................................... 551
9. Văn giới sát của Thiền sư Phật Ấn.................................................................... 552
真歇禪師戒殺文....................................................................................................... 554
Chân Yết Thiền sư giới sát văn................................................................................ 555
10. Văn giới sát của Thiền sư Chân Yết............................................................... 558
普菴祖師戒殺文....................................................................................................... 558
Phổ Am Tổ sư giới sát văn........................................................................................ 559
11. Văn giới sát của Tổ sư Phổ Am....................................................................... 562
天地神明戒殺文....................................................................................................... 564
Thiên địa thần minh giới sát văn............................................................................. 565
12. Răn việc sát sanh để cúng tế trời đất............................................................. 570
事親大孝戒殺文....................................................................................................... 572
Sự thân đại hiếu giới sát văn.................................................................................... 573
13. Con hiếu thờ cha mẹ không sát sanh.............................................................. 578
待客解嘲戒殺文....................................................................................................... 580
Đãi khách giải trào giới sát văn............................................................................... 581
14. Răn việc giết thịt đãi khách............................................................................. 584
分產解冤戒殺文....................................................................................................... 586
Phân sản giải oan giới sát văn.................................................................................. 587
15. Răn việc giết hại để sanh nở được an ổn........................................................ 590

* Trang 1335 *
device

慶生報本戒殺文....................................................................................................... 592
Khánh sanh báo bổn giới sát văn............................................................................. 593
16. Răn sát sanh trong việc mừng sanh nhật...................................................... 596
許願保安戒殺文....................................................................................................... 598
Hứa nguyện bảo an giới sát văn............................................................................... 599
17. Răn việc sát sanh để cầu được thỏa nguyện................................................. 604
救患謟祭戒殺文....................................................................................................... 608
Cứu hoạn siểm tế giới sát văn.................................................................................. 609
18. Răn việc sát sanh cầu quỷ thần cứu nạn........................................................ 612
利益亡人戒殺文....................................................................................................... 614
Lợi ích vong nhân giới sát văn................................................................................. 615
19. Răn việc giết hại vì người chết........................................................................ 618
預修超薦戒殺文....................................................................................................... 622
Dự tu siêu tiến giới sát văn....................................................................................... 623
20. Răn việc giết hại trước khi cầu siêu, trai giới.............................................. 628
慈心不殺放生文....................................................................................................... 632
Từ tâm bất sát phóng sanh văn................................................................................. 633
21. Lòng từ bi không giết hại, thường phóng sanh............................................. 636
普勸戒殺决疑文....................................................................................................... 640
Phổ khuyến giới sát quyết nghi văn........................................................................ 641
22. Rộng khuyên tất cả mọi người đừng giết hại............................................... 644
身為苦本,覺悟早修................................................................................................. 648
Thân vi khổ bổn, giác ngộ tảo tu............................................................................. 649
23. Thân là cội khổ, giác ngộ sớm tu.................................................................... 658

* Trang 1336 *
device

永明壽禪師警世文.................................................................................................. 664
Vĩnh Minh Thọ thiền sư cảnh thế văn.................................................................... 665
24. Văn cảnh tỉnh của Thiền sư Vĩnh Minh Thọ................................................. 668
圓修淨土决疑論....................................................................................................... 672
Viên tu Tịnh độ quyết nghi luận.............................................................................. 673
25. Dứt sạch lòng nghi, tu theo Tịnh độ................................................................ 710
三大聖人决疑文....................................................................................................... 734
Tam đại Thánh nhân quyết nghi văn....................................................................... 735
26. Ba vị Đại Thánh dứt lòng nghi cho người...................................................... 742
萬宗禪師直指篇....................................................................................................... 748
Vạn Tông thiền sư trực chỉ thiên............................................................................. 749
27. Thiền sư Vạn Tông chỉ thẳng đường tu.......................................................... 754
龍華三會畧要說....................................................................................................... 760
Long Hoa tam hội lược yếu thuyết.......................................................................... 761
28. Lược nói về ba hội Long Hoa........................................................................... 770
宗鏡要語.................................................................................................................... 778
Tông kính yếu ngữ..................................................................................................... 779
29. Những lời cốt yếu trong sách Tông kính....................................................... 784
禮佛發願文................................................................................................................ 788
Lễ Phật phát nguyện văn........................................................................................... 789
30. Bài văn lễ Phật và phát nguyện....................................................................... 802
淨土成佛.................................................................................................................... 808
Tịnh độ thành Phật..................................................................................................... 809
31. Tu Tịnh độ thành Phật...................................................................................... 810

* Trang 1337 *
device

QUYỂN HẠ
 
辦明異端.................................................................................................................... 814
Biện minh dị đoan...................................................................................................... 815
1. Biện minh lẽ dị đoan............................................................................................. 820
辦明楊墨.................................................................................................................... 824
Biện minh Dương, Mặc............................................................................................. 825
2. Biện minh về học thuyết Dương, Mặc.............................................................. 828
辦明虛無寂滅........................................................................................................... 832
Biện minh hư vô tịch diệt......................................................................................... 833
3. Biện minh ý nghĩa hư vô tịch diệt...................................................................... 838
辦明鬼神情狀........................................................................................................... 842
Biện minh quỷ thần tình trạng................................................................................. 843
4. Biện minh về quỉ thần.......................................................................................... 848
辦明天誅雷擊........................................................................................................... 854
Biện minh thiên tru lôi kích..................................................................................... 855
5. Biện minh việc trời đánh..................................................................................... 860
君臣名儒學佛........................................................................................................... 864
Quân thần danh nho học Phật................................................................................. 865
6. Các vị vua quan và danh nho học Phật............................................................ 870
儒宗參究禪宗........................................................................................................... 878
Nho tông tham cứu Thiền tông................................................................................. 879
7. Các nhà Nho học Phật......................................................................................... 898
學佛謗佛.................................................................................................................... 912

* Trang 1338 *
device

Học phật báng Phật.................................................................................................... 913
8. Học Phật bài bác Phật......................................................................................... 922
從人謗佛,附己見謗佛............................................................................................. 932
Tùng nhân báng Phật, phụ kỷ kiến báng Phật........................................................ 933
9. Nghe theo người khác bài bác Phật.................................................................. 934
破不信因果................................................................................................................ 936
Phá bất tín nhân quả.................................................................................................. 937
10. Phá trừ ý kiến không tin nhân quả................................................................. 948
破不信地獄................................................................................................................ 956
Phá bất tín địa ngục................................................................................................... 957
11. Phá trừ ý kiến không tin địa ngục.................................................................. 964
地獄輪迴異類說....................................................................................................... 970
Địa ngục luân hồi dị loại thuyết.............................................................................. 971
12. Nói về địa ngục, luân hồi và súc sanh............................................................. 978
辯明升降托胎........................................................................................................... 984
Biện minh thăng giáng thác thai.............................................................................. 985
13. Nói về việc đầu thai thác sanh luân chuyển.................................................. 994
辯明梁武定業......................................................................................................... 1000
Biện minh Lương Võ định nghiệp......................................................................... 1001
14. Biện minh định nghiệp của Lương Võ đế..................................................... 1008
辯明東西界域......................................................................................................... 1016
Biện minh đông tây giới vực.................................................................................. 1017
15. Biện minh ranh giới các cõi đông tây.......................................................... 1020

* Trang 1339 *
device

辯明三教經典......................................................................................................... 1024
Biện minh Tam giáo kinh điển............................................................................... 1025
16. Biện minh kinh điển của Tam giáo............................................................... 1028
辯明三教至道......................................................................................................... 1030
Biện minh Tam giáo chí đạo................................................................................. 1031
17. Biện minh chỗ chí đạo trong Tam giáo....................................................... 1046
辯明三教優劣,勸修淨土論................................................................................. 1058
Biện minh Tam giáo ưu liệt, khuyến tu Tịnh độ luận......................................... 1059
18. Biện minh chỗ hơn kém trong Tam giáo..................................................... 1070
辯明三教聖人前後降生頌.................................................................................. 1078
Biện minh Tam giáo thánh nhân tiền hậu giáng sanh tụng................................ 1079
19. Biện minh việc đản sanh của ba vị Thánh nhân......................................... 1080
辯明精氣神............................................................................................................. 1082
Biện minh tinh khí thần.......................................................................................... 1083
20. Biện minh về tinh, khí, thần........................................................................... 1086
離相顯性往生淨土說............................................................................................ 1088
Ly tướng hiển tánh, vãng sanh Tịnh độ thuyết.................................................... 1089
21. Lìa hình tướng, rõ chân tánh, vãng sanh Tịnh độ...................................... 1096
身雖出家不求淨土說............................................................................................ 1100
Thân tuy xuất gia, bất cầu Tịnh độ thuyết........................................................... 1101
22. Thân tuy xuất gia, chẳng cầu Tịnh độ......................................................... 1108
裴相國身心虛偽說................................................................................................ 1110
Bùi Tướng quốc thân tâm hư ngụy thuyết............................................................ 1111
23. Bùi Tướng quốc luận việc thân tâm là hư giả............................................ 1112

* Trang 1340 *
device

龍舒居士婬殺說..................................................................................................... 1114
Long Thư cư sĩ dâm sát thuyết............................................................................... 1115
24. Cư sĩ Long Thư bàn về sự dâm dục và giết hại.......................................... 1116
理事圓頓說.............................................................................................................. 1118
Lý sự viên đốn thuyết............................................................................................. 1119
25. Lý và sự tức thời trọn vẹn.............................................................................. 1124
為君子說.................................................................................................................. 1128
Vi quân tử thuyết .................................................................................................... 1129
26. Làm người quân tử.......................................................................................... 1130
情說........................................................................................................................... 1132
Tình thuyết............................................................................................................... 1133
27. Luận về cái tình thường.................................................................................. 1134
小因果說.................................................................................................................. 1134
Tiểu nhân quả thuyết ............................................................................................. 1135
28. Bàn về nhân, quả nhỏ nhặt............................................................................. 1136
二天人說.................................................................................................................. 1136
Nhị thiên nhân thuyết............................................................................................. 1137
29. Hai vị thiên nhân.............................................................................................. 1138
勸修備說.................................................................................................................. 1138
Khuyến tu bị thuyết................................................................................................. 1139
30. Bàn về sự chuẩn bị trước................................................................................ 1140
寄庫功德說.............................................................................................................. 1140
Ký khố công đức thuyết.......................................................................................... 1141
31. Bàn về việc gửi kho công đức........................................................................ 1142

* Trang 1341 *
device

過現未來三大劫說................................................................................................ 1142
Quá, hiện, vị lai tam đại kiếp thuyết..................................................................... 1143
32. Bàn về ba đại kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai............................................ 1146
尸迦羅越六方禮經................................................................................................ 1148
Thi-ca-la-việt lục phương lễ kinh......................................................................... 1149
PHỤ BẢN 1: Thi-ca-la-việt lục phương lễ kinh...................................... 1162
PHỤ BẢN 2: Phật thuyết Thiện Sanh tử sinh........................................... 1167
33. Kinh Thi-ca-la-việt lễ bái sáu phương......................................................... 1174
太上,東嶽垂訓文................................................................................................... 1182
Thái Thượng, Đông Nhạc thùy huấn văn............................................................. 1183
34. Lời dạy của các vị Thái Thượng, Đông Nhạc............................................. 1184
紫虛元君戒論文.................................................................................................... 1186
Tử Hư Nguyên Quân giới luận văn........................................................................ 1187
康節先生勸善文.................................................................................................... 1188
35. Luận răn đời của Tử Hư Nguyên Quân....................................................... 1188
Khang Tiết Tiên sanh khuyến thiện văn.............................................................. 1189
36. Văn khuyến thiện của tiên sanh Khang Tiết.............................................. 1190
無際大師心藥方.................................................................................................... 1192
Vô Tế Đại sư tâm dược phương............................................................................. 1193
37. Phương thuốc trị tâm của Đại sư Vô Tế...................................................... 1196
勸行忍辱撮要......................................................................................................... 1198
Khuyến hành nhẫn nhục toát yếu......................................................................... 1199
38. Bài toát yếu khuyên thực hành nhẫn nhục.................................................. 1208
勸人敬惜字紙文.................................................................................................... 1212

* Trang 1342 *
device

Khuyến nhân kính tích tự chỉ văn......................................................................... 1213
39. Khuyên người tôn trọng giữ gìn giấy có chữ viết...................................... 1216
勸修西方淨土......................................................................................................... 1218
Khuyến tu Tây phương Tịnh Độ............................................................................ 1219
40. Khuyên tu Tây phương Tịnh độ.................................................................... 1222
普勸修持淨土......................................................................................................... 1226
Phổ khuyến tu trì Tịnh độ....................................................................................... 1227
41. Rộng khuyên việc tu trì Tịnh độ................................................................... 1230
預辦淨土資糧......................................................................................................... 1232
Dự biện Tịnh độ tư lương........................................................................................ 1233
42. Chuẩn bị hành trang trên đường về Tịnh độ.............................................. 1236
臨終正念往生......................................................................................................... 1238
Lâm chung chánh niệm vãng sanh........................................................................ 1239
43. Lâm chung chánh niệm được vãng sanh..................................................... 1242
臨終三疑.................................................................................................................. 1246
Lâm chung tam nghi................................................................................................ 1247
44. Ba điều nghi lúc lâm chung............................................................................ 1248
臨終四關.................................................................................................................. 1250
Lâm chung tứ quan.................................................................................................. 1251
45. Bốn cửa ải lúc lâm chung............................................................................... 1254
 
 
PHỤ LỤC
山居百詠.................................................................................................................. 1256
Sơn cư bách vịnh..................................................................................................... 1257
Trăm bài thơ vịnh đời sống nơi núi sâu.............................................................. 1306

* Trang 1343 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ